Yabancı Dil Öğretimi ve Sınav Yönergesi


 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç 
MADDE 1 
Bu Yönergenin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 2547 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin (ı) bendi gereğince yapılan ortak zorunlu yabancı dil öğretimi ile, isteğe bağlı ingilizce hazırlık sınıflarında uygulanacak öğretimin amaçlarına, uygulanmasına ve sınavlarına ilişkin, usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 
(1) Bu Yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi isteğe bağlı ingilizce  hazırlık sınıflarında yürütülecek öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 
(1) Bu Yönerge , 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü ve 49’uncu maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmenliğin 7’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 
Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
b) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,
c) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
ç) Yabancı Diller Bölümü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığını,
d) Hazırlık sınıfı: İsteğe bağlı ingilizce hazırlık sınıfını,
e) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen yabancı dil derslerini  ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Öğretiminin Esasları
Yabancı dil öğretiminin amaçları
MADDE 5 
a)Ortak zorunlu yabancı dil öğretiminin amacı; öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, kelime hazinelerini geliştirmek, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri ve kendi konularındaki metinleri anlayabilmelerini sağlamaktır.
b) İsteğe bağlı ingilizce hazırlık sınıfı öğretiminin amacı; öğrencilerin okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmelerini, kavrayabilmelerini, yazı ve söz ile kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.
Öğrencilerin dil seçimi 
MADDE 6 
Öğrenciler ortak  zorunlu yabancı dil derslerinden İngilizce, Almanca ve Fransızcadan birini seçerler. Seçtikleri dilin ortaöğretimde aldıkları dil olması zorunlu değildir.

Kontenjan ve ders açılması
MADDE 7 
Yönergenin altıncı maddesinde  belirtilen yabancı dillerden birinde ders açılabilmesi için o dili en az 20 öğrencinin seçmesi gerekir. Sayının az olması halinde ilgili birimin kararıyla, öğrenciler ders açılan dillerden birini alır veya seçtikleri dilin derslerine üniversitenin bir başka biriminde devam edebilirler.
Hazırlık sınıflarında öğrenci sayısı 30’un  üstünde olduğu zaman birden çok şube açılabilir. Şubelerde dersler, oluşan sınıfların seviyelerine göre haftada en az 20, en fazla 30 saat olabilir. Hazırlık sınıfına başvuran tüm öğrenciler üniversitenin imkanları dikkate alınarak belirlenen kontenjanlar dahilinde eğitime kabul edilirler. Başvuruların kontenjanı aşması halinde öğrenciler ÖSYM puanı sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilirler.
Muafiyet 
MADDE 8 
Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: Yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyen veya bu sınavda başarılı olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin (ı) bendi gereğince düzenlenen zorunlu yabancı dil dersleri okutulur. Bu dersler toplam 60 saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyıl olarak programlanır. 

Birinci sınıfa kaydolan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden aşağıda belirtilen durumlarda ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla muaf olabilirler:
a) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi isteğe bağlı ingilizce  hazırlık sınıfını veya bir başka üniversitede hazırlık sınıfını başarıyla bitirenler,      
b) Derslerin başladığı ilk hafta içerisinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak yabancı dil seviye tespit sınavında 60 ve üzeri not alanlar, 
c) En az son üç yılında öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,
d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 50 puan almış olanlar veya yurt içi ve yurt dışında yapılan sınavlardan bu sınavlara eşdeğer puan almış olanlar ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olabilirler.
İsteğe bağlı ingilizce hazırlık sınıfı 
MADDE 9 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi birimleri bünyesinde açılan hazırlık sınıflarına kayıt, ders kaydı ve kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar öğrencinin bu doğrultuda isteğini belirten dilekçesini ve harç makbuzunu Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına vermesiyle yapılır. Hazırlık sınıfı eğitimi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca yürütülür

Hazırlık sınıfı öğretim süresi bir yıldır ve öğrencinin kazanmış olduğu bölüm/programın eğitim-öğretim süresine dahil değildir.
Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler, güz yarıyılında akademik takvimde öngörülen ders ekleme ve bırakma süresinin sonuna kadar hazırlık eğitiminden vazgeçebilirler ve bölümlerinde ders kaydı yaptırabilirler. Öngörülen süreyi geçtikleri taktirde bir sonraki yılı beklerler.
Hazırlık sınıfında derslere % 80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, yıl sonu genel sınavına giremezler. 
Hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarılı yada başarısız olan veya devam zorunluluğunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, kazandıkları bölüme devam ederler. Hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmiş, ancak başarılı olamamış öğrencilere, eğitim-öğretim süresince yapılacak yeterlik sınavlarına katılma hakkı tanınır. Bu öğrenciler, hazırlık sınıfından, mezuniyetlerine kadar istedikleri zaman vazgeçebilirler. Hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler ile mezun durumuna gelmiş ve hazırlık sınıfında başarılı olamamış öğrenciler yeterlik sınavına alınmaz ve hazırlık sınıfından vazgeçmiş sayılırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme
Sınavlar
MADDE 10
Ortak zorunlu derslerde sınavlar ve değerlendirme Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği hükümlerine göre yapılır
.
Hazırlık sınıflarında; seviye tespit sınavı, ara sınavlar, yıl sonu genel sınavı ve yeterlik sınavı uygulanır. Bunun yanında kısa süreli sınavlar, ödevler, mazeret sınavları yapılabilir. Bu sınavların hangilerinin uygulanacağına Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı karar verir. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.
a) Seviye tespit sınavı: Hazırlık sınıfında öğrencilerin hangi kurda öğretim göreceklerini  belirlemek ve 2547 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden ve/veya yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak için yapılan sınavdır. Seviye tespit sınavına katılmayan öğrenciler hazırlık sınıfına en alt kurdan başlarlar. 
b) Ara sınavlar: Hazırlık sınıfı  süresince uygulanan çalışmaların kapsamları ve amaçları göz önüne alınarak, her yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından her yarıyılın başında ilan edilir.
c) Kısa süreli sınavlar:Ara sınavlardışında, önceden tarih  bildirmeksizin kısa süreli sınavlar yapılabilir. Bu sınavların katkı payları, ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir.
ç) Ödevler: Ara sınavların dışında, öğrenciye ödevler verilebilir. Ödevlerin katkı payları, ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir
d) Mazeret sınavı:  Haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan ve mazeretleri kayıtlı oldukları Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.
e) Yıl sonu genel sınavı:Devam zorunluluğunu yerine getirmiş öğrencilerin yıl sonunda girmek zorunda oldukları sınavdır. 
f) Yeterlik sınavı:Yazılı olmak üzere tek aşamalı olarak her yıl bütünleme sınav tarihleri içerisinde yapılır. Bu sınavın tarihi ve uygulanış şekli Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. Başarılı olabilmek için 100 tam puan  üzerinden en az 60 puan almak gerekmektedir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 11 
Öğrencilerin sınav sonuçlarına itirazları ve itirazlarının değerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği hükümlerine göre yapılır. Sözlü olarak yapılan sınavların sonuçlarına itiraz edilemez.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 12
Başarı notu, öğrencinin hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak notdur. Başarı notu, öğrencinin iki yarıyıl içinde ara sınavlardan, yıl içi diğer sınavlar ve ödevlerden alınan notların ortalamasının % 40’ı ile yıl sonu genel sınav puanının % 60’ının toplanması ile elde edilir.

Bir öğrencinin, hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmesi için, 100 tam puan üzerinden yıl sonu genel sınavından en az 50 ve genel başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Her iki şartı birlikte sağlayamayan öğrenciler, hazırlık sınıfında başarısız olurlar. Bu öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihte yapılacak olan yeterlik sınavına girebilirler.
Hazırlık sınıfı başarı durumu 
MADDE 13
Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrencilerin listesi ve başarı durumu Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bu öğrencilere “isteğe bağlı ingilizce hazırlık sınıfı başarı belgesi” düzenlenip verilir. Hazırlık sınıfı sonunda başarılı veya başarısız olan öğrencilerin durumu öğrenci işleri otamasyon programına girilerek kayıt altına alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki
MADDE 14
Hazırlık sınıfı öğrencilerinin disiplin, kayıt dondurma, öğrenci harçları, mazeret sınavı gibi eğitim-öğretimle ilgili her türlü işleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği hükümlerine göre öğrencilerin kayıtlı bulunduğu fakülte yönetim kurullarınca yerine getirilir.

Yönergede hüküm bulunmayan haller 
MADDE 15
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmenlik ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 16
Bu yönergeyle, 27.09.2007 tarih ve 5-2007/11 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Esasları yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak anılan esaslar 2009 yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaya devam edilir.

GEÇİÇİ MADDE 1
Bu yönerge hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuaat hükümlerine göre yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlü kılınan öğrenciler, yabancı dil seviye tesbit sınavına girmek ve bu sınavda başarılı olmak şartı aranmaksızın, kayıtlı oldukları bölüme devam ederler. Alınan öğrencilere de bu yönerge hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 17
Bu yönerge hükümleri, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bünyesinde hazırlık sınıfı olan bölümlere ilk defa kayıt yaptırılacak öğrencilerden başlayarak uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18
Bu yönerge hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör’ü yürütür.