Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Yarıyıl İçi Uygulama ve Yaz Stajı Yönergesi


 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
 YARIYIL İÇİ UYGULAMA VE YAZ STAJI YÖNERGESİ

 

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 - Bu yönergenin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümündeki öğrencilerin, öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu yarıyıl içi uygulama ve yaz stajlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümündeki öğrencilerin, öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu yarıyıl içi uygulama ve yaz stajı esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Stajın Amacı
MADDE 4 – Öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümle ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratiğe de uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
Zorunluluk
MADDE 5 – Her öğrenci, pratik çalışma deneyimini kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş hayatına uyum sağlamak amacı ile yüksekokul tarafından uygun görülen kurumlarda bu yönerge hükümleri uyarınca uygulama ve staj yapmak zorundadır. 
İKİNCİ BÖLÜM
Yarıyıl İçi Uygulama ve Yaz Stajı Sorumlularının Görevleri
Yüksekokul Müdürünün Görevleri
MADDE 6 - Yüksekokul Müdürü uygulama ve yaz stajı organizasyonunun yetkili yöneticisidir. Bu yetkisini gerektiğinde, yardımcısına veya bir öğretim üyesine devredebilir. Görevleri şunlardır:
a) Yarıyıl içi uygulama ve yaz stajı eğitiminin eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
b) Yarıyıl içi uygulama ve yaz stajı eğitiminin yapılacağı kurumun ilgili yöneticileriyle iletişim kurarak gerekli iznin alınmasını ve resmi yazışmaların yürütülmesini sağlamak,
c) Gerektiğinde, yarıyıl içi ve yaz stajı uygulama yerlerini denetlemek.  
Bölüm Başkanının Görevleri
MADDE 7 – 
a) Yarıyıl içi uygulama ve yaz stajı eğitiminin eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, akademik takvime bağlı olarak uygulamaların başlangıç ve bitiş tarihlerini Yüksekokul Müdürlüğüne önermek,
b) Yarıyıl içi uygulama ve yaz stajı yerlerinin ölçütlerini, uygulama ünitelerini ve çalışma saatlerini belirlemek,
c) Yarıyıl içi uygulama ve yaz stajlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, ortaya çıkan problemleri çözmek ve gerektiğinde Yüksekokul Müdürüne iletmek.
d) Yüksekokuldaki Öğretim Elemanlarından birini yarıyıl içi uygulama ve yaz stajı yürütücüsü olarak atamak.   
Yarıyıl içi Uygulama ve Yaz stajı Yürütücüsünün Görevleri
MADDE 8 –
a) Yarıyıl içi uygulama ve yaz stajı başlangıç ve bitiş tarihlerini akademik takvime bağlı olarak belirlemek ve bölüm başkanına önermek,
b) Yarıyıl içi uygulama ve yaz stajı yapılacak kurum ve kuruluşlara gönderilecek belgelerin hazırlanması ve gönderilmesini sağlamak,
c) Yarıyıl içi uygulama ve yaz stajı uygulama ünitelerini, ünitelerdeki çalışmaları ve bu çalışmaların sürelerini belirlemek,
d) Yarıyıl içi uygulamaları ve yaz stajlarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, ortaya çıkan sorunları çözmek, gerektiğinde Bölüm Başkanına iletmek,
e) Yarıyıl içi uygulama ve yaz stajı esnasında öğrencilerin devam durumlarını takip etmek ve davranışlarını denetlemek,
f) Uygulamanın verimli olması için gerekli önlemleri almak, öğrencilerin çalışmalarını yönlendirmek, denetlemek ve değerlendirmek,
g) Uygulamalarla ilgili olarak, uygulama yeri ve Bölüm Başkanı arasındaki iletişimi sağlamak,
h)  Uygulama ve stajlarda görevli öğretim elemanları, öğrencilerin uygulama amacına yönelik eğitimleri, disiplini vb. konularda yarıyıl içi uygulama ve yaz stajı yürütücüsü ile işbirliği yaparlar.  
Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları
MADDE 9 –
a) Öğrenciler, uygulama ve staj yaptıkları kurumun çalışma kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı hareket eden öğrencinin durumu, uygulama yürütücüsü tarafından Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir ve gerektiğinde bunlarla ilgili Yükseköğretim Kurulu’nun “Yükseköğretim Kurulları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
b) Öğrenciler, kontrol ve takiplerinden sorumlu Yarıyıl içi Uygulama ve Yaz Stajı Yürütücüsü ve öğretim elemanlarının, yarıyıl içi uygulama ve yaz stajlarında kendilerinden istedikleri görevleri zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yapmalıdır,
c) Öğrenciler, uygulama ve stajda kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranmalıdır,
d) Öğrenciler, uygulama ve staj yerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen gösterirler. Aksi yönde davrananlar meydana gelecek zararı öderler.
e) Öğrenciler, uygulama ve staj yerinden habersiz olarak ayrılamazlar, uygulama yerini değiştiremez ve uygulamayı terk edemezler. Ancak gerekli durumda uygulama ve staj yürütücüsünün teklifi ile bölüm başkanının görüş ve iznini alarak uygulama yerini değiştirebilirler,
f) Öğrenciler, uygulama ve staj yerinde yapmış oldukları çalışmalara ilişkin formları doldurur ve bir rapor hazırlarlar. Bu raporu kullandıkları formlar ile birlikte kendisine bildirilen sürede uygulama yürütücüsüne teslim ederler.
g) Öğrenciler hemşirelik mesleğine uygun genel sağlıklı yaşam ve hijyen kurallarına uyar, kişisel temizlik-bakım ile kılık kıyafet temizliğine özen gösterirler. 
Yarıyıl içi Uygulama ve Yaz Stajı Kıyafeti
MADDE 10 -
Öğrencilerin uygulamalı meslek derslerinin uygulamalarına Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği standartlara uygun üniforma ile katılmaları zorunludur. Öğrenci Sağlık ocağı, okullar, ev ziyaretleri ve saha uygulamalarında, sahanın özelliğine ve dersin ilgili öğretim elemanının kararına göre üniforma yerine beyaz önlük giyebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yarıyıl içi Uygulama
Yarıyıl içi Uygulamalarının Yapılacağı Yerler
MADDE 11 - Öğrenciler yarıyıl içi uygulamalarını; Yüksekokul Müdürlüğünce uygun görülen bütün resmi ve özel sağlık kurumları, sosyal hizmetlere ait kurumlar, eğitim kurumları ve uygulamalı dersin içeriğine uygun olacak diğer kamu kurumları ve özel kurumlarda aşağıdaki öncelik sırasına göre yaparlar.
a) Tıp Fakülteleri Hastaneleri,
b) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
c) 400 ve üzeri yataklı kamu ve özel sektör hastaneleri,
d) 250 ve üzeri yataklı kamu ve özel sektör hastaneleri,
e) Devlet Hastaneleri
Yarıyıl İçi Uygulama Süreleri
MADDE 12 –
(1) Yarıyıl içi uygulamaları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu’nca belirlenen akademik takvimdeki eğitim-öğretim süresi içinde yapılır.
(2) Yarıyıl içi uygulama saatleri uygulamalı meslek derslerinin uygulama saatleridir.
Yarıyıl içi Uygulama Yapabilme Koşulları
MADDE 13 – Öğrenci eğitim-öğretim programı içinde düzenlenen dönem ve tarihlerde yarıyıl içi uygulama yapmak zorundadır. Yarıyıl içi uygulamalar birinci yılın ikinci yarıyılında başlar. 
Yarıyıl içi Uygulama Devam Zorunluluğu 
MADDE 14 - Yarıyıl uygulamalarının % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler dersten başarısız olurlar. Söz konusu öğrenciler o dersin teorik ve uygulamasını tekrar almak ve devam etmek zorundadırlar.
Yarıyıl içi Uygulamanın Değerlendirilmesi
MADDE 15 –
(1) Uygulama notu 60’dan az olan öğrenciler o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve o dersten başarısız sayılırlar. Başarısız oldukları dersi, dersin ilk açıldığı yarıyılda yeniden alarak dersin teorik, uygulama ve laboratuvarına devam ederler.
(2) Öğrencilerin uygulama başarı durumunun değerlendirilmesi dersin ilgili öğretim elemanı tarafından uygulama ortamında yapılır. Başarı durumu, dersin özelliğine göre geliştirilmiş olan değerlendirme ölçütleri (kurumsal bilginin uygulamaya aktarımı, gözlem ve izlemlerin değerlendirilmesi, seminerler ve olgu sunumlarında ve tartışmalarında öğrenci performansının değerlendirilmesi, uygulama sınavı vb.) doğrultusunda dersin öğretim elemanınca belirlenir.
(3) Uygulama sınav sonuçları yarıyıl/yılsonu sınavı tarihinden en az 15 gün önce açıklanır. Uygulama notu, uygulamayı yaptıran öğretim elemanı ve elamanları tarafından 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Uygulamalı meslek derslerinin başarı ortalaması; ara sınav notunun % 40’ı ve yarıyıl/yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun % 60’ının toplamı alınarak bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yaz Stajı  
Yaz Stajının Yapılacağı Yerler
MADDE 16 -  Öğrenciler yaz stajlarını; Yüksekokul Müdürlüğünce uygun görülen:
a) Tıp Fakülteleri Hastaneleri,
b) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde yaparlar.
 
Yaz Stajı Süreleri
MADDE 17 -  Yaz Stajı, birinci sınıf sonunda Hemşirelik Esasları dersinde 15 iş günü, ikinci sınıf sonunda İç Hastalıkları Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği derslerinde 10’ar iş gününden toplam 20 iş günü ve üçüncü sınıf sonunda Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği derslerinde 10’ar iş gününden toplam 20 iş günüdür. Resmi tatillerde yaz staj süreleri toplam süreyi değiştirmeyecek şekilde staj süresine eklenir.
Yaz Stajı Yapabilme Koşulları
MADDE 18 - Öğrencilerin yaz stajı yapabilmeleri için bölümdeki ortak ve zorunlu dersler dışında kalan o yılın ve o yıla kadar okutulan klinik mesleki derslerin devam koşulunu yerine getirerek, yarıyıl sonu sınavlarına katılma hakkını elde etmesi gerekir. Öğrenci eğitim-öğretim programı içinde düzenlenen dönem ve tarihlerde yaz stajı yapmak zorundadır.
Stajlara Devam Zorunluluğu
MADDE 19 –
(1) Öğrenciler yaz stajına devam etmek zorundadırlar. Herhangi bir nedenden dolayı yaz stajının % 10’dan fazlasına devam etmeyen öğrenciler yaz stajından başarısız sayılırlar.
(2) Öğrenciler başarısız oldukları yaz stajını tekrarlamak zorundadırlar. Eksik kalmış stajlarını tamamlamayanlar ile stajlarda başarılı olamayanlar mezun olamazlar.
Yaz Stajlarının Değerlendirilmesi
MADDE 20 -
Staj bitiminde yüksekokul tarafından gönderilen “Staj Değerlendirme Formu” öğrencinin çalışmasına uygun olarak, Hemşire Hizmetleri Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ya da müdür yardımcıları veya servis sorumlu hemşiresi tarafından doldurulur. Staj değerlendirme formu ve öğrenci staj defteri değerlendirmeleri sonucunda başarısız sayılan öğrenci, stajı tekrarlar. Yaz stajının tekrarı, uygulama ve yaz stajı yürütücüsünün önerisi ile Yüksekokul Müdürünün onayladığı bir tarihte yapılır. Staj değerlendirme formu gelmeyen öğrencilerin stajı kabul edilmez. Staj değerlendirme formunun postadaki kayıplarından ve gecikmesinden Yüksekokul Müdürlüğü sorumlu değildir. Yaz stajının kredisi sıfır (0) olarak değerlendirilir.
Yürürlük
MADDE 21
 - Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 22
 - Bu yönergeyi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Müdürü yürütür.