Ön Lisans - Lisans Sınav Yönetmeliği


KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3  - (1) (Değişik: R.G.-25/08/2011-28036) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, 
b) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir akademik yılın 60 AKTS kredisine, her yarıyılın da 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda üç yarıyıl eğitim görülmesi halinde bir yarıyılın 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle, öğrenci çalışma yükünü esas alan,  öğretim birimi kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ölçü birimini,”
c) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Bağıl değerlendirme: Bir dersteki öğrencinin başarısının, o dersi seçen öğrenci grubundaki başarı düzeyleri ile bağıntılı bir şekilde Senato tarafından belirlenen istatistiksel bir yöntemle belirlenmesini, 
ç) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmayı ifade eden ölçü birimini,
d) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
e) Öğrenci: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrenciyi,
f) Öğretim birimi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı olarak eğitim öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
g) Öğretim birimi yönetimi: Fakültelerde dekanlık, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürlüğü,
ğ) Öğretim birimi kurulu: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,
h) Öğretim birimi yönetim kurulu: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
ı) Ön şartlı ders: Bölüm/programda yer alan bir dersin alınabilmesi için, önceden başarılması gereken dersleri,
i) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
j) Rektörlük: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünü,
k) Seçmeli ders: Bölüm/programda yer alan veya başka bölüm/programlardan alınmasına izin verilen ve danışmanca onaylanan dersleri,
l) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu, 
m) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
n) Uzaktan eğitim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere devamını gerektirmeyen öğretim şeklini,
o) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Zorunlu ders: Bölüm/programda yer alan öğrencinin kayıt yaptırmak ve başarmak zorunda olduğu dersleri,
ö) (Ek: R.G.-02/07/2013-28695) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal eğitim sisteminde var olan tüm eğitim öğretim düzeyleri için öngörülen yeterlilikler ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini gösteren sistemi,
p) (Ek: R.G.-02/07/2013-28695) Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi : Ulusal yeterlilikler kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve tanımlanan, yükseköğretim içinde yer alan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim ve öğretim programları için öngörülen yeterlilikler ile bunların birbirleri ile olan ilişkilerini gösteren yeterlilikler sistemini,
r) (Ek: R.G.-02/07/2013-28695) Düzey : Önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik eğitimi vermeyi amaçlayan yükseköğretim programlarını,
s) (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) Öğrenci Çalışma Yükü: Bir dersin öngörülen öğrenim kazanımlarının elde edilebilmesi için sınıf ortamında ders dinleme, sunum, seminer, sınav, ödev, sınıf ortamı dışında bilgi toplama, proje, mezuniyet tezi, araştırma, staj veya uygulama yapma yahut kendi başına çalışarak öğrenme faaliyetleri için geçen süreyi,
ş) (Ek: R.G.-03/02/2015-29256) Eşdeğer Ders: Başka bir yükseköğretim kurumunda başarılmış ve ilgili yönetim kurulu tarafından söz konusu programın müfredatında bulunan bir derse karşılık sayılmış olan dersi,
t)  (Değişik: R.G.-22/05/2016-29719) Özel Öğrencilik: Farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları Üniversitede kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmesine ilgili yönetim kurulu kararı ile izin verilen öğrenciyi,”
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
 
Öğretim dili
MADDE 5 - (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılabilir.
 
Eğitim–öğretim yılı ve akademik takvim
MADDE 6 - (1) (Değişik: R.G.-25/08/2011-28036) Bir eğitim-öğretim yılı, Senatonun kararıyla her biri, yarıyıl sınavları hariç en az ondört hafta ve yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ancak Senatonun kararı ile meslek yüksekokullarında bir eğitim-öğretim yılı üç yarıyıldan oluşabilir.
(2) (Değişik: R.G.-25/08/2011-28036) Eğitim-öğretimin başlangıç tarihleri, kayıt yenileme tarihleri, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav tarihlerini içeren akademik takvim, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen ilkeler çerçevesinde Senatoca belirlenir. Resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz.
 
Eğitim-öğretim programları
MADDE 7 - (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak, ilgili kurulların kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğretim, uzaktan, yaygın, açık öğretim, yaz öğretimi ve dışarıdan öğretim de yapılabilir. Bu eğitim-öğretim programlarında okutulacak dersler, teorik ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulaması ve benzeri uygulamalardan oluşur.
(2) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Bölümler tarafından Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yeterlilikler kapsamında her diploma programı için düzeyini ve alan yeterliliklerini kapsayacak şekilde program kazanımları belirlenir. Belirlenen program kazanımlarının bir veya bir kaçını kapsayacak öğrenme kazanımlarına ve içeriğe sahip dersler belirlenir. Belirlenen bu derslere; öğrenci çalışma yüküne göre AKTS değeri belirlenir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan beşinci düzey ön lisans için 120 AKTS, altıncı düzey lisans için 240 AKTS, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik programlar için ise 300 AKTS esas alınır. Bir AKTS, 25-30 saat arası öğrenci çalışma yüküne karşılık gelecek şekilde tespit edilir.
(3) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) İkinci fıkraya göre belirlenen derslerin yarıyıllık veya yıllık olarak düzenleneceği, seçmeli veya zorunlu olacağı, örgün, açık veya uzaktan eğitimle verileceği, haftalık teorik ve uygulama saatleri kredi veya AKTS değerleri varsa ön şartları ile yarıyıllara ve yıllara göre dağılımı ilgili öğretim birimi kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Eğitim-öğretim programlarındaki değişiklikler uygulanacağı eğitim-öğretim yılından önce Senatoya sunulur.
(4) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Sınavlar öğrencilerin her bir ders için öngörülen öğrenme kazanımlarını elde ettiğini kanıtlayacak araç ve yöntemler kullanılarak yapılır. Düzenli aralılarla; ders müfredatlarının ders öğrenme kazanımlarını, ders öğrenme kazanımlarının program kazanımlarını,  program kazanımlarının yeterlilikleri ne düzeyde sağladığı, ders bazında AKTS değerlerinin öğrenci çalışma yükünü ne düzeyde yansıttığı değerlendirilir.
 
Eğitim-öğretim süreleri
MADDE 8  - (1) (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi
yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilere, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrencilerin ek sınavlara gireceği derslerin devam koşulunu yerine getirmesi gerekir. Ek sınavlar her eğitimöğretim yılı başında Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilemez. Ancak Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversiteye Giriş, Yatay ve Dikey Geçişler, Akademik Danışmanlık,
Kayıt Yenileme ve Dondurma Esasları
 
Üniversiteye giriş
MADDE 9 - (1) (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri ve öğrencilerden istenen belgeler; Üniversite tarafından belirlenir. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
(2) Öğrenci adayı, belirlenen süre içinde kaydını bizzat kendisi yaptırır. Ancak geçerli mazeretini belgelendiren öğrenci adaylarının kesin kayıtları, belirlenen esaslara uymak koşuluyla onsekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri tarafından, on sekiz yaşından büyük olanların ise kendisinin tayin edeceği vekilleri tarafından yaptırılır. Süresi içinde ilgili birime kayıt yaptırmayanlar, üniversite öğrencisi olma hakkını kaybeder.
(3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yerleştirilenler dışında özel yetenek gerektiren bölümlere, yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırabilir. Özel yetenek sınavları ile ilgili işlemler ve esaslar, ilgili birimlerce hazırlanıp Senato tarafından kabul edilen esaslara göre düzenlenir.
(4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır.
 
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 10  - (1) (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) Üniversite bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya bu programlara diğer yükseköğretim kurumlarındaki diploma programlarından yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senatonun belirleyeceği ilave koşullara göre yapılır.
(2) Dikey geçişler ise; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak ilgili birimin yönetim kurulunca düzenlenir. 
 
Akademik danışmanlık
MADDE 11 - (1) Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine öğretim birimi yönetimi tarafından öncelikle bölümün öğretim üyelerinden olmak üzere öğretim elemanları arasından bir danışman görevlendirilir. 
(2) Danışman, öğrencinin eğitim-öğretimle ilgili her türlü işlerini takip eder, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur ve öğretim birimi yönetiminin vereceği diğer görevleri yapar.
 
Kayıt yenileme 
MADDE 12 - (1) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili birimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, ilgili mevzuatta belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi koşulu ile kayıt yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadırlar.
(2) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Katkı payı/öğrenim ücreti ödenmeyenlerin ve ilgili yarıyılın ilk haftası içinde sunacakları mazeretleri birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenlerin o yarıyıl için kayıt yenileme işlemi yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler; öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenci belgesi verilmez.
(3) (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) İlk kayıt sırasında kaydını yaptıran ve Üniversite tarafından belirlenen diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıf birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış sayılır.
(4) Belirtilen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenci o yarıyıldaki derslere giremez ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.
(5) Öğrenciler bir yarıyılda en fazla 45 AKTS’lik derse kayıt yaptırabilir. Öğrenciler kayıtlarını yenilerken öncelikle alttan alacakları başarısız oldukları derslere, alt yarıyılda hiç almadığı derslere ve 45 AKTS’i aşmayacak şekilde de bulunduğu yarıyıldaki derslere kayıt yaptırabilir.
(6) (Değişik: R.G.-25/08/2011-28036) Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur. Öğrenciler danışmanı tarafından onay yapılmamış derse devam edemez, bu dersin sınavlarına giremez, girilen sınav geçersiz sayılır.
(7) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Genel not ortalaması en az 3.00 olan, bulunduğu yarıyıla kadar eksik ve başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, açılan bir üst sınıf derslerine danışmanının onayı ile kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler daha kısa sürede de mezun olabilir.
(8) Seçmeli dersin açılabilmesi için asgari sınıf mevcudunun %30’u kadar öğrencinin derse kayıt yaptırması gerekir. Dersin özelliğine göre daha az öğrenci ile dersin açılabilmesi için Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir.
(9) (Değişik: R.G.-05/07/2012-28344) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri gereğince ilk yüzde ona girenlerin belirlenmesinde Senatonun % 10 başarı listesinin hazırlanması ile ilgili kararına göre işlem yapılır.
(10) (Değişik: R.G.-10/05/2015-29351) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.
(11) (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) Özel öğrencilik, değişim programları ve yaz okullarında başarısız olunan dersler ile muaf veya eşdeğer olan derslerin not yükseltmek için tekrar alınması ders tekrarı olarak sayılır.
(12) (Ek: R.G.-03/02/2015-29256) Bulunduğu yarıyılda alması gereken 30 AKTS den az dersi bulunan öğrenciler, danışmanın onayı ile 30 AKTS’yi geçmeyecek şekilde bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

Kayıt dondurma 
MADDE 13 - (1) (Değişik: R.G.-05/07/2012-28344) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda en fazla iki yarıyıl süre için kaydı dondurulabilir. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenime devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.”
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
 
Derslere devam
MADDE 14 - (1) (Değişik: R.G.-21/10/2010-27736) Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve/veya uygulamalarda başarılı olamayan öğrenciler o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı elde etmiş öğrencilerden dersin tekrarında devam şartı aranmaz ve bu durumda olan öğrencilerin uygulama notları devam eden yarıyıllarda geçerli kabul edilir. 
(2) Uzaktan eğitim şeklinde verilen derslere devam şartı aranmaz. Uzaktan eğitim bölüm/programlarında derslere ve sınavların uygulamasına ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.
 
İzinli sayılma
MADDE 15 - (1) (Yürürlükten Kaldırıldı:R.G.-29/07/2010-27656) 
(2)Türkiye’yi ve Üniversiteyi temsil amacıyla yurt içi ve yurt dışında bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyet ile yarışmalara katılan öğrencilere kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu tarafından faaliyet süresince izin verilebilir. Bu durumdaki öğrenciler izin süresi içerisinde takip etmesi gereken derslerden devamsız sayılmaz ve bu yarıyılda yapılan ara sınavlar için birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır.
 
Derslerle ilgili muafiyet ve intibak
MADDE 16 (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) - (1) Öğrenci daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için, her eğitim-öğretim yarıyılı başlangıcından itibaren 15 gün, eğitim-öğretim başladıktan sonra Üniversiteye kayıt olanlar ise kayıt tarihinden itibaren bir hafta içinde muafiyet talebinde bulunabilir.
(2) İlgili birim yönetim kurulu tarafından; yatay veya dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programında başarmış olduğu dersler ile birinci fıkra kapsamında yapılan başvurular için öğrencinin kayıtlı olduğu
diploma programının müfredatındaki eşdeğerliği kabul edilen derslere bu Yönetmeliğe uygun harf notları belirlenir.
(3) Özel öğrencilik, değişim programları veya yaz okulu kapsamında ders alan öğrenciler için ilgili birim yönetim kurulu tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının müfredatındaki eşdeğerliği kabul edilen
dersler için Yönetmeliğe uygun harf notları belirlenir.
 
Sınavlar 
MADDE 17 - (1) (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı, uygulama sınavı, sözlü sınav, mazeret sınavı, yeterlilik sınavı ve ek sınavlardır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağı; uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceği ilgili öğretim elemanınca yarıyılın ilk iki haftası içinde ilan edilir.
(2) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavından başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili birim yönetimince belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen veya 40’ın altında puan alan öğrenciler başarısız kabul edilir. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için, devam koşulunu yerine getirmek ve uygulamalardan başarılı olmak gerekir.
(3) (Değişiklik:R.G.-29/07/2010-27656) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, sadece ara sınavlara giremeyen öğrencilere, bu mazeretini gösterir belgeyi aldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile birlikte öğrenci işlerine teslim etmesi halinde, ilgili birim yönetim kurulunca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınav hakları aynı yarıyıl içinde, ilgili birim yönetim kurulunca ilân edilen tarihlerde kullandırılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
(4) (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) Mezun olabilmesi için devam koşulunu yerine getirmiş olduğu başarısız tek dersi kalan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde her yarıyıl bütünleme sınavını takip eden üç ay içinde birimlerin yetkili kurullarının belirleyeceği tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler de bu haktan faydalanabilir. Bu sınavdan E ve üzeri not alan öğrenciler başarılı sayılır. Sadece tek ders sınav hakkını kullanan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(5) (Değişik: R.G.-25/08/2011-28036) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere eğitim-öğretim yılı başında Senatonun belirleyeceği derslerden muafiyet sınavı açılabilir. Bu sınavdan başarılı olmak için 60 ve üzeri not almak gerekir.
(6) (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) Öğrenciler sınavlara, öğrenci kimlikleri ile ilân edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır. Öğrenci kimliği yanında bulunmayan öğrenciler, ilgili birim uygun gördüğü takdirde, yeni tarihli öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı ile sınavlara girebilir. Gerekli görülen hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Belirtilen gün ve yerde sınava girmeyen öğrenci sıfır (0) not almış sayılır.
(7) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Sınavların düzeni birim yönetimince sağlanır. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran veya kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır (0) not verilir ve ilgili öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
(8) (Değişik: R.G.-25/08/2011-28036) Öğretim elemanı ara sınav tarihinden itibaren onbeş gün, diğer sınavlarda ise sınav tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarını ilan etmek zorundadır. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar ilgili öğretim elemanınca iki yıl süreyle saklanır.
 
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 - (1) (Değişik: R.G.-25/08/2011-28036) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde maddi hata gerekçesiyle ders sorumlusu veya öğrenci, sınav sonuçlarının değiştirilmesini yazılı olarak isteyebilir. Dersi veren öğretim elemanı öğrencinin not değişiklik talebini en geç üç iş günü içerisinde değerlendirir. İlgili yönetim kurulu not değişikliği ile not düzeltmelerini en geç on iş günü içerisinde karara bağlar. 
 
Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 19 - (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin türü, atölye, laboratuvar, pratik çalışma gibi uygulamaların ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde belirlenerek bölüm başkanlığı tarafından öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin % 40 ve yarıyıl/yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun % 60’ının toplanması ile virgülden sonra iki basamak alınarak dersin başarı ortalaması belirlenir. Uygulamalı derslerden başarılı olmak için uygulama notunun 60 ve üzeri olması gerekir. 
(2) Dersin başarı notu, dersin başarı ortalaması esas alınarak bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak her öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harfle ifade edilen ve aşağıdaki tabloda belirtilen başarı notları verilir:
 
a) Başarı Notu Katsayısı Yüzde Karşılığı Derecelendirme
A 4 90- 100 Mükemmel
B 3.5 85 – 89 Çok iyi
C 3 75 – 84 İyi
D 2.5 70 – 74 Orta
E 2 60 – 69 Geçer
FX 1.5 50 – 59 Başarısız
F 0 49 ve aşağısı Başarısız
 
b) Ayrıca aşağıda belirtilen harf notlarından; 
1) (Değişik: R.G.-05/07/2012-28344) Devam koşulunu yerine getirmeyen veya uygulamadan başarısız olan öğrenciye DZ (devamsız) notu verilir. Katsayı değeri F ile aynıdır.
2) (Değişik: R.G.-05/07/2012-28344) Senatonun onayı ile genel not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerden alınan notları değerlendirmek için YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) başarı notları kullanılır. 
3) (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) 17 nci maddenin beşinci fıkrasına göre yapılan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilerin başarı notunu göstermek için MU (muaf) notu kullanılır.
4) (Yürürlükten kaldırıldı:R.G-25/08/2011-28036)
5) DV (devam ediyor) notu, bir yarıyıldan uzun süreli bir dersin henüz devam etmekte olduğunu göstermek için verilir.
6) (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) Bir dersten A, B, C, D, E başarı notu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Başarı notu FX, F, DZ, YZ olan dersler başarısız olup, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar edilir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler bu dersin yerine aynı yarıyılda açılan diğer seçmeli derslere kayıt yaptırabilir. Öğrenci bu derslerin devam şartını yerine getirmek zorundadır. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli dersten aldığı başarı notu geçerlidir.
 
Genel not ortalaması
MADDE 20 (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) - (1) Genel not ortalaması, öğrencinin biriminde öğrenime başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere kayıt yaptırdığı derslerden aldığı en son başarı notlarının katsayılarının, dersin AKTS’si ile çarpılıp çarpımlarının toplanması ile elde edilen sayının, bu derslerin AKTS toplamlarına bölünmesi ile bulunur.
(2) Öğrenciler öğrenimleri süresince genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla, daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derslere 12 nci maddenin beşinci fıkrasına göre, açıldığı yarıyıllarda kayıt yaptırıp tekrarlayabilir. Tekrarlanan bu derslerden alınacak en son not başarı notu olarak dikkate alınır.
(3) 
(Değişik: R.G.-22/05/2016-29719) Eşdeğerliği kabul edilerek harf notu belirlenen dersler intibak işleminin yapıldığı tarih itibariyle genel not ortalamasına dâhil edilir.
 
Başarı denetimi
MADDE 21 - (Yürürlükten Kaldırıldı:R.G.-03/02/2015-29256)
 
Bitirme ödevi, bitirme tezi ve stajlar
MADDE 22 - (1) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadırlar. Tüm ders ve uygulamalardan başarılı olsalar bile bu yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler mezun olamaz. Bu durumdaki öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Birimlerin söz konusu eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili esaslar, öğretim birimi kurullarınca belirlenip Senato tarafından görüşülerek karara bağlanır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma ve Kayıt Silme veya Sildirmeye İlişkin Esaslar
 
Mezuniyet işlemleri
MADDE 23  - (1) Kayıtlı oldukları birimin eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Mezuniyet işlemleri, öğrenci işleri kayıtlarının danışman tarafından kontrol edilip onaylanmasıyla tamamlanır. 
 
Diplomalar 
MADDE 24 (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) - (1) Mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, başardığı dersleri gösteren mezuniyet transkripti, diploma eki ve kayıtlı oldukları bölüm/programa göre ön lisans veya lisans diploması verilir.
(2) Diplomaların hazır olmadığı durumlarda öğrencilere geçici mezuniyet belgesi de verilebilir. 
(3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçlarına göre mezun olanların ilgili sınav döneminin bitimini izleyen ilk iş günü, tek ders sınavı sonucuna göre mezun olanların tek ders sınavını takip eden ilk iş günü, staj sonunda mezun olanların ise stajın bittiği günü takip eden ilk iş günü mezuniyet tarihi olarak belirlenir. Değişim programları, özel öğrencilik veya yaz okulu intibakı sonucunda mezun olanlara ise intibakın yapıldığı yönetim kurulu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak belirlenir.”
(4) Diplomasını kaybeden öğrenciye, üzerinde diploma bilgileri ve kaçıncı kez düzenlendiği bilgisi bulunan diplomanın ikinci nüshası düzenlenir.
(5) Lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden kayıtlı olduğu programın ilk dört yarıyılındaki alması gereken bütün dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olanlara, kaydını sildirmesi şartıyla ön lisans diploması verilir. Ancak bu şekilde alınan diplomalara meslek belirtilmeden ilgili bölümde iki yıllık yükseköğrenim gördüğüne ilişkin ibare yazılır. Bu öğrencilerin mezuniyet tarihi ilgili yönetim kurulu karar tarihi olarak belirlenir.
 
Onur ve üstün onur belgesi
MADDE 25 - (1) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Programın süresi sonunda, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan mezunlara onur belgesi, 3.50 ile 4.00 arasında olan mezunlara ise üstün onur belgesi verilir. 
 
Kayıt silme veya sildirme 
MADDE 26 - (1) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Aşağıda sayılan hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) (Değişik: R.G.-02/07/2013-28695) Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı ve eksik belge verdiğinin veya yanlış beyanda bulunduğunun ilgili yönetim / disiplin kurulu kararı ile tespit edilmiş olması,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) (Yürürlükten kaldırıldı:R.G-05/07/2012-28344)
ç) (Yürürlükten Kaldırıldı:R.G.-03/02/2015-29256)
d) Kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi.
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çift ana dal programı
MADDE 27 - (1) (Değişiklik:R.G.-29/07/2010-27656) Lisans eğitim-öğretim programlarında kayıtlı başarılı öğrencilere, belirlenen gerekli koşulları sağladıkları taktirde, bir başka lisans programındaki eğitimini birlikte yürüterek başarılı olmaları durumunda ikinci bir lisans diploması verilir. Çift ana dal programı ile ilgili, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen Yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılır. Ayrıca Senato kararı ile ilave yeni koşullar getirilebilir.
 
Yan dal programı
MADDE 28 - (1) (Değişiklik:R.G.-29/07/2010-27656) Lisans eğitim-öğretim programlarında kayıtlı başarılı öğrencilere, belirlenen gerekli koşulları sağladıkları takdirde, kendi lisans programlarına ek olarak ilgi duydukları belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına imkan sağlayan, sertifikaya yönelik bir yan dal programı uygulanabilir. Ancak bu program ayrı bir lisans programı değildir. Yan dal programı ile ilgili, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen Yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılır. Ayrıca Senato kararı ile ilave yeni koşullar getirilebilir.
 
Türkçe hazırlık programı
MADDE 29 - (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe yeterlik-düzey belirleme sınavına tabi tutulur. Başarılı olanlar kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar. Başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık programına devam eder. 
 
Öğrenci değişim programları
 
MADDE 30 - (1) (Değişiklik:R.G.-29/07/2010-27656) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları, özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alma ve yükseköğretim kurumlarında eşzamanlı öğrenim görme işlemleri, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ayrıca Senato kararı ile söz konusu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla ilave koşullar belirlenebilir.
 
Başka üniversitelerden ders alma işlemleri
 
MADDE 31 - (1) (Değişik: R.G.-22/05/2016-29719)  Öğrenciler, Senatonun belirlediği koşullara göre başka bir üniversitenin diploma programlarından ders alabilirler. Bu şekilde alınan dersler için 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır. Başka üniversite öğrencileri de aynı koşullarda Üniversiteden ders alabilirler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.
 
Tebligat 
MADDE 32 (Değişik: R.G.-03/02/2015-29256) - (1) Her türlü tebligat öğrenci bilgi sistemi aracılığı ile elektronik ortamda yapılır ve öğrencilere öğrenci bilgi sistemindeki kayıtlı telefon numaralarına bilgilendirme kısa mesajı gönderilir. Öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı telefon numarası bulunmayan öğrenciye tebligat işlemi; elden teslim edilerek veya adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu adrese posta yolu ile gönderilerek tamamlanmış sayılır.
 
Disiplin
MADDE 33 - (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili kurumların kararları uygulanır. 
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35 - (1) 19/11/2007 tarihli ve 26705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce; 2008 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi zorunlu İngilizce hazırlık programına kayıt olan öğrenciler hariç, Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere bu Yönetmeliğin 35 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri uygulanır. 
 
Yürürlük
MADDE 36 - (1) Bu Yönetmelik 31/08/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 37 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.