Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


 25 MART 2010  PERŞEMBE            RESMİ GAZETE                              SAYI:27532

 

YÖNETMELİK
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2
(1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,
b) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.
             

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 
(1) Merkezin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde kurulan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin tüm tarımsal araştırma, uygulama, geliştirme, eğitim-öğretim ve yayın çalışmalarını yürütmektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde yer alan veya Üniversiteye tahsis edilen tarımsal alanlar, seralar ve tesislerde kısa ve uzun dönemli üretimler planlamak ve her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek,
b) Üretimi yapılan bitkisel ve hayvansal ürünleri ihtiyaç duyulması halinde teknolojik işlemlerden geçirerek pazarlamak veya tüketime sunmak,
c) Bölgenin tarımsal öncelikleri dikkate alınarak ıslah çalışmaları yürütmek ve çeşit geliştirmek, ayrıca damızlık hayvan, tohumluk, fide ve fidan üreterek bölge çiftçisinin hizmetine sunmak,
ç) Islah programlarında ve araştırma projelerinde kullanılmak üzere nitelikli genetik materyal geliştirmek ve bu materyalin birbirini tamamlayan projelere konu olmasını sağlayarak araştırma sonuçlarının ürün geliştirmede kullanılmasını ve katma değer üretmesini sağlamak,
d) Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme ve toprak muhafazası konularında araştırma ve uygulamalar yaparak, erozyon ile mücadelede bölge çiftçilerine önderlik etmek,
e) Bölgede bulunan biyoçeşitlilik kaynaklarının muhafazası ve tanımlanması konusunda faaliyetlerde bulunmak,
f) Üniversitenin diğer birimleriyle işbirliği içerisinde proje yürütmek ve araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere yönelik eğitim programları düzenlemek,
g) Üniversite bünyesindeki birimlerin önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleriyle araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak,
ğ) Tarımsal üretim veya sanayi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumlara ve özel sektöre, gerçek ve tüzel kişilere, talepleri doğrultusunda; proje ve rapor hazırlamalarında, laboratuvar analizleri, test ve deney yapma, uygulamalı araştırmalar yürütme, danışmanlık ve bilir kişilik hizmetleri verme konusunda koordinasyonu sağlamak,
h) Hayvan ve bitki sağlığıyla ilgili araştırmalar yapmak,
ı) Hayvansal üretimin sorunları, çayır mera, yem bitkileri ve yem teknolojileri konularında çalışmalar yapmak,
i) Ev ve deney hayvanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,
j) Kamu kuruluşları, tarımsal amaçlı kooperatif birlikleri, yetiştirici birlikleri ve diğer tarımsal amaçlı kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek,
k) Bölgesel üretim ve araştırma projeksiyonları hazırlamak,
l) Faaliyet ve kuruluş amacına uygun olarak yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversiteler, araştırma kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkanlarını araştırmak ve geliştirmek,
m) Her türlü yayın çalışmalarına katılmak ve yardımcı olmak,
n) Tarımsal arazi ve ilgili tesislerde üretilen iktisadi mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemek,
o) Bölge çiftçisinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve uygulama faaliyetlerini organize etmek veya düzenlemek.    

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 
(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,
b) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve verimliliği artırmak,
d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak,
f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karara bağlar, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,
b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,
c) Merkezin bütçesini hazırlamak,
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
d) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak.
Personel ihtiyacı
MADDE 10 
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 11 
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.