Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi


 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK) YÖNERGESİ

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam , Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç 
MADDE 1
Bu yönergenin amacı, üniversitemiz bünyesindeki Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nün çalışma esaslarını belirlemektir. 
Kapsam
MADDE 2
Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü'nün nitelikleri, organları ve işleyişiyle ilgili genel ilkeleri kapsar.  
Dayanak 
MADDE 3
Bu yönerge, 2547 sayılı Kanun’un 13 ve 14’üncü maddelerine dayalı olarak düzenlenmiştir.       
 
Tanımlar 
MADDE 4
Bu yönergede yer alan:

a)      Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
b)      Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,
c)      Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
ç)    MEYOK:     Karamanoğlu     Mehmetbey     Üniversitesi     Meslek     Yüksekokulları Koordinatörlüğünü,
d)      Koordinatör: MEYOK Koordinatörünü,
e)      Meslek Yüksekokulları: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesindeki Meslek    Yüksekokullarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çalışma Alanları, Organlar ve Nitelikler
 
Çalışma alanları
MADDE 5
MEYOK,   meslek yüksekokullarında eğitim-öğretimin organizasyonu, verimliliğin artırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak amacıyla aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür.
 
a) Sektörlerin ara kademe meslek elemanlarıyla ilgili gereksinimlerini belirleyerek, meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim planlarında uygulamalara ağırlık vermek; kaynak yaratma potansiyellerini ve verimliliklerini   artırıcı düzenlemeler yapmak; personel,  kütüphane, laboratuvar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek ve desteklemek,
b) Meslek yüksekokullarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının niteliklerini belirleyerek Rektör’ün onayına sunmak
c) Meslek yüksekokulları öğrenci ve mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek,
ç) Meslek yüksekokullarında yeni programlar açılması yönündeki talepleri değerlendirerek ilgili birimlere sunmak. 
Organlar
MADDE 6
MEYOK'un organları şunlardır:

a) Koordinatör,
b) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu,
c) Danışma Kurulları,
ç) Program Kurulları,
d) Bilim Dalı Kurulları.        
MADDE 7
Koordinatör, üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten koordinatör aynı usulle görevlendirilebilir.

Koordinatör, kendisine yardımcı olmak üzere öncelikle öğretim üyelerinden bir yardımcı seçer. Koordinatör olmadığı zamanlarda koordinatör yardımcısı vekaleten görevi yürütür. Koordinatör yardımcısının görevi koordinatörün görev süresiyle sınırlıdır.      
MADDE 8
Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Bu yönerge esaslarına göre MEYOK'u yönetmek,
b) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu’na, Program ve Bilim Dalı Kurulları'na başkanlık etmek,
c) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu'nun kararlarını rektörlüğe teklif etmek,
ç) MEYOK'un faaliyetleriyle ilgili olarak her üç ayda bir Rektör’e rapor vermek,
d) Verilen diğer görevleri yapmak.
MADDE 9
Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu,   koordinatörün başkanlığında koordinatör yardımcısı ve meslek yüksekokulları müdürlerinden oluşur.

Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, yılda en az dört kez MEYOK Koordinatörünün daveti üzerine toplanır. Kurul toplantıları üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.
MADDE 10
Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, bu yönergenin 5’inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

MADDE 11
Danışma Kurulları,   müdürler kuruluyla bu kurul tarafından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinden oluşturulur. 
Danışma Kurulları'nın görevi: Meslek yüksekokullarıyla özel sektör arasında uyumu sağlamak için MEYOK’a görüş bildirir.
 
MADDE 12
Program Kurulları, koordinatör başkanlığında meslek yüksekokullarının benzer programlarında görev yapan öğretim elemanlarından oluşur.

Program Kurullarının görevleri: Öğretim elemanlarının, meslek yüksekokullarının benzer programlarındaki eğitim-öğretimle ilgili uygulama ve araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak ve bu konulardaki görüşlerini MEYOK’a bildirmektir.    
MADDE 13
Bilim Dalı Kurulları farklı meslek yüksekokulu programlarında yer alan ve benzer dersleri yürüten öğretim elemanlarından oluşur. Koordinatör Bilim Dalı Kurullarının başkanıdır.

Bilim Dalı Kurulları’nın görevi: Farklı programlardaki derslerin ve bu derslere ilişkin uygulam ve araştırma faaliyetlerinin içeriklerinin uyumlu hale getirilmesi konusunda önerilerde bulunmaktır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük
MADDE 14
Bu yönerge Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.       
 
Yürütme 
MADDE 15
Bu yönerge hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.