Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı olarak kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yürüttüğü program ve projeleri Üniversite adına yürütmek,

b) Socrates-Erasmus, Comanius, Gruntvig, Arion, Lingua, Minerva, Leonardo da Vinci, Youth, Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı ve benzeri eğitim programları ve projelerin Üniversitede uygulanmasını sağlamak,

c) Çerçeve programları kapsamında maksimum düzeyde proje üretmek ve öğretim elemanlarının bunlardan faydalanmasını sağlamak,

ç) Kültürel, bilimsel ve eğitim ilişkilerinin ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek, ülke halklarının yaşam şekli ve kültürlerini daha iyi anlamalarını sağlamak,

d) Ülkeler arasında ortak menfaatler çerçevesinde etkinlikler yürütmek ve ikili değişim ve işbirliği protokol ve anlaşmalarını imzalamak,

e) Ortak bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu amaçla bilim adamı değişimini koordine etmek,

f) Eğitim kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı değişimini teşvik etmek,

g) Diplomalar ve eğitim çalışmalarının karşılıklı tanınması konusunda çalışmalar yürütmek,

ğ) Yapılacak projelerle öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak,

h) Üniversite öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları hakkında bilgilendirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak,

ı) Avrupa Birliği projelerinden yararlanacak öğretim elemanı ve öğrenciler için oryantasyon programı hazırlamak ve uygulamak,

i) Socrates-Erasmus öğrenci değişimi ve projelerinde yer alacak öğrenciler için Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı ile birlikte yabancı dil kursları düzenlemek,

j) Socrates-Erasmus öğrenci değişimi ve projelerinden yararlanacak öğrencilerin başvuru duyurularını, yabancı dil ve mülakat sınavlarını yaparak gidecek öğrencileri belirlemek,

k) Yurtdışından Üniversiteye gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin organizasyonunu sağlamak,

l) Yabancı üniversiteler ile yapılan irtibat seminerlerine ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının düzenlediği toplantılara katılımı sağlamak,

m) Üniversite adına bazı meslek dallarına ilişkin özel projeler geliştirmek,

n) Karaman İli genelinde resmi ve özel kurumları eğitim programları ve projeler hakkında bilgilendirmek,

o) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları ve projeleri kapsamında yeni programların tanıtılması, hazırlanması, yeni gelişmelerin takip edilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemek,

ö) Yurtdışı üniversiteler ve kuruluşlardan gelen yazıları inceleyip gerekli işlemleri koordine etmek,

p) Yurtdışı üniversiteler ve kuruluşlar ile koordinasyon için resmi yazışmaları yürütmek,

r) Yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversiteleri ve kuruluşları ziyaret edecek heyetlerin gezi programlarını koordine etmek,

s) Yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversite ve kuruluşların heyetlerinin Üniversiteye düzenledikleri gezi programlarını koordine etmek,

ş) Programlara katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması konularını düzenlemek,

t) Üniversitede programlardan yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmak ve bununla ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek,

u) Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için gerekli sistemi kurmak ve işletmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri
Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Merkez Müdürü.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; bir rektör yardımcısı, Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Merkez Müdürü gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürlük çalışması ve yönetimiyle ilgili kararları almak,

b) Merkez Müdürünün önerilerini değerlendirmek,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

ç) Merkezin eleman ihtiyacını belirlemek ve talepte bulunmak.

Merkez müdürü, müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Merkez Müdürünün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(2) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından birini kendisine yardımcı olmak üzere, üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı yöntemle bir başkası görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür Yardımcısı; Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar, Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlerini yürütür.

(4) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek,

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

d) Çalışma birimlerinin de görüşünü alarak Merkezin demirbaş ve personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

e) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

Çalışma birimleri

MADDE 10 – (1) Merkez bünyesinde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla, Rektörün onayıyla çalışma birimleri oluşturabilir.

(2) Çalışma birimlerinin oluşumu ve görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.