Önlisans Diploması Almaları veya MYO İntibakları Hakkında Yönetmelik


 Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Amaç ve Kapsam 
Madde 1
Bu yönetmeliğin amacı, bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya bu gibilerin meslek yüksekokullarına intibakları ile ilgili esasları belirlemektedir.

Dayanak
Madde 2
Bu yönetmelik 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesini değiştiren 3511 sayılı Kanunun 1. maddesine göre hazırlanmıştır.

Önlisans Diploması Alma İlkeleri
Madde 3
Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babı’nda yer alan, Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere 2547 sayılı kanun hükümleri uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Meslek Yüksekokullarına İntibak Esasları
Madde 4
Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, kurumları ile ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmek şartıyla yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.

Ancak, bu gibilerin, Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babı’nda yer alan, Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giymemiş ve disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılmamış olmaları şarttır.

Meslek Yüksekokullarına Kayıt ve Bitirme 
Madde 5
Meslek yüksekokullarına intibak ettirilmek üzere yapılan başvurular kontenjan fazla olduğu taktirde, öğrenciler başarı derecelerine göre kaydedilir.

Bu yönetmeliğin 3. maddesi kapsamında olanlar, meslek yüksekokullarının intibak ettirildikleri yarıyıllarda kendileri için tesbit edilen dersleri almak, uygulamaları yerine getirmek ve bunlardan başarı sağlamak suretiyle meslek yüksekokulu mezunu sayılırlar. Yukarıda belirlenen öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının seçimi, başarı dereceleri, intibakları ve alacakları derslerin tesbiti gibi işlemler, ilgili meslek yüksekokullarının yönetim kurulu tarafından yapılır.

Yürürlük
Madde 6
Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 7
Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.