Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi


 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1- Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenecek araştırma projelerinin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulmasıyla ilgili esasları, bu konuda görevlendirilecek komisyonun görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler.
Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4684 sayılı değişik 58’inci maddesine dayanılarak düzenlenmiş ve 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 2- Bu yönergede yer alan :
a) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
b) Yönetim Kurulu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
c) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,
ç) Komisyon: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu,
d) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçlarıyla alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli üniversite içi ve/veya dışı ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılan projeleri,
e) Proje yöneticisi: Projeyi hazırlayan, teklif eden, yürütülmesinden sorumlu öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıları,
f) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanını ifade eder.
 
Komisyon
MADDE 3- Amaç ve kapsam maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında fen, sağlık, sosyal ve eğitim bilimleri enstitüleri müdürlerinden ve senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç, en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Enstitü müdürleri dışındaki komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senatonun önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.
 
Proje önerileri
MADDE 4- Komisyon, üniversite öğretim elemanlarından en az doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yöneticiliğini yaptığı, aşağıdaki türden proje önerilerini değerlendirir.
a) Münferit araştırma projeleri: Üniversite öğretim üyeleri veya doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elamanlarının önerdikleri projelerdir.
b) Lisansüstü tez projeleri: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterliliğe ilişkin projelerdir. Bu projelerin yöneticisi tez danışmanlarıdır. Ancak, tez danışmanı başka bir üniversiteden ise, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden bir öğretim üyesi proje yöneticisi, tez danışmanı ise yardımcı yönetici olur. Tez projelerinin sunumu esnasında ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun tez önerisi kabul kararı eklenmek zorundadır. Tez projelerinin süreleri tez süresiyle sınırlıdır.
c) Kurumlararası projeler: Uluslararası ya da ulusal kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yapılan projelerdir. Rektör ile ilgili kurum arasında yapılan sözleşme sonrasında yürürlüğe girer.
ç) Alt yapı projeleri: Bir araştırma biriminin (fakülte, bölüm vs), tek başına ya da ortaklaşa düzenledikleri, ülkenin ve üniversitenin bilimsel, teknolojik ve sosyal altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerdir.
Bir öğretim elemanı aynı anda toplam üç adet lisansüstü (Yüksek Lisans veya Doktora) ve iki adet münferit araştırma projesi için destek alabilir. Proje destek üst limitleri komisyon tarafından her yılın Ocak ayında belirlenir ve ilan edilerek araştırmacılara duyurulur. Lisansüstü tez projeleri hariç, bir proje yöneticisinin ikinci bir projesi imkanlar ölçüsünde desteklenir.
 
Proje önerilerinin değerlendirilmesi
Madde 5- Proje önerileri, komisyonca başka bir tarih belirtilmedikçe, her yılın Mart ve Eylül aylarının 15’ine kadar verilir. Projeler proje öneri formu, bir CD ve dört basılı kopya halinde proje yürütücüsünün bağlı olduğu birime teslim edilir. Birim yöneticisi, proje önerisini ilgili ayın son gününe kadar komisyon başkanlığına gönderir.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, teklif edilen projeleri en az birisi üniversite dışından olmak üzere konuyla ilgili en az üç kişilik bir uzman grubuna inceletir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje yöneticisinden proje önerisi hakkında sözlü bir sunuş yapmasını isteyebilir.
Komisyon, hakem görüşlerini dikkate alarak, projenin desteklenip desteklenmeyeceğine, desteklenecek ise ne ölçüde destekleneceğine üç aylık bir süre içinde karar verir. Desteklenmesi uygun bulunan projeler Rektör’ün onayı ile yürürlüğe girer. Projeye ilişkin karar ilgili birime bildirilir.
 
Araştırma projelerinin seçiminde dikkate alınacak ilkeler
Madde 6- Araştırma projeleri, Yükseköğretim Kurumunun uzman elemanı bulunan her dalıyla ilgili olarak, Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine, yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun belirlediği üniversite bilim politikasına veya ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır. Araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlararası, uluslararası ve disiplinlerarası nitelikteki projelere öncelik verilir.
 
Projenin yürütülmesi
Madde 7- Komisyonca desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesinden, projelerin yöneticileri sorumludur. Proje yöneticisiyle komisyon başkanı arasında bir sözleşme imzalanır ve ita amirinin onayıyla proje yürürlüğe girer. Onay tarihi projenin başlangıç tarihidir. Proje yöneticisi, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Projeyle ilgili gelişme raporları, her yılın Haziran ve Aralık aylarında sunulur. Ara dönemde kabul edilen projenin birinci gelişme raporu bir sonraki rapor döneminde sunulur. Komisyon başkanlığı, yöneticilerden gelen bu ara raporları değerlendirerek ve/veya hakem görüşü alarak projelerin uygulanmasını izler.
Projelere ait harcamalar komisyonca onaylanan ödeme planına göre yapılır. Komisyon oluru alınmadan projelerde personel değişiklikleri ve bütçe içi aktarmalar yapılamaz.
Komisyon, gerekli görülen hallerde projeyle ilgili çalışmaları yerinde denetleyebilir veya denetletebilir.
 
Projenin sonuçlandırılması
Madde 8- Proje yöneticisi, proje bitim tarihinden sonra en geç bir ay içinde sonuç raporunu bir CD ve bir basılı kopya halinde komisyon başkanlığına sunar. Komisyonca uygun görülmeyen sonuç raporları reddedilir veya ek süre verilerek düzeltilmesi istenir.
Lisansüstü tezler, tez projesinin sonuç raporu olarak kabul edilir ve ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulmaz.
 
Sonuçlarının duyurulması
Madde 9- Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na özet bilgi verir. Bu bilgiler internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.
 
Özel ödenek , ödeneklerin kullanımı ve mali hükümler
Madde 10- Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılacak özel ödenek, ödeneklerin kullanımı ve mali hükümler Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği’nin 11, 12, 13, 14’ünci maddeleri kapsamında yürütülür.
 
Proje iptali
Madde 11- Aşağıdaki hallerde komisyon kararıyla projeler iptal edilir:
a) Projenin mali desteğiyle sağlanan her türlü araç, gereç, yazılım, donanım, malzeme veya hizmetlerin amaç dışı kullanılması,
b) Gelişme ve sonuç raporunun bir aydan fazla gecikmesi,
c) Komisyon tarafından projede ilerleme kaydedilmediğinin belirlenmesi,
ç) Lisansüstü tez projelerinde öğrencinin çalışmayı bırakması ve projenin münferit araştırma projesi statüsüne dönüştürülmemesi,
d) Gelişme ve sonuç raporunun reddedilmesi,
e) Proje öneri, gelişme veya sonuç raporlarında yanlış bilgi verilmesi,
f) Proje yöneticisinin projenin iptaline yönelik gerekçeli talebinin komisyonca kabul edilmesi.
g) BAP’ a sunulan proje önerisinin herhangi bir ulusal veya uluslararası kaynaktan destek alıyor olması.
İptal edilmiş projeler için satın alınmış her türlü araç, gereç, yazılım, donanım ve malzemeler komisyonca uygun görülen birime aktarılır.
Projesi iptal edilen yönetici ve yardımcı araştırmacılar ç ve f maddeleri hariç üç yıl süreyle yeni bir proje başvurusunda bulunamazlar.
 
Proje süresi
Madde 12- Araştırma projeleri en az altı ay, en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje yöneticisinin talebi üzerine, komisyon kararıyla bir kereye mahsus olmak üzere ek süre veya ilave kaynak verilebilir. Verilecek ek süre kabul edilen proje süresinin, ilave kaynak ise toplam proje maliyetinin % 50'sini geçemez.
 
Telif hakları
Madde 13- Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı üniversiteye aittir.
 
Diğer hükümler
Madde 14- Münferit araştırma proje yöneticileri, yürüttükleri projelerin sonuçlarıyla ilgili en az bir çalışmasını uluslararası düzeyde taranan hakemli dergilerde yayınlatmamışsa veya yayına kabul edildiğini belgelememişse yeni proje başvurusunda bulunamazlar.
Yeni bir Lisansüstü tez projesinin sunumu için, maksimum sayı aşılmadığı sürece, biten tez çalışmasından makale yayınlanması şartı aranmaz
Proje kapsamında satın alınan her türlü araç, gereç, yazılım, donanım ve malzemeler ayniyat kaydını müteakip ilgili birimin ayniyat mutemedine zimmetlenir. Sonuçlanmış veya iptal edilmiş proje için satın alınan her türlü araç, gereç, yazılım, donanım ve malzemeler, başka projelerde kullanıma tahsis edilebilir.
Devam etmekte olan ya da tamamlanmış bulunan projelerle ilgili yapılacak her türlü yayında (sonuç raporu ve tezler dahil) “Bu araştırma Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen .......... nolu proje kapsamında desteklenmiştir.” dipnotu konulması, yayınların bir kopyasının komisyon başkanlığına gönderilmesi zorunludur.
 
Uygulanacak hükümler
Madde 15- Bu yönergede yer almayan konular için “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ile genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
 
Yürürlük
Madde 16- Bu yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 17- Bu yönerge hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.