Öğrenci Toplulukları Yönergesi


 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencilerinin toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlığını korumak, onları üniversitenin kurumsal kimliğine uygun araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip olarak yetiştirebilmek, bütçe olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak ve tüm üniversitenin faydalanmasına imkân sağlamak üzere oluşturacakları eğitim, sağlık, spor, sosyal, kültürel ve bilimsel amaçlı toplulukların kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam ve dayanak

MADDE 2 – 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46. ve 47. Maddeleri ile "Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği"nin 16. ve 17. maddelerine dayanılarak hazırlanan bu yönerge Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Topluluklarına ilişkin esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu yönergede geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

b) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

c) ÖTK:Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Komisyonunu,

ç) Öğrenci Topluluğu: Her biri farklı olmak üzere, öğrencilerin ders dışı zamanlarında, ilgi duydukları sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile spor ve beceri alanlarında, programlar sunmak, etkinlikler düzenlemek suretiyle öğrencilerin her yönden gelişmelerini sağlamak amacı ile kurulmuş üniversite düzeyindeki öğrenci topluluklarını,

d) Akademik Danışman: Topluluk çalışma esaslarının hazırlanmasına yardımcı olan ve faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim elemanını,

e)  Öğrenci: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini,

              ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim ve İşleyiş

 

Etkinliklerin yürütülmesi

Madde 4 – (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Öğrenci toplulukları komisyonu, öğrenci etkinlikleri için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından sorumlu Rektör Yardımcısı, Öğrenci Toplulukları Akademik Danışmanları arasından Rektörce atanacak bir öğretim elemanı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, Kültür Hizmetleri Şube Müdürü ile Sağlık, Spor ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, akademik yılına ait genel kurullarını yapan öğrenci toplulukları başkanlarının kendi aralarından gizli oy açık sayımla seçecekleri Öğrenci Toplulukları Temsilcisi ve Öğrenci Konseyi Başkanı olmak üzere yedi üyeden oluşur. Komisyonun uyuşmazlığı halinde Rektör komisyonu fesh edebilir. Komisyonun sekretarya hizmetlerini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütür.

Öğrenci toplulukları komisyonunun görev ve sorumlulukları

MADDE 5 - Öğrenci Toplulukları Komisyonunun görevleri şunlardır: 

a) Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Kanun’da belirtilen yükseköğretimin amaçlarına uygunluğunu sağlamak,

b) Öğrencilerin ders dışı bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerinin yürütülmesini  programlamak, uygulanmasını denetlemek, her öğrencinin bu etkinliklerle ilgili  en az bir topluluğa üye olmasını özendirmek,

c) Bütçeye öğrenci etkinliklerini desteklemek amacıyla konulmuş ödeneği, üniversite içi ve dışı kaynaklardan elde edilen gelirlerin çeşitli topluluklar için dengeli biçimde kullanılıp kullanılmadığını sağlamak, 

ç) Öğrenci topluluklarının kurulmasına ilişkin önerileri değerlendirmek,

d) Toplulukların etkinliklerini denetlemek, 

e) Üniversitenin öğrenci toplulukları için sağladığı oda, alet, malzeme vb. şeylerin en yararlı biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, 

f) Öğretim yılı sonunda öğrenci toplulukları ve etkinlikleri ile ilgili bir rapor hazırlamak,

g) İhtiyaç oldukça toplanarak çalışmalarla ilgili durum değerlendirmesi yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Toplulukları

 

Öğrenci topluluklarının kurulması 

MADDE 6 - (Değişik birinci fıkra: SK-10.01.2013-01-2013/02) Öğrenciler topluluk kuruluş ve işleyişi ile ilgili ilk başvuruyu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yaparlar. Topluluk kurma başvuruları her eğitim öğretim yılının ilk bir ayı içinde yapılır. Yeni kurulan topluluklar Öğrenci Toplulukları Komisyonunun onayıyla işlerlik kazanır.

(Değişik ikinci fıkra: SK-10.01.2013-01-2013/02) Topluluk kurmak isteyen öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunabilmek için,  üst yazı, danışmanın kabul ettiğine dair yazı, topluluk kurucu üye formu, en az 16 kişiden oluşan üye listesi ve topluluk iç tüzüğüyle beraber müracaat ederler.      

(Değişik üçüncü fıkra: SK-10.01.2013-01-2013/02) Kuruluşuna izin verilen topluluk bir ay içinde genel kurulu toplayarak yönetim kurulunu seçer. Seçilen Topluluk Yönetim Kurulu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Toplulukları Komisyonunun onayına sunulur.

Her öğrenci topluluğunun kendi amaç ve işleyişlerini açık bir şekilde tanımlayan bir tüzüğü bulunmalıdır. Topluluk tüzükleri yönergeye aykırı hükümler içeremez. Bu tüzükte aşağıda belirtilen hususların bulunması gerekir.

Buna göre;

a) Topluluğun adı ve adresi,

b) Topluluğun amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili başlıca faaliyet alanları ve çalışma şekli,

c) Topluluk kurucularının ad ve soyadları, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumları, öğrenci numaraları, ikametgâh adresleri, elektronik posta adresleri ve varsa cep telefonları,

ç) Topluluğa üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşulları,

d) Topluluk yönetim kurulunun seçimi, görevi, yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısı, toplanma, karar alma usul ve şekilleri,

e) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

 

Öğrenci topluluklarının çalışma esasları 

MADDE 7 - Öğrenci Topluluklarının çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenci toplulukları, Öğrenci Toplulukları Komisyonunun bilgisi dâhilinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütürler.

b) Faaliyet gösterdikleri alanlarda konferans, panel, sempozyum, gösteri, yarışma, seminer, sergi, tiyatro, konser, ziyaret ve çeşitli yayın faaliyetleri vb. etkinlikler düzenlerler

c) Topluluklar üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunamazlar, bulundukları takdirde faaliyetlerine son verilir.

ç) Aynı amaçla birden fazla öğrenci topluluğu kurulamaz,  kendi faaliyet alanının dışına çıkamaz ve diğer toplulukların faaliyet alanlarına girmemeye özen gösterirler. Ancak topluluklar ortak faaliyet düzenleyebilirler.

d) (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Topluluklar her eğitim öğretim yılının ilk bir ayı içinde olağan genel kurullarını yaparak yönetim organlarını oluşturmak zorundadırlar. Yeterli faaliyette bulunmayan, topluluk yönergesi ve topluluk tüzüğüne aykırı faaliyette bulunan toplulukların faaliyetlerine, Öğrenci Toplulukları Komisyonunca son verilebilir.

e) Faaliyet alanları süreklilik arz etmeyen, belirli zaman aralığını kapsayan konularda topluluk kurulamaz.

f) Topluluklar, yıllık faaliyet programlarını Öğrenci Toplulukları Komisyonuna onaylatmak zorundadırlar.

g) (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Topluluklar düzenleyecekleri etkinliklerle ilgili olarak en geç 10 gün öncesinden onay almak zorundadırlar.

ğ) Topluluklarda öğrencilerin genel ahlakının bozulmasına, uyuşturucu, kumar vb. zararlı alışkanlıklara neden olabilecek etkinlikler yapılamaz.

h) Akademik Danışmanın bilgisi ve onayı olmadan etkinlik düzenlenemez.

I) Topluluk tarafından yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanacak raporlar yılsonunda Öğrenci Toplulukları Komisyonuna verilir.

i) İdarece uygun görülecek sosyal, kültürel, mesleki ve teknik geziler düzenlenebilir.

k) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar düzenlenebilir.

 

Akademik danışmanlık

MADDE 8 –

a) Her topluluğun bir akademik danışmanı olması zorunludur. Zorunlu kalmadıkça bir öğretim elemanı birden fazla öğrenci topluluğunda akademik danışmanlık yapamaz.

b) (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Akademik Danışman, Üniversitenin öğretim elamanları arasından kendisinin de onayı alındıktan sonra topluluk yönetiminin önerisi ve Öğrenci Toplulukları Komisyonunun onayı ile belirlenirler.

c) Yönergenin birinci maddesindeki amacın gerçekleşmesine yönelik kurulacak topluluklarla ilgili tüzük ve çalışma programlarının hazırlanmasında yardımcı olurlar.

ç) Topluluk çalışmalarını yönerge ilkelerine bağlı kalarak denetler, yürütülmesine yardımcı olur ve faaliyetlerinden sorumlu olurlar. 

d) Topluluğun gereksinimlerine göre bütçe hazırlığına yardımcı olur ve üniversitenin para, araç, gereç ve yer olanaklarından yararlanmak için gerekli yönetimsel girişimlerde bulunurlar.

e) (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Yönetim kurulunun çalışmalarını ve evrakların düzenlenmesini denetlerler.

f) Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından düzenlenecek akademik danışman toplantılarına katılarak topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunurlar.

g) (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Topluluk Akademik Danışmanı mazeretli ya da mazeretsiz olarak danışmanlıktan ayrılması durumunda, Topluluk Yönetim Kurulunun müracaatı halinde Öğrenci Toplulukları Komisyonunun onayı ile yeni bir akademik danışman belirlenir.

ğ) Akademik danışman üç yıllığına seçilir. Görev süresi sonunda aynı usulle tekrar seçilebilir.

h) Akademik danışmanın görevden ayrılması halinde bir ay içerisinde yeni akademik danışman seçilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Topluluklarına Üyelik

 

Üyelik

MADDE 9 (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde kurulan Öğrenci Topluluklarına üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler üye olabilir. Topluluklara üye olmak isteyen, topluluk tüzüğünü kabul eden ve üye olma şartlarını sağlayan öğrencilerin üyeliğe kabulü, topluluk yönetim kurulunun kararı ile olur. Öğrencilerin yönetim görevlerine seçilebilmeleri ve görevlerine devam edebilmeleri için disiplin cezası almamış olmaları gerekir. Öğrenciliğin sona ermesi veya başka nedenlerle yönetim görevini bırakmak zorunda kalanların yerine yedek üyeler arasından boş üyeliklerin seçimi yapılır. Üniversitenin öğretim elemanları topluluklara üye olabilir, her türlü etkinliklere katılabilir, ancak, yönetim/denetim görevlerine seçilemezler.

 

Topluluk üyeliğinin düşmesi 

MADDE 10 - Topluluğun amaçlarına aykırı çalışma yapanlar, disiplin cezası alanlar, herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar ve verilen görevi yerine getirmeyenler, topluluk yönetim kurulunun uyarısına rağmen bu tutumlarında ısrar ederlerse, gerekçe gösterilerek topluluk yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun salt çoğunluk kararı ile üyelikten çıkartılırlar. Üyeliği sona eren öğrenci bir yıl süreyle öğrenci topluluklarına üye olamaz. Üyeliği sona eren öğrenciler itirazlarını öğrenci toplulukları komisyonuna yaparlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Topluluk Organları

 

MADDE 11- Topluluk organları şunlardır:  

a) Genel Kurul 

b) Yönetim Kurulu 

c) Denetleme Kurulu 

Genel kurul 

MADDE 12 - Topluluğun üst karar organı olup, topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşur. Genel kurul her akademik yılın başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile karar alır. Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yerde toplantı tekrarlanır. Toplantıda yine yeterli sayı sağlanamazsa bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun önerileri ya da üye salt çoğunluğunun yazılı isteğiyle de olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü toplantılar bir hafta önceden duyurulur.

Gerekli görüldüğü durumlarda Öğrenci Toplulukları Komisyonu da genel kurulu toplantıya çağırabilir. Rektörlük gerek görürse genel kurulda gözlemci bulundurabilir.

 

Genel kurulun görevleri

MADDE 13 - Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Her akademik yıl için yönetim kurulunu, denetim kurulunu ve yedek üyelerini  seçmek,

b) Varsa, tüzük değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlamak,

c) Üye salt çoğunluğu ile üyelikten çıkarma kararını vermek,

ç) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını görüşmek,  yönetim kurulunu ibra etmek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

e) Öğrenci topluluk amacının gerçekleşmesi için alınacak önlemler konusunda karar almak,

f) Öğretim yılı başında etkinlik raporlarını onaylamak, öğretim yılı sonunda ise topluluğun dönem sonu raporunu ve denetleme kurulunun raporlarını incelemek ve karara bağlamak.

 

Yönetim kurulu

MADDE 14 - (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Yönetim kurulu, genel kurul tarafından gizli oy açık tasnif ile seçilen en az beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda başkan, başkan yardımcısı, sayman, sekreter ve asil üyesini seçer. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda topluluk başkanıdır. Topluluk başkanı topluluk etkinliklerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yönetsel işlemleri yürütür ve toplulukla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı arasındaki iletişimi sağlar. Topluluk başkanının görev süresi bir yıl olup, görev süresi sona erenler aynı usulle tekrar seçilebilir ve Öğrenci Toplulukları Komisyonunun onayına sunulur. Topluluk başkanları en fazla iki yıl görev yapabilirler. Öğrenci Toplulukları Komisyonu, üyeliğin düşmesini gerektiren durumlarda topluluk başkanını görevden alabilir. Yönetim kurulunun tüm çalışmaları, topluluk akademik danışmanının bilgisi dâhilinde gerçekleşir. 

Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Toplantı gününden önce özrünü bildirmeksizin üç kez yönetim kurulu toplantısına gelmeyenlerin üyeliği sona erer ve yerlerine yedek üyeler arasından seçilir. Danışmanlar yönetim kurulunun  doğal üyesidir, ancak oy kullanamazlar.”

 

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 15 -Yönetim  kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma işlemlerini yürütmek,

b) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak,

c) Topluluğun yapacağı etkinlikler için gerekli izni almak,

ç) Genel kurul toplantılarının gün, saat ve yerini saptamak,

d) Topluluğun üniversite içinde ve dışındaki etkinliklerini, dış haberleşmelerini Öğrenci Toplulukları Komisyonuna  duyurmak ve onayını almak,

e) Seçim sonuçlarını en geç bir hafta içinde tutanakla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletmek,

f) Topluluk çalışma esaslarında gerekli gördüğü değişiklikleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,

g) Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer topluluklarla işbirliği yapmak,

ğ) (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Topluluklarla ilgili düzenlenmesi gereken form, belge ve evrakları Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web adresinden indirip doldurduktan sonra teslim etmek.

 

Denetleme kurulu

MADDE 16 - Denetleme kurulu, genel kurul tarafından bir akademik yıl için gizli oy açık tasnif ile seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulunun boşalan asil üyeliği sıradaki yedek üye ile doldurulur. Denetleme kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

 

Denetleme kurulunun görevleri

MADDE 17- Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Topluluğun bütçe ve hesap işlemleriyle ilgili defter ve belgeleri her eğitim-öğretim yılı sonunda incelemek, sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunmak,

b) Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait topluluk etkinlik planı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirmek.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mali İşler ve Kayıtlar

 

Mali hükümler

MADDE 18 - Topluluk yönetim kurulu, her akademik yılın başında yıl içinde öngördüğü faaliyetlerin niteliğini, dökümünü ve maliyetini faaliyet programı şeklinde Öğrenci Toplulukları Komisyonu’na teklif eder. Mali hükümlerle ilgili faaliyet programı, Öğrenci Toplulukları Komisyonunun görüşünü belirten bir üst yazıyla ve Rektörlük makamının oluru alındıktan sonra uygulamasına geçilir.

 

Öğrenci Topluluklarının Gelirleri ve Giderleri

 

Gelirler

MADDE 19 - (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Topluluklar, kendi adlarına gelir elde edemezler, harcama yapamazlar. Ancak yapılacak faaliyetlerde, topluluk yönetim kurulu ve akademik danışmanın talebi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın teklifi, Genel Sekreterin uygun görüşü ve ilgili Rektör Yardımcısının onayı ile destekleyici firma seçimi yapılabilir.

 

Giderler
            MADDE 20 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrenci topluluklarının amaç ve işleyişi mali kaynağa ihtiyaç duyulan etkinlikler düzenlemeyi hedeflemese de, Öğrenci Toplulukları Komisyonunun izniyle gerçekleştirilecek topluluk faaliyetleri için ihtiyaç duyulan harcamalar, bütçe imkânları dâhilinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanır.

         

          Destekleyici 
          MADDE 21 -
 (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Öğrenci toplulukları, etkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla çeşitli özel, kamu kurum ve kuruluşlarından destekleyici yardım alabilirler. Destekleyicilik hizmeti almadan önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin mahiyeti hakkında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bilgi verilir. İlgili dairenin başkanlığının teklifi, Genel Sekreterin uygun görüşü ve ilgili Rektör Yardımcısının onayı alındığı takdirde etkinlik hazırlıklarına başlanmalıdır. Destekleyicilik alınacak kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Destekleyicilik anlaşması Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini yasal ve mali sorumluluğa itecek nitelikte olamaz. Alkol ve tütün ürünleri üreten şirketlerin destekleyicilik önerileri kabul edilmez.

 

Düzenlenecek formlar ve dosyalar

Madde 22 - (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Öğrenci topluluklarında aşağıda belirtilen formlar düzenlenir ve dosyalar tutulur:

a) Üye Kayıt Formu: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web adresinden indirilip doldurulan üye formlarının bir örneği Topluluk Yönetim Kurulu kararı ekinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilir. Bu formda üyelerin kimlik bilgileri, ev adresleri,  sınıfları, bölümleri ve imzaları yer alır.

b) Gelen-Giden Evrak Kayıtları: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca takip edilir.

c) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Karar Formu: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web adresinden indirilip doldurulan Topluluk Yönetim Kurulu kararlarının bir örneği Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilir.

ç) Dönem başı Yıllık Çalışma Programı: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web adresinden indirilip doldurulan formun bir örneği eğitim öğretim yılının ilk ayı içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilmek zorundadır.

d) Dönem sonu Yıllık Çalışma Raporu: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web adresinden indirilip doldurulan formun bir örneği eğitim öğretim yılının sonunda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilmek zorundadır.

e) Yazışma Dosyası: Bu dosyada çalışma programı, raporlar ve diğer belgeler bulunur.

Toplulukların çalışmaları kapsamında kullandıkları demirbaşların korunmasından, topluluk formları ve yazışmaların düzenlenmesinden ve korunmasından, çalışmalar ile ilgili belge, fotoğraf gibi topluluk arşivini oluşturacak belgeleri saklamaktan yönetim kurulu sorumludur.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Toplulukların ve Üyeliğin Sona Erdirilmesi

 

Toplulukların kapatılması

MADDE 23 -

a) Topluluk, genel kurulun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararıyla kapatılabilir.

b) Topluluk üye sayısının yönetim ve denetim organlarını oluşturacak sayının (yedek üyeler dahil) altına düşmesi halinde topluluk, Öğrenci Toplulukları Komisyonunun uygun görüşüyle kapatılır.

c) (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluğun, ülkenin genel ahlak kurallarıyla yürürlükteki yazılı kurallara ve üniversitenin kanun, yönetmelik ve yönergeleri ile öğrenci toplulukları yönergesine aykırı etkinliklerde bulunduğunun belirlenmesi durumunda; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının teklifi, Öğrenci Toplulukları Komisyonunun uygun görüşüyle topluluk kapatılır. Topluluğun kapatılmasına sebep olan üyeler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır, gerektiğinde bunlar hakkında yasal işlemlere başvurulur.

ç) (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Bir eğitim öğretim yılında amacına uygun en az iki faaliyet yapmayan, çalışma raporunu en geç eğitim öğretim yılı sonuna kadar ve etkinlik programını her eğitim öğretim yılının ilk ayı sonuna kadar Öğrenci Toplulukları Komisyonuna vermeyen ve topluluk tüzüğünde belirtilen sürede genel kurulunu toplamayan topluluk, Öğrenci Toplulukları Komisyonunun önerisi üzerine Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarıyı yerine getirmeyen veya bir önceki eğitim öğretim dönemi dahil ikinci uyarıyı alan topluluk Öğrenci Toplulukları Komisyonunun uygun görüşüyle kapatılır.

d) Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan topluluk bir sonraki dönem içinde de çalışma yapmazsa ya da genel kurulunu toplamazsa Öğrenci Toplulukları Komisyonunun uygun görüşüyle kapatılır.

e) Topluluklarla ilgili her türlü uyuşmazlıklar Öğrenci Toplulukları Komisyonu tarafından karara bağlanır.

f) Kapatılan toplulukların mal varlıkları uygun görülen diğer topluluklara veya Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına devredilir.

 

Disiplin işleri

MADDE 24 - Öğrenci topluluğu üyeleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette bulunamaz. Hakkında disiplin cezası kesinleşmiş olanların topluluk üyeliği sona erer.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Mevcut toplulukların durumu

GEÇİCİ MADDE 1 - Hali hazırda var olan topluluklar bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren fesh edilmiş sayılırlar. Topluluk kurmak isteyen öğrenciler bu yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda başvurularını yapmak zorundadırlar.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik: SK-10.01.2013-01-2013/02) Yönergenin 14‘üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “Topluluk başkanları en fazla iki yıl görev yapabilirler.”  hükmü değerlendirilirken mevcut öğrenci toplulukları başkanlarının yapmış oldukları görev süreleri de dikkate alınır.

 

Yürürlükten kaldırma

MADDE 25 - Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 05.12.2007 tarihli ve 2007/07–19 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrencileri, Bilimsel, Kültürel, Sosyal ve Sportif Etkinlikleri Yönergesi yürürlükten kalkmış olur.

Yürürlük

MADDE 26 - Bu yönerge Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme

MADDE 27 - Bu yönerge hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör’ü yürütür.