Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


 

15 Mart 2010 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27522
YÖNETMELİK
               

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1
(1) Bu Yönetmeliğin amacı ; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 
(1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.              

Dayanak 
MADDE 3 
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini, 
b) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu  ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü programların dışında, eğitim verilen ve araştırma yapılan tüm alanlarda, Üniversitenin ve diğer kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ve mesleki eğitim taleplerini karşılamak, 
b) Nitelikli iş bulma imkanı sağlayan sertifika programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim programları sunmak, gelişen ve sürekli değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak,
c) Görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak ve bu konularda yurtiçi ve yurtdışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite sonrası farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere yeni eğitim programları sunmak, 
b) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak,
c) Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, kamu ve özel sektörde halen çalışmakta olan kişilere ve toplumun diğer kesimlerine hızla gelişen teknolojiyi tanıtmak ve yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttırmak,
ç) Üst seviyede bilgi ve becerilere sahip, yurt içinde ve yurt dışında istihdam imkânı bulabilecek vasıfta elemanlar yetiştirmek,
d) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak,
e) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek bu alandaki çalışmaları teşvik etmek, 
f) Merkezin amaçları çerçevesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek, 
g) Toplumun her kesimindeki kişilere yeteneklerine göre hayat boyu meslekî eğitim imkânı sağlamak, bunlara meslek kazandırmak ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek; Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,
ğ) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan faaliyetleri gerçekleştirmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 
(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,
b) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin etmek,
d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak,
f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer iki üye, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek, 
b) Merkez tarafından gerçekleştirilecek eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Rektöre önermek, 
c) Merkezde hangi eğitim programlarının düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğini ve katılımcılardan alınacak ücretlerle bu programlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,
ç) Merkezin bütçesini hazırlamak,
d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
e) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 10 
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 11 
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12 
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.