Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


 25 Mart 2010 Perşembe                Resmi Gazete                              Sayı : 27532

YÖNETMELİK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 
(1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,
b) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,   ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı

MADDE 5 
(1) Merkezin amacı; gelişim ve değişim sürecinde kadın etkinliği bilincini artırmak ve Türkiye’nin kültürel yapısıyla uyumlu dinamik bir insan profili geliştirmede kadın ve erkek bütünlüğünü öne çıkarmak, kadınlar ve erkekler arasındaki fırsat eşitliği kadar onların farklı bir birey olduklarının kabul edilmesinin, kültürel açıdan önemini açığa çıkarmak, kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamındaki konumları ile ilgili olarak araştırmalar yapmak, bilimsel araştırmaların yeni yöntemlerini uygulamak, elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak, mevcut çalışmaları desteklemek, 
b) Kadın çalışmalarıyla ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve gelişmelere ilişkin bilgilendirici panel, çalıştay, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek,
c) Ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini gerçekleştirecek girişimlerde bulunmak, kadın çalışmaları yapanların bir araya gelmesini ve bilimsel toplantılar düzenlemesini sağlamak ve iletişimi güçlendirmek,
ç) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplamak,
d) Kadın araştırmaları alanında lisansüstü programların açılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak,
e) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalar yapmalarına imkan sağlamak,
f) Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek, teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek,
g) Ülke ve bölge kadınının kültürel birikimini araştırmak,
ğ) Kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak ve yayın yapmak,
h) Kadınlar ve kız çocukları için, ulusal kalkınmaya etkin biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla özel eğitim programları açmak ve seminerler düzenlemek,
ı) Kadın haklarıyla ilgili mevzuata ilişkin çalışmalar yapmak, eğitim faaliyetlerini yürütmek,
i) Eğitim, sağlık ve yöneticilik gibi hizmetlerde istihdam edilecek kadın sayısını artırmak amacıyla alınabilecek tedbirleri ve bu çerçevede gerçekleştirilmesi gereken yapısal dönüşümleri belirlemek ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmak,
j) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadınların Merkezle iletişimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamak,
k) İlgili kurum ve kuruluşlara kadın araştırmaları ve çalışmaları hakkında danışmanlık yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu. 
Müdür ve görevleri
MADDE 8 
(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,
b) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, 
d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak,
f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek, 
b) Merkezin bütçesini hazırlamak,
c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
ç) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak.
Personel ihtiyacı
MADDE 10 
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 11 
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.