Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi


 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ ve SAĞLIK RAPORLARI YÖNERGESİ
 
 

Amaç
MADDE 1
Bu yönergenin amacı, öğrencilerin koruyucu ve tedavi edici hekimlik dallarında beden ve ruh sağlıklarının korunması, muayene ve tedavileriyle psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
 
Dayanak
MADDE 2
Bu yönerge Katma Bütçe Kanunlarının yükseköğretim öğrencilerinin tedavileriyle ilgili maddeleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişik 47’nci maddesinin (a) ve (c) bentleri esas alınarak hazırlanmıştır.
 
Kapsam
MADDE 3
Bu yönerge üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı, bulunduğu eğitim-öğretim yılında mali yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrencileri kapsar.
 
Tanımlar
MADDE 4
Bu yönergede yer alan;

a) Üniversite : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
b) Üniversite Yönetim Kurulu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
c) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
ç) Öğrenci: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıtlı öğrencileri,
d) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
e) Mediko-Sosyal Merkezi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Mediko-Sosyal Merkezini,
f) Sosyal Güvenlik Kuruluşu: Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ifade eder. 
Kapsam dışı öğrenciler
MADDE 5
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkânı olan öğrenciler bu yönergenin mali hükümleri kapsamı dışındadırlar. Bu öğrencilerin mediko-sosyal merkezinde muayeneleri yapılır, rapor ve reçeteleri yazılır, ancak ilaç ve hastane giderleri ödenmez. Ancak üniversite içi ve dışı sportif ve kültürel etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, etkinlik içinde oluşacak her türlü hastalık, yaralanma ve sakatlanmaları dolayısıyla gereken tedavi ve ilaç giderleri sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden ödenir.
 
Başvuru şekli
MADDE 6
Öğrencilerin sağlık sorunlarıyla ilgili başvuracakları ilk yer Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı mediko-sosyal merkezidir. Bu merkeze başvuran öğrencilerin muayene ve tedavileri yapılır. Gerekli görüldüğünde ileri tetkik için diğer hastanelere sevkleri yapılır. Ancak, üniversitemizde mediko-sosyal merkezi kuruluncaya kadar üniversitenin il/ilçe merkezlerinde bulunan birimlerinde öğrenim gören öğrencilerin muayene ve tedavileri, sevke yetkili kişinin göndereceği resmi sağlık kuruluşlarında yapılır.

Yukarıdaki usullere uyulmaksızın yapılan muayene/tedavi bedelleri ödenmez ve alınan istirahat raporları geçersiz sayılır.
Öğrenciler, öğrenci kimlik kartıyla mediko-sosyal merkezine başvururlar. Sosyal Güvenlik Kuruluşundan yararlanma imkânı olmayan öğrenciler ise, kimlikleriyle birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca verilen sağlık karnelerini ibraz etmek zorundadırlar. 
Diğer sağlık kurumlarına başvuru
MADDE 7
Öğrenciler, acil durumlarda ve tatil günlerinde mediko-sosyal merkezinden sevk almadan, bulunduğu merkezde bulunan resmi sağlık kurumlarına veya diğer hastanelere başvurabilirler. Bu durumda öğrenci sağlık kurumuna yattığı veya tedaviye başladığı günü izleyen dört iş günü içinde mediko-sosyal merkezinden; üniversitenin bulunduğu şehrin dışında ise, varsa o yöredeki bir yükseköğretim kurumundan, yoksa yörenin hükümet tabipliğinden sevkini yaptırır. Tedavi sonunda hastaneden aldığı rapor ve belgeleri öğrenim gördüğü birime bir hafta içinde verir. Bu birim ödemeyi gerektiren evrakı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderir. Reçetelerin kontrolü ve geçerliliği Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca yapılır ve onaylanır.

İlaç ve hastane giderleri
MADDE 8
Muayene, tedavi ve ödemelerde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Sağlık nedeni dışında kaydını donduran öğrencilerin muayene ve tedavileri kayıt dondurma süresince yapılmaz ve tedavi giderleri ödenmez.
b) Öğrencinin üniversite mediko-sosyal merkezinde yapılan muayene sonrası ve/veya sağlık kuruluşlarına sevk sonrası ayakta tedavi için verilen ilaç bedellerinin öğrenciler tarafından karşılanması gereken oran “Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği” gereği her yıl çıkarılan “Bütçe Uygulama Talimatı”nda belirtilen oranları aşmamak koşuluyla Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak bütçe imkânlarının yetersiz kalması durumunda ilaç bedelleri konusunda öğrenciler tarafından karşılanması gereken oranın artırılması için rektörlük Üniversite Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunabilir.
c) Sağlık kuruluşlarında yatarak yapılan tedavilerde kullanılan ilaç bedelleri ile diğer tedavi giderlerinin tamamı bütçeden karşılanır.
ç) Tedavi amacını taşımayan müstahzarların yer aldığı reçete bedelleriyle diş protezi, her türlü estetik ameliyat giderleri, gözlük çerçevesi ve camıyla çeşitli protez ve ortezler, tedavi cihaz ve malzemeleriyle, sarf malzemelerine ilişkin giderler (ameliyatlarda kullanılan hariç) ödenmez. Ancak, yukarıda bahsedilen ortez, protez ve tıbbi tedavi cihazları içinde bulunan ve kullanılmaması durumunda kişinin fonksiyonlarında önemli kayıplara yol açacak olanlar sağlık kurulu raporu ve Üniversite Yönetim Kurulunun onaylaması halinde ödenir.
d) Beşinci maddede belirtilen kapsam dışı öğrencilerin mediko-sosyal merkezinde muayene olmaları halinde ödeyecekleri muayene ücreti, her mali yılbaşında Yükseköğretim Kurulunca saptanan muayene ve tedavi ücretleri esas alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu ücret öğrenci tarafından Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ödenir. 
Bulaşıcı hastalıklar
MADDE 9
Toplum sağlığının korunması amacıyla bulaşıcı hastalıklara karşı, öğrencilere gerekli ilaçlar ücretsiz verilebilir.

Geçici madde
MADDE 10
Üniversitede mediko-sosyal merkezi kuruluncaya kadar kapsam içi öğrencilerin diğer sağlık kuruluşlarından tedavi olabilmeleri ve ilaç tedavi bedellerinin ödenebilmesi için sevk belgesi ilgili birimlerince verilecek ve muayene ücreti alınmayacaktır. 
 
Yürürlük 
MADDE 11
Bu yönerge Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme 
MADDE 12
Bu yönerge hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.