Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi


 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi
 
Amaç
MADDE 1
(1) Bu yönergenin amacı; Uluslararası Öğrenci Programı adaylarının Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına başvuru ve kayıt kabul şartlarına ilişkin esasları belirlemektir.
 
Dayanak
MADDE 2
(1) Bu yönerge,  Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13/02/2013 tarihli toplantısında; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesinde yer alan “ Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin (lise) tamamını yurtdışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.” Maddesi uyarınca Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların belirlenmesi ile ilgili olarak 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli toplantısında kabul edilen kararlar çerçevesinde düzenlenmiştir.
 
Kontenjan önerileri
MADDE 3
(1) Üniversitemiz birimleri ilgili kurul kararlarıyla METEB bağlantılı programlar hariç, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50'sini geçmeyecek şekilde belirlenen, Uluslararası Öğrenci Programı kontenjanı önerilerini her yıl Ocak ayı son iş gününe kadar Rektörlüğe bildirirler. Rektörlük, Senato kararıyla üniversitenin kontenjan önerilerini ve uygulama takvimini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirir.
 
Başvuru koşulları
MADDE 4
(1) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilecek Uluslararası Öğrenci Programı adayları; milliyet, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapılmaksızın üniversitenin bütün alan ve dallarında öğrenim görebilirler. Bu programlara öğrenci seçimi, Yükseköğretim Kurumunun belirlediği temel esaslar çerçevesinde aşağıdaki başvuru koşullarına göre yapılacaktır.
       a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime (lise) devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki M.E.B. nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
    b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime (lise) başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki M.E.B. nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

 5) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvuruları kabul edilecektir.
      b) Adaylardan
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, ( a bendinin dört numaralı alt bendindeki şartları sağlayanlar hariç,
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmeyecektir.
      c) Ayrıca adayların müracaatlarının kabul edilebilmesi için;
1) Mezun olduğu/olacağı ortaöğretim (lise) kurumundan 100 üzerinden en az 50 not ortalamasına sahip olmak ve bunu belgelendirmeleri,
2) Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Uluslararası Öğrenci Programı sınavından en az 50 puan almış olmaları,
3) Ülkesinin yetkili sağlık kurumlarınca onaylı, öğrencinin bulaşıcı hastalık taşımadığı ve tedavisi zor ya da imkânsız herhangi bir hastalığının olmadığını gösteren sağlık raporu almaları,
4) Lisansüstü programlara yapılacak başvurularda ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES)'ndan 50 puan veya Graduate Record Examination (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarının birinden eşdeğer puan almış olmaları,
 
Programa Başvuru
MADDE 5
(1) Başvurulara ilişkin açıklamalar, üniversitemizin web sayfasında duyurulur. Ön lisans ve lisans programlarına başvurular belirlenen tarihler arasında Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, lisansüstü programlara başvurular ise ilgili enstitü müdürlüklerine elektronik ortamda, posta ile ya da şahsen yapılır.
(2) Adayların 4. Maddede belirlenen koşulları sağlamaları şartıyla, aşağıda belirtilen belgeleri de sunmaları gerekmektedir.
       a) Ön lisans ve lisans programlarına başvuru için istenen belgeler;
1)Başvuru formu ( üniversitemiz web sayfasından alınabilir ),
2)Lise diplomasının noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe ve orijinalinin onaylı bir örneği,
3)Varsa GCE AL belgesi,
4)Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye olanak sağlayacağını gösterir güvence veya destek mektubu.
5) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe ya da İngilizce noter ya da konsolosluk onaylı örneğini sunmaları gerekmektedir.
      b) Lisansüstü programlara başvuru için istenen belgeler;
1) Başvuru formu (üniversitemiz web sayfasından alınabilir),
2) Lisans, varsa yüksek lisans diplomasının noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe ve orijinalinin onaylı bir örneği,
3) Lisans, varsa yüksek lisans not dökümünün (transkript) aslı,
4) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin sonuç belgesi,
5) Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğretimlerini sürdürmeye olanak sağlayacağını gösterir güvence veya destek mektubu,
6) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe ya da İngilizce noter ya da konsolosluk onaylı örneği,
7) Varsa yayınları.
(3) Üniversite Senatosunun belirlediği başvuru ücreti ve tarihleriyle ilgili bilgiler, üniversitemizin web sayfasında ilan edilir. Başvuru tarihleri akademik takvimde de belirtilir.
(4) Başvuru adresi ve iletişim bilgileri, başvurular sırasında üniversitemizin web sayfasında ilan edilir.
 
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 6
(1) Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Adaylar yerleştirilirken ön lisans ve lisans öğrencilerinde, sınavdan aldıkları notun % 90’ı ve diploma not ortalamasının % 10’u; lisansüstü öğrencilerinde, sınavdan aldıkları notun % 90’ı, diploma not ortalamasının % 5’i ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT)sınavlarından herhangi birinin % 5’i alınarak sıralama yapılır ve kontenjan dahilinde yerleştirilir.
(2) Bu yönerge kapsamında yapılacak işler Uluslararası Öğrenci Programı Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Kurul, Üniversite Senatosu tarafından seçilecek biri rektör yardımcısı olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi kurulur.
Uluslararası Öğrenci Programı Yürütme Kurulunun görevleri;
1) Uluslararası Öğrenci Programı takvimini belirlemek ve Senato’ya sunmak,
2) Başvuru ve sınavlarla ilgili kurulları oluşturmak, dokümanları hazırlamak,
3) Uluslararası Öğrenci Programına yönelik sınavları hazırlamak, yapmak ve sonuçlandırmak,
4) Üniversite ile ülkelerin ilgili birimleri arasındaki yazışmaları yürütmek,
5) Sınav sonuçlarını ve kabul edilen adayları ilan etmek,
(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı esaslarına göre yapılır.
(4) Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerin sınavları, ilgili enstitüler tarafından yapılır.
 
Sınavla ilgili esaslar
MADDE 7
(1) Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen bütün Uluslararası Öğrenci Programı adayları, Uluslararası Öğrenci Programı Sınavına veya 2010 yılında son kez yapılacak olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) girmek zorundadır. Uluslararası Öğrenci Programı Sınav soruları, genel kültür ve genel yetenek olmak üzere iki ana başlık altında düzenlenir. Sınavdan en az 50 puan alan adaylar başarılı sayılır.
 
Türk dili düzeyi
MADDE 8
(1) Öğrencilerin Türkçe dil bilgisi düzeyi (lisansüstü programlara başvuran öğrenciler dahil), yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavı puanı sonuçlarına göre belirlenir. Yapılacak sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alma şartı aranır. 60 baraj puanı altında kalan adaylar, en az bir yarıyıl Türkçe Hazırlık Sınıfı öğrenimi gördükten sonra tekrar Türkçe Yeterlilik Sınavına girerler. Sınav sonucunda 60 baraj puanını aşan adaylar ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği dersleri alarak Uluslararası Öğrenci Programına devam edebilirler.
 
Türkçe hazırlık sınıfı
MADDE 9
(1) Türkçe Hazırlık Sınıfı, Türkçe Yeterlilik Sınavında başarısız olan adaylara yöneliktir. Bu adaylar bir yıl boyunca Türkçe ile ilgili bilgilerini geliştirmeye yönelik programa tabi tutulur. Yılsonunda yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar, öğrenimlerine devam edebilir. Bu sınavda başarısız olan adaylara Türkçe ile ilgili bilgilerini geliştirmeleri için bir yıl daha ek süre verilir. Ek süre sonunda da başarısız olan adayların üniversitemiz ile ilişiği kesilir.
(2) Türkçe Hazırlık Sınıfı ile ilgili esaslar, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi’nin önerisi doğrultusunda Senato’da karara bağlanır.
 
Eğitim-öğretim dili
MADDE 10
(1) Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak bölüm dersleri ya da genel kültür ağırlıklı seçmeli dersler başka bir dilde de verilebilir.
 
Sonuçların duyurulması
MADDE 11
(1) Başvuru sonuçları üniversitemizin web sayfasından ilan edilir. Ayrıca adaylara elektronik posta yoluyla veya yazılı olarak duyurulur. Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından elektronik ortamda bir kabul mektubu gönderilir. Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki veya en yakın T.C. Büyükelçiliğinden veya Konsolosluktan öğrenci vizesi almaları gerekmektedir.
 
Kayıt
MADDE 12
(1) Ön lisans ve lisans programlarına kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında, lisansüstü programlara kayıtlar ise ilgili enstitülerde yapılır.
Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına başvuru sırasında istenen belgeler dışında kesin kayıt için gerekli belgeler;
1) Lisans varsa yüksek lisans diplomasının Türk üniversitelerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren denklik belgesi (lisansüstü öğrenciler için),
2) Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınacak öğrenci vizesi,
3) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu, 
4) 6 adet vesikalık fotoğraf.
 
Eğitim-öğretim
MADDE 13
(1) Uluslararası Öğrenci Programına girmeye hak kazanan öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
(2) Üniversiteye yeni kabul edilen lisans ve lisansüstü yabancı öğrenciler, kabul mektuplarıyla birlikte, ülkelerindeki en yakın Türk elçiliğinden öğrenim vizesi alırlar. Bu vizeler, genellikle bir ay süreyle geçerlidir ve öğrenci Türkiye'ye geldikten sonra, bu bir ay içerisinde üniversiteye kayıt yaptırmak zorundadır. Türkiye’ye öğrenim meşruhatlı vize alarak gelen yabancı uyruklu öğrenciler ülkemize giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde öğrenim amaçlı ikamet izni taleplerini ilgili valiliğe yapmaları gerekmektedir. Eğitim- öğretim dönemlerinde, öğrenim amaçlı ikamet izinleri iptal edilen öğrencilerin durumlarını bir ay içinde öğrenci işlerine bildirmeleri gerekmektedir. Durumlarını gerekçeleri ile birlikte bildirmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.
 
Yürürlük
MADDE 14
(1) Bu yönerge, Senato kararıyla yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 15

(1) Bu yönergeyi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.