Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


 

19 Şubat 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27851
YÖNETMELİK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı olarak kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü : Merkezin Müdürünü,
c) Merkez Yönetim Kurulu : Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini
 
ifade eder.
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
 
Merkezin amacı
 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
 
a) Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde özellikle Türk diliyle ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen dilbilimcilerle işbirliği yapmak, bu konudaki çalışmaların takip ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek,
 
b) Üniversite bünyesinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde Türk dili ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,
 
c) Türk dili üzerine araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal destek sağlamak.
 
ç) Araştırmacıların istekleri ve Merkez Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak,
 
d) Bölgede yetişen kültür, sanat, bilim ve devlet adamlarının hayatını, kişiliğini, çalışmalarını, eserlerini ve yaşadıkları sosyal ve kültürel ortamları incelemek, araştırmak ve tanıtmak,
 
e) Türk dili ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak,
 
f) Türk dili ile ilgili yapılan araştırmaları Türkiye genelinde ve uluslararası ortamlarda tanıtmak, yurt içinde ve yurt dışında benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.
 
g) Türk dünyasının ortak dil mirasını belirleme, koruma ve yaşatma faaliyetleri çerçevesinde halkın bilgilendirilmesini sağlamak,
 
ğ) Bölgenin tarihî dokusunda yer alan çeşitli dönemlere ait dil araştırmaları yapmak,
 
h) Türk dili ile ilgili olarak belgesel, film, yarışma ve benzeri şekilde hazırlanacak her türlü bilimsel ve sanatsal çalışmaları desteklemek,
 
ı) Merkezin amacına uygun olan diğer çalışmaları gerçekleştirmek.
 
 
Merkezin faaliyet alanları
 
MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
 
a) Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarmak ve onun yeryüzü dilleri arasındaki değerini ortaya koyan çalışmalar yapmak,
 
b) Türk dilinin tarihî zenginliklerini ortaya çıkaracak bilimsel araştırmalar yapmak, kaynak eserleri yayınlamak,
 
c) Türk dili üzerinde yapılacak çalışmalarla, Türk dilini çağdaş dünyanın gerekli kıldığı bütün kavramları karşılayabilecek, yüksek düzeyde bir bilim ve kültür dili durumuna getirmek,
 
ç) Türk dili ile ilgili çeşitli etkinlikler yapmak, özellikle gençlerimize bir dil bilinci vermek, onların dile sahip çıkmalarını sağlamak, Türkçenin bir dünya dili olduğunu göstermek,
 
d) Her yıl Karamanda düzenlenen Türk Dil bayramında etkin rol almak,
 
e) Araştırma alanlarıyla ilgili konularda çeşitli düzeylerde kurs, konferans, seminer, kongre, panel, bilgi şöleni, sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak, bu konuda yapılan etkinliklere destek olmak,
 
f) Türk ağız, şive ve lehçelerinin mevcut durumları hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak,
 
g) Başta Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu olmak üzere Türk dili konusunda faaliyet yürüten diğer merkez ve enstitülerle işbirliği yapmak ve imkanlar dahilinde ortak projeler yürütmek,
 
ğ) Bölgede bulunan belediye, okul, dernek ve benzeri kurumlarla işbirliğine giderek bireylerde Türk dili sevgisi ve bilinci oluşturmak.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
 
Merkezin yönetim organları
 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu.
 
Merkez müdürü ve görevleri
 
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.
 
(2) Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
 
 
Merkez yönetim kurulu ve görevleri
 
MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ile Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
 
(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda merkez müdürüne yardımcı olmakla görevlidir.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Harcama yetkilisi
 
MADDE 10 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektör yardımcılarına ya da Merkez Müdürüne devredebilir.
 
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
 
 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 12 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.