Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


 

19 Kasım 2007 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26705
YÖNETMELİK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
 EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
b) Rektör: Üniversite Rektörünü,
c) Senato: Üniversite Senatosunu,
ç) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,
d)Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulları,
e) İlgili Kurul: Fakülte ve yüksekokul kurullarını,
f) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarını,
g) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
ğ) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,
h) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,
ı) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen bilgisayar derslerini ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 4
(1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ondört haftadan az olamaz.
(2) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun nayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.
(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.
Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 5
(1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıtlarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,
b) Öğrenci seçme sınavı (ÖSS) sonucunda, o öğretim yılında fakülte ve yüksekokullara merkezi yerleştirme sistemi ile veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) ile kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ve şartlara sahip olmak, Üniversitede yapılacak özel yetenek sınavını başarmış olmak,
c) Kayıt için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlamak,
ç) Açıköğretim hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak,
(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilir.
Kayıt yenileme ve kayıt dondurma
MADDE 6
(1) Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.
(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl/yıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.
(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine; yeni ders seçme/ders bırakma süresinin bitiminden itibaren onbeş gün içerisinde, mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla ilgili Yönetim Kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
(4) Kayıt yenileme süresini takip eden bir haftalık süre içerisinde öğrenci danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.
(5) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencilerin talebi üzerine, fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları kararı ile dondurulur.
Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 7
(1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.
Öğretim programları, uygulama ve stajlar
MADDE 8
(1) Eğitim-öğretim programları; ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç Mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir sonraki akademik yıla ait program değişiklikleri de aynı zaman ve yolla belirlenir.
(2) Bir programdaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç, iki yıllık programlarda 64’ten az 80’den fazla, dört yıllık programlarda 128’den az 160’dan fazla olamaz.
(3) Öğretim programı; seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışması, arazi uygulaması, staj ve benzeri teorik dersler ve/veya uygulamalardan oluşur.
(4) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar ilgili kurulların teklifi üzerine Senatoca belirlenir.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri
Ders alma
MADDE 9
(1) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflardan hiç almadığı, devamsız kaldığı (F) veya başarısız olduğu (FD, FF) dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Ancak öğrencinin alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına göre öğrenci, danışmanının da görüşünü alarak karar verir.
(2) Öğrenci danışmanının olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yıl/yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili Kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(3) Öğrenci daha önce alıp başarılı olduğu ders/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli sayılır.
(4) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan/yıldan devam eder, bir üst yarıyıldan/yıldan ders alamaz.
(5) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır.
(6) Bazı dersler uzaktan eğitim metodu ile verilebilir. Uzaktan eğitimin esasları Senatoca belirlenir.
(7) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf açılamadığı için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında, normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.
(8) Öğrenciler ilgili bölümün/anabilimin/anasanat dalı kurulunun uygun gördüğü hallerde başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilirler.
Derslere devam
MADDE 10
(1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz.
(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, ara sınavlara girmek kaydıyla bu derslerde devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullar bu uygulamanın dışındadır.
(3) Derslere devam edilip edilmediği, Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüğünce uygun görülen bir yöntemle takip edilir. Devamsız öğrencilerin durumu genel sınavlardan önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.
Sınavlar
MADDE 11
(1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurullar karar verir.
(2) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Gerekli görülen hallerde ilgili Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlık veya Müdürlüklerce en az iki yıl saklanır.
(3) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını genel sınavlar başlamadan en geç onbeş gün önce otomasyon sistemine girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar. Genel sınav sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi gerekir.
(4) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlık veya Müdürlüklerce tespit ve ilân edilir. Yıllık program uygulanan fakülte ve yüksekokullarda ilgili Kurul kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır.
b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılır. Genel sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.
c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava genel sınava girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir.
ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde fakülte ve yüksekokullarca açılacak tek ders sınavına girer. Tek ders sınav hakkı, dikey geçişle gelen lisans öğrenimine hazırlık programı öğrencilerine de tanınır. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not; ara sınav şartı aranmadan, en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.
d) Ek sınav: Ön lisans programlarında dört, dört yıllık lisans programlarında yedi, beş yıllık programlarda sekiz ve altı yıllık programlarda dokuz yıllık öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere; dilekçeyle başvurmaları halinde, ilgili Yönetim Kurulu kararıyla, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre akademik takvimde belirtilen sürelerde kullanılmak koşuluyla biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınav haklarını kullanma durumunda olan öğrenciler ders kaydı yaptıramaz ve sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrenci katkı paylarını veya ikinci öğretim ücretlerini ödemeye devam ederler.
e) Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav şartlarının nasıl yerine getirileceği ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Ek sınavlarda alınan not; ara sınav şartı aranmadan, en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.
f) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden; haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce tespit ve ilân edilen gün yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
g) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden; ortak zorunlu yabancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için, ilgili dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları Senatoca belirlenir.
(5) Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili yönetim kurulları karar verir.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 12
(1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş işgünü içinde Dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak yapılan gerekli düzeltmeler ilgili Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.
Başarı notu
MADDE 13
(1) Bir dersin genel/bütünleme sınavından sonra öğrenciye; ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından harf notu verilir. Öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için, aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Ancak, öğretim elemanı yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tabloda yer alan harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilmez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olmaz.
(2) Harf notları ve karşılıkları aşağıdaki şekilde tanımlanır:
           a) Puanlar                            Harf notları                         Katsayılar
             90-100                                    AA                                 4.00
             85-89                                      BA                                 3.50
             75-84                                      BB                                 3.00
             70-74                                      CB                                 2.50
             60-69                                      CC                                 2.00
             55-59                                      DC                                 1.50
             50-54                                      DD                                 1.00
             40-49                                      FD                                 0.50
             0-39                                        FF                                 0,00
             ---                                           F                                  0,00
 
b) Bunlardan;
1) FD, FF: Başarısız,
2) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı yok,
3) G: Geçer, kredisiz derslerde başarılı,
4) K: Geçmez, kredisiz derslerde başarısız,
5) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey veya yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen ve geldiği kurumdaki notu harf ile birlikte belirtilen not olarak tanımlanır.
 
Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması
MADDE 14
(1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.
(2) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.
(3) Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile genel ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.
(4) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalaması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.
Başarı denetimi
MADDE 15
(1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar eder.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süreleri, Kayıt Silme ve Sildirme, Yatay ve
Dikey Geçişler, Mezuniyet ve Diplomalar
Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler
MADDE 16
(1) Öğrenciler, iki yıllık ön lisans programlarını en çok dört, dört yıllık lisans programlarını en çok yedi, beş yıllık programlarını sekiz ve altı yıllık programlarını da en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında; kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz, ancak Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır. Uzaklaştırma cezası alan öğrenciler katkı payı veya ikinci öğretim ücretini öder.
(2) Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, ilgili yönetim kurulu kararı ile kullandırılacak ek sınav hakları ile ilişik kesme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Hiç almadığı veya alıp da devam şartını yerine getiremediği ya da uygulamalı derslerde uygulamalardan başarılı olamadığı için genel sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı beşten fazla olan öğrenci ek sınavlara alınmaz ve bu öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
b) Azamî öğrenim süresi sonunda, bu fıkranın (a) bendi dışında kalan ve ilişiği kesilmeyen öğrenciye, devam şartını yerine getirerek başarısız olduğu tüm dersler için, biri bütünleme olmak üzere iki sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç almadığı veya devam şartını yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beşe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
c) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını dört veya beşe indiren öğrenciye üç yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda iki öğretim yılı ek süre verilir. Bu ek süre sonunda başarısız olduğu ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
ç) Azami öğrenim süresi sonunda, ek sınav hakkını kullanmadan mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını dört veya beşe indiren öğrenciye dört yarıyıl (iki öğretim yılı) ek süre verilir. Ek süre sonunda başarısız ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.
d) Azami öğrenim süresi sonunda ya da yukarıdaki (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ek süreleri kullanarak, mezun olması için başarması gereken ders sayısını üçe indiren öğrencinin ilişiği kesilmez ve bu üç ders için sınırsız sınav hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, bu haklarını derslerin açıldığı yarıyıl veya yıldaki genel sınavlarda kullanır. Öğrenci, bu sınava üst üste ya da aralıklı olarak üç öğretim yılı girmezse, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve öğrencinin ilişiği kesilir.
(3) Ek süre veya sınırsız sınav haklarının kullanımı sırasında uygulamalı dersler, uygulaması olan dersler ile daha önce alınmamış veya devam şartı yerine getirilmemiş dersler dışındaki derslerde devam ve ara sınav şartı aranmaz. Bu sınavlarda en az CC alan öğrenci başarılı sayılır.
(4) Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenci, katkı payı veya ikinci öğretim ücreti ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Kayıt silme ve sildirme
MADDE 17
(1) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi dışında, aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulları kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) 2547 sayılı Kanunun öngördüğü azami süreler içerisinde başarı sağlayamaması veya başarı sağlayamayacağının anlaşılması,
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,
c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste katkı payını veya bahar yarıyılı kayıt yenileme süresinden itibaren bir ay içerisinde ikinci öğretim ücretini yatırmamış olması,
ç) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kullanmamış olması.
Mazeretler
MADDE 18
(1) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen, haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için; bu durumun Üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarıyla belgelendirilmiş ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda veya yılda alır. Bu şekilde kaybedilen süre, normal eğitim-öğretim süresine eklenir.
b) Öğrencinin mazereti devam süresine dahil edilmez.
c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremez, raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 19
(1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler, 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine; dikey geçişler ise, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
(2) Üniversiteye bağlı fakülteler arasındaki geçişler Senatoca belirlenir.
Çift anadal ve yan dal
MADDE 20
(1) Çift anadal ve yan dal eğitim-öğretimi ile ilgili usul ve esaslar Senatoca belirlenir.
Yabancı dil destekli eğitim
MADDE 21
(1) İlgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile hazırlık sınıfı olan bölümlerde yabancı dil destekli eğitim yaptırılabilir. Bu eğitimin şartları Senatoca belirlenir.
Mezuniyet
MADDE 22
(1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için; o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenci; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Mezuniyetleri müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öder. Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o dönemin harcı alınmaz.
Diplomalar
MADDE 23
(1) Üniversitenin bir fakülte veya yüksekokulunun eğitim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere o programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere mezuniyet geçici belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.
(2) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere; diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.
(3) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların ilişiği kesilmiş sayılır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 24
(1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya öğrencinin bağlı olduğu birimde ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakülte veya yüksekokullarının ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
İntibak      
GEÇİCİ MADDE 1
(1) Selçuk Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Üniversiteye bağlanan fakülte ve yüksekokullara, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı olan öğrencilere, 12/8/2004 tarihli ve 25551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 25
(1) Bu Yönetmelik, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.