Bağıl Sistem Uygulama Esasları


 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI
Amaç
Madde 1-
 Bu uygulama esaslarının amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı birimlerde öğrenim gören öğrencilerin yarıyıl/yıl sonu başarısını belirleyen sayısal başarı ortalamasının, harfle ifade edilen başarı notlarına dönüşümünde kullanılacak bağıl değerlendirme esaslarını belirlemektir.

Kapsam 
Madde 2-
 Bu uygulama esasları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı birimlerde öğrenim gören öğrencilerin başarı notlarının hesaplanması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak 
Madde 3-
 Bu uygulama esasları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Ham başarı ortalamasının hesaplanması
Madde 4-
 Ham başarı ortalaması ; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19’uncu maddesine göre hesaplanan başarı ortalamasıdır.

Bağıl değerlendirmeye katma sınırı
Madde 5-
 Ham başarı notu 20 ve altında olan öğrencilerin notları bağıl değerlendirmeye katılmaz. Bu notlar F olarak değerlendirilir.

Başarı notu alt sınırı
Madde 6-
 Bağıl değerlendirme yapıldıktan sonra ham başarı puanı 35 ve altında olanlar ile yarıyıl / yılsonu veya bütünleme sınavından 40'ın altında puan alan öğrencilerin notları F olarak değerlendirilir.

Bağıl değerlendirme sistemi aşamaları 
Madde 7- 
a)   Aritmetik ham başarı ortalamanın hesaplanması : Bağıl değerlendirmeye katma sınırı dikkate alınarak sınıftaki bu dersin devam koşulunu yerine getirmiş öğrencilerin ham başarı puanlarının  toplanıp, sınıftaki öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilen ve virgülden sonra iki basamak alınarak bulunan sayısal değerdir.
b)   Standart sapmanın hesaplanması: Bağıl değerlendirme katma sınırı dikkate alınarak sınıftaki o dersin devam koşulunu yerine getirmiş öğrencilerin ham başarı ortalamaları kullanılarak aşağıdaki formül yardımıyla standart sapma bulunur.
c)   T-skorunun hesaplanması: Her bir öğrencinin sınıftaki diğer öğrencilere göre bağıl konumu dolayısıyla performansını ifade eden aşağıdaki formülle hesaplanan ve virgülden sonra iki basamak alınarak hesaplanan sayısal değerdir.
d)    T-skorların başarı notuna çevrilmesi : Sınıfın aritmetik ham başarı ortalamasına göre her bir öğrencinin hesaplanan T-skorları aşağıdaki tablodan ilgili başarı notuna çevrilir.
e)      
 
Sınıf Düzeyi
Sınıfın
Aritmetik
Ham Başarı
Ortalaması
T Skoru Cinsinden Harf Aralıkları
F
(0,0)
FX
(1,5)
E
(2,0)
D
(2,5)
C
(3,0)
B
(3,5)
A
(4,0)
Üstün Başarı
100,00
26,99
36,99
41,99
46,99
51,99
56,99
100,00
80,01
0,00
27,00
37,00
42,00
47,00
52,00
57,00
Mükemmel
80,00
28,99
38,99
43,99
48,99
53,99
58,99
100,00
70,01
0,00
29,00
39,00
44,00
49,00
54,00
59,00
Çok İyi
70,00
30,99
40,99
45,99
50,99
55,99
60,99
100,00
62,51
0,00
31,00
41,00
46,00
51,00
56,00
61,00
İyi
62,50
32,99
42,99
47,99
52,99
57,99
62,99
100,00
57,51
0,00
33,00
43,00
48,00
53,00
58,00
63,00
Ortanın üstü
57,50
34,99
44,99
49,99
54,99
59,99
64,99
100,00
52,51
0,00
35,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
Orta
52,50
36,99
46,99
51,99
56,99
61,99
66,99
100,00
47,51
0,00
37,00
47,00
52,00
57,00
62,00
67,00
Zayıf
47,50
38,99
48,99
53,99
58,99
63,99
68,99
100,00
42,51
0,00
39,00
49,00
54,00
59,00
64,00
69,00
Kötü
42,50
40,99
50,99
55,99
60,99
65,99
70,99
100,00
0,00
0,00
41,00
51,00
56,00
61,00
66,00
71,00
 

Klasik harfli not dönüşüm tablosu
Madde 8- 
Bağıl değerlendirme sistemi uygulanmayacak veya uygulanamayacak sınıflarda ham başarı ortalamaları veya tek ders sınavından, alınan notlar aşağıdaki tabloya göre başarı notlarına dönüştürülür.
 
 
Öğrencinin Ham Başarı Ortalaması
Öğrenciye Verilecek Olan Başarı Notu
85- 100
A
75 – 84.99
B
70 – 74.99
C
60 – 69.99
D
50 – 59.99
E
40 – 49.99
FX
39.99 ve altı
F
 
Koşullar 
Madde 9-
Sınıfta o dersi seçen öğrenci sayısı 10 ve altında ise veya bağıl değerlendirmeye katma sınırı sonucunda değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısı 10 ve altında ise bağıl değerlendirme uygulanmaz. Klasik harfli not dönüşüm tablosuna göre başarı notları verilir.
 
Genel ortalamaya katılmayan dersler
Madde 10-
Senatonun onayı ile genel ortalamaya katılması uygun görülmeyen derslerde öğrencinin ham başarı ortalaması 60’nin altında ise YZ (yetersiz), 60 ve üzerinde ise YT (yeterli) olarak değerlendirilir.

Başarı notlarının belirlenmesi
Madde 11- 
Başarı notu 60 ve üzerinde ise kesinlikle başarılı sayılır. Başarı notları öğretim elemanı tarafından ilan edildikten sonra kesinlik kazanır. 

Öğrencinin ham başarı ortalamasının değişmesi
Madde 12- 
İlan edilen notlara itiraz, üniversitemiz eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılır. İtiraz sonucunda ham başarı notunun değişmesi halinde ilgili öğrencinin başarı notu, ilan edilen başarı notları ile karşılaştırma yoluyla, ilgili öğretim elemanınca yeniden belirlenerek ilan edilir. 

Yürürlük 
MADDE 13–
 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bağıl değerlendirme sistemi uygulama esasları Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14-
 Bu uygulama esaslarını Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör’ü yürütür.