Kütüphane Yönergesi


 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
 KÜTÜPHANE YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 
Bu yönerge Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, görevlerini, çalışma esaslarını ve görevli personelin görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek için düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2 
Bu Yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesindeki kütüphaneleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3 
Bu Yönergede adı geçen;
a) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
b) Kütüphane Komisyonu: Kütüphaneden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği en az üç öğretim elemanı ve Daire Başkanından oluşan  Komisyonu,
c) Değer Takdir Komisyonu: Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği üç kişiden oluşan komisyonu,
ç) Daire Başkanlığı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını,
d) Merkezi Kütüphane: Yunus Emre Yerleşkesi’nde bulunan kütüphaneyi,
e) Birim Kütüphaneleri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı olarak merkez yerleşkenin bulunduğu yerleşim alanı dışında kurulan ve teknik hizmetleri daire başkanlığı tarafından yürütülen, sadece kullanıcı hizmeti yürüten kütüphaneleri,
f) Birim Kütüphane Yöneticileri: Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulan birim kütüphanelerindeki kütüphane hizmetlerini koordine eden yöneticileri,
g) Kullanıcı: Kütüphane hizmetlerinden faydalanan, üniversite personeli, öğrenci ve kurum dışındaki araştırmacıları,
ğ) Materyal: Kütüphanelerde kullanıcı hizmetine sunulan her türlü malzemeyi,
ifade eder.
 
  
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Kuruluş Amaçları
Madde 4 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kütüphaneleri, eğitim-öğretim ve araştırma için gerekli bilgi, doküman ve materyali karşılamak amacıyla kurulan ve hizmet veren kurumlardır.
Üniversite kütüphaneleri bu amacı gerçekleştirmek üzere:
a) Gerekli bilgi ve belgeyi kullanıcılara sağlar.
b) Sağlanan bu bilgi ve belgeleri kullanıcılara ulaştıracak şekilde düzenler.
c) Kullanıcıların bilgi kaynaklarından ve materyallerden en verimli şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurum içi ve kurum dışına hizmet verir.
Kuruluş Şekli
Madde 5
Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. Merkezi kütüphaneye bağlı olmak ve teknik hizmetleri merkezi kütüphaneden yürütülmek kaydıyla merkez yerleşkesinin bulunduğu yerleşim alanı dışındaki diğer yerleşkeler için birer birim kütüphanesi kurulabilir.Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim ve Organlar
Yönetim
Madde 6 
Üniversite kütüphane hizmetleri bu yönerge çerçevesinde aşağıdaki organlar tarafından yürütülür.
a) Kütüphane Komisyonu,
b) Daire Başkanlığı,
c) Birim Kütüphane Yöneticileri.
Kütüphane Komisyonu
Madde 7 
Kütüphaneden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen en az üç öğretim elemanı ve Daire Başkanından teşekkül eden Kütüphane Komisyonu oluşturulur. Komisyon kütüphaneye alınacak ve kayıtlardan düşülecek kitap ve materyaller ile diğer hususları değerlendirir ve karar verir. Kütüphane komisyonu üyelerinin görev süresi dört yıl olup, aynı üyeler yeniden bir kere daha seçilebilirler.
Üniversite birimleri de kendi içlerinde kütüphaneye alınacak materyali belirlemek ve Kütüphane Komisyonuna sunmak üzere alt komisyonlar oluşturabilirler.
Değer Takdir Komisyonu
Madde 8 
Değer Takdir Komisyonu, üniversite mensupları, öğrencileri ve kurum dışından kullanıcıların kaybettikleri veya zarar verdikleri materyallerin günün rayiç değerlerine göre değerlerinin takdir edilmesi konusunda görev yapacak komisyondur. Bu komisyon Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği iki öğretim elemanı ile Kütüphanecilik eğitimi almış bir kişiden oluşur. Değer Takdir Komisyonu üyelerinin görev süresi dört yıl olup, aynı üyeler yeniden bir kere daha seçilebilirler.
Değer Takdir Komisyonu, kayıp veya zayi olan materyalin değerinin tespitinde piyasa araştırması yapar. Basılmış bütün yayınlar dahil her türlü bilgiyi içeren kütüphanecilik başvuru kaynaklarını inceleyerek bu kitap veya materyalin hacmi, cilt bedeli, ulaşım masrafları, paranın zaman içinde değer kaybı, antika ve sanatsal değeri olup olmadığı gibi hususları da dikkate alarak değer tespitinde bulunur. Bu değer, Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na makbuz karşılığı gelir kaydedilir.
Komisyon ayrıca kütüphaneye bağış yoluyla gelen ve fiyatı belli olmayan materyalin değerini demirbaş kayıtlarına geçirmek üzere belirler.
Daire Başkanı
Madde 9 
Daire Başkanının görev yetki ve sorumlulukları:
a) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak ve personel üzerinde genel eğitim ve denetim görevini sürdürmek,
b) Kütüphaneye gerekli yurt içi ve yurt dışı materyaller için bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,
c) Kütüphanecilik konusunda dünyadaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye kazandırılması için araştırma yapmak,
ç) Eğitim-öğretim ve araştırmalar için gerekli her türlü bilgi ve belgenin temin edilmesi ve söz konusu bilgi ve belgelerin sistematik bir şekilde düzenlenerek kullanıma sunulmasının sağlanması için personelini organize etmek, önlemler almak ve denetlemek,
d) Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı olarak hazırlayacağı raporu her yıl Ocak ayında Rektörlüğe sunmak,
e) Bu yönerge gereği görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,
f) Rektörün verdiği diğer görevleri yapmaktır.
Birim Kütüphane Yöneticileri
Madde 10 
Tercihen kütüphanecilik eğitimi almış Şube Müdürü yetki ve sorumluluklarına sahip, Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan yöneticidir. Birim kütüphane yöneticisi, her türlü ihtiyaç ile her yılın faaliyetlerini içeren bir raporu Aralık ayında Daire Başkanına sunmak ve kütüphanenin işlerinin düzenli yürütülmesinden sorumludur.
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kütüphane Hizmetleri
Madde 11 
Kütüphane hizmetleri teknik hizmetler ve kullanıcı hizmetleri olmak üzere iki kısımda yürütülür.
Teknik Hizmetler
Madde 12 
Teknik hizmetleri oluşturan servisler ve sorumlulukları şunlardır:
 a)      Seçim ve Sağlama Servisi: Bu Yönergenin 7’nci maddesinde belirtilen Kütüphane Komisyonu tarafından önerilen üniversite eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olacak kütüphane materyalinin seçimi, satın alınması, bağış ve değişim yoluyla sağlanması hizmetlerini sunar. Değişim ve bağış yoluyla sağlanan materyalin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kayda geçirilmesini düzenler.
 b)     Kütüphanenin bağış yayın kabul politikası aşağıdaki ilkelerden oluşur:
  • Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların bağış yayınların bilgilerini içeren listeyi önceden Daire Başkanlığına iletmesi gerekir.
  • Bağışlanacak koleksiyondaki el yazması ve nadir basma eser niteliği dışında kalanlardan güncelliğini yitirdiği Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenenler  kabul edilmez.
  • Kütüphane Komisyonu tarafından kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna karar verilen yayınlar teknik işlemleri yapılarak koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişi veya kuruma Rektörün imzasıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adına teşekkür mektubu gönderilir.
  • Daire Başkanlığı bağış yapılan yayınların hangi bölümde ve hangi kurallar doğrultusunda kullanıcılara sunulacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.
  • Süreli yayınların bağış olarak kabul edilebilmesi için koleksiyonun başlangıcı ya da devamının kütüphanede bulunması gerekir.
  • Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.
  • Daire Başkanlığı özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapması için başvurabilir.
  • Fotokopi yayınlar, fiziksel açıdan kötü durumdaki yayınlar ve devamlılığı sağlanamayan süreli yayınlar bağış olarak kabul edilmemektedir.
c) Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi: Kütüphaneye sağlanan her türlü materyalin kullanıcıların hizmetine sunulması için en uygun sisteme göre düzenlenmesini yapar.
ç) Süreli Yayınlar Servisi : Üniversite eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için, Kütüphane Komisyonunun önerileri doğrultusunda seçip satın alarak veya değişim yoluyla sağlayıp belli bir düzen içerisinde kullanıcılara sunar.
Bu Yönergenin 12’nci maddesinin (a), (c) ve (ç) bendlerinde belirtilen servis hizmetlerinin tamamının tercihen uzman kütüphaneciler tarafından yürütülmesi esastır.
Kullanıcı Hizmetleri
Madde 13 
Bilgi kaynaklarından ve kütüphaneden kullanıcıların en etkili şekilde yararlanmasını sağlayan hizmetlerdir.
Kullanıcı hizmetlerini oluşturan servisler ve sorumlulukları şunlardır:
a) Danışma Servisi: Kütüphane koleksiyonunun düzenini ve kullanımını, üniversite içinde ve dışında kullanıcılara tanıtımını sağlar. Bu servis kütüphane başvuru koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek, kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları ve kullanıma açılan diğer materyalleri kullanıcıya duyurmak ve danışma hizmetlerini yürütmekle sorumludur. Bu servis üniversite öğrencilerine kütüphane hizmetlerinden yararlanma konusunda yerinde eğitim programları da düzenler.
b) Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonunun kütüphane içi ve kütüphane dışı dolaşımını sağlamak, izlemek ve denetlemek, kütüphaneler arası, gerekirse yurt dışı kütüphaneleri ile materyal alış-verişinde bulunmak ve kütüphane hizmetleri ile ilgili olarak kullanıcıya yönelik fotokopi işlerini yapmakla sorumludur.
c) Görsel-İşitsel Hizmetler Servisi: Üniversite eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri Kütüphane Komisyonunun önerisi doğrultusunda seçmek, üretmek, sağlamak, çoğaltmak, belli bir düzen içerisinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla sorumludur.
ç) Veri Tabanları Servisi: Veri tabanları hakkında bilgi toplamak, Kütüphane Komisyonunun önerileri doğrultusunda seçmek, sağlamak, kullanıcı hizmetine sunmak ve gerekirse kullanıcıları kullanım konusunda bilgilendirmekle sorumludur.
Bu hizmetlerin tamamının tercihen uzman kütüphaneciler tarafından yürütülmesi esastır.
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kütüphanelerden Yararlanma
Yararlanma
Madde 14 
Üniversite mensupları, öğrencileri ve dışarıdan gelen kullanıcılar kimliklerini göstererek kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler. Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak kütüphane, diğer üniversitelerin mensupları ve öğrencilerinin, kullanımına açıktır. Ancak kurum dışından gelen kullanıcılar ve/veya araştırmacılar üye olamaz, kütüphaneden doğrudan ödünç kitap ve materyal alamazlar. Bu kişiler kendi kütüphaneleri aracılığı ile ödünç materyal alabilirler.
Ödünç Verme Esasları
Madde 15 
Kütüphanelerden ödünç materyal verme esasları :
a) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ndeki kullanıcıların ödünç materyal alabilmeleri için, Üniversite tarafından verilecek onaylı kimlik kartına sahip olmaları ve “Kütüphane Taahhüt Kartı”nı imzalamaları  gerekir.Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç kitap alınamaz.
b) Öğretim elemanları ve idari personele bir defada en çok 10 materyal 30 (otuz) gün süreyle, lisansüstü öğrencilere en çok 5 materyal 30 (otuz) gün süreyle, lisans ve ön lisans öğrencilerine ise en çok 3 materyal 15 (on beş) gün süreyle ödünç verilebilir. 
c) Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar.
ç) Ödünç alınan materyalin süresi, aynı materyali isteyen başka bir kullanıcı olmadığında aynı süreler ile en fazla üç defa uzatılabilir.
d) Daire Başkanlığı, aynı materyallere başka bir kullanıcının acil ihtiyacı olması durumunda veya kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda ödünç verme süresi dolmadan kullanıcılardan geri isteyebilir.
Bu yönergenin 16’ıncı maddesinde belirtilenler dışındaki materyalin ödünç verilmesine ilişkin esaslar, bu yönerge hükümleri çerçevesinde kütüphane kataloglarındaki değişime bağlı olarak Daire Başkanlığı tarafından periyodik olarak belirlenip duyurulabilir.
Ödünç Verilemeyecek Kütüphane Materyalleri
Madde 16 
Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri ödünç verilemez.
a) Başvuru kaynakları ( Abstract, İndex, Sözlük, Ansiklopedi, ve benzeri),
b) Basılmamış lisansüstü tezleri,
c) Süreli yayınlar,
ç) Yazma ve nadir basma eserler,
d) Atlas, harita, slaytlar ve ayrıltılmış (reserve) kitaplar,
e) Müzik notaları,
f) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller, tablolar ve benzeri,
g) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca görülen materyaller,
Kullanıcılar ödünç verilemeyecek materyallerden sadece kütüphanede ve gerektiğinde bir kütüphane görevlisinin gözetiminde yararlanabilirler.
Ödünç verilemeyecek materyallerden, üniversitemiz öğrencilerinin eğitim-öğretiminde mutlaka kullanılması gereken ders materyalleri özelliğinde olanlar, ilgili öğretim elemanına aynı gün içinde iade edilmek şartı ile verilebilir. Bu düzenleme Daire Başkanı tarafından yapılır.
Ödünç Alanın Yükümlülükleri
Madde 17 
Kullanıcı, kütüphane içinde kullandığı veya ödünç aldığı materyali özenle kullanmak ve belirtilen sürede iade etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında bu yönerge ve ilgili disiplin yönetmelikleri hükümleri uygulanır.
Gününde İade Edilmeyen Materyaller
Madde 18 
Ödünç aldığı materyali belirtilen süre sonunda iade etmeyen veya süre uzatma talebinde bulunmayan kullanıcıya, başka bir işleme gerek kalmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için Kütüphane Komisyonu tarafından her yıl Ocak ayında belirlenecek para cezası uygulanır. Kendisine gecikme cezası uygulanmış olan kullanıcıya, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezasının tamamını ödemediği sürece materyal ödünç verilemez.
Gecikme cezası uygulanan gün sayısının ödünç verme sürelerini aşması halinde Daire Başkanlığı gecikme cezasını uygulamaya veya ödünç alınan materyal için kaybedilmiş gibi işlem yapmaya yetkilidir.
Üniversite personeline uygulanan gecikme cezası aylıklarından kesilir. Gecikme cezaları ile kaybedilen veya yıpratılan materyale ait kullanıcıdan alınacak her türlü ücret Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na makbuz karşılığı  gelir kaydedilir.
Yıpratılan – Kaybedilen Materyaller
Madde 19 
Kullanıcıların kütüphane içinde kullandıkları veya ödünç aldıkları materyallere zarar verilmesi veya kaybedilmesi durumunda:
a) Kullanıcı kaybettiği materyalin aynısını en geç 30 ( otuz) gün içinde piyasadan temin ederek iade etmekle yükümlüdür.
b) Eğer materyal sağlanamıyorsa, kullanıcı bu yönergenin 8’inci maddesinde belirtilen, Değer Takdir Komisyonu tarafından belirlenen, materyalin güncel bedelinin %50 fazlasını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na makbuz karşılığı ödemek zorundadır.
c) Eğer yıpratılan veya kaybedilen materyal bulunamıyorsa Daire Başkanlığı tarafından belirlenen, benzer ve aynı değerde başka bir materyal kullanıcıya aldırılabilir.
 
ALTINCI BÖLÜM
İlişik Kesme
İlişik Kesme
Madde 20 
Üniversite mensuplarının ve öğrencilerinin üniversiteden ayrılmadan önce kütüphane ile ilişiklerinin olmadığına dair belge almaları gereklidir.
Her öğretim yılı başında kütüphane ödünç verme servisi kütüphane ile ilişiği olan öğrencilerin listesini öğrencilerin bağlı bulunduğu birimin öğrenci işleri bürosuna bildirir. Bu öğrenciler kütüphane ile ilişiklerinin olmadığını belirten belgeyi öğrenci işleri bürosuna vermedikçe kayıtlarını yenileyemezler. Bu öğrencilere üniversite kimlik kartı / bandrol, yatay geçiş ve ilişik kesme belgeleri verilmez.
Bu işlemler Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığının işbirliği ile yürütülür.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 21 
Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 
Bu yönerge hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür