Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Çalışma Usul ve Esasları


KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Değişik başlık: SK-07.11.2013-10-2013/72)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
 
Amaç
MADDE 1- (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde oluşturulacak Engelsiz Üniversite Biriminin yapılanmasını ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde oluşturulacak engelsiz üniversite biriminin görev ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3- (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Bu Usul ve Esaslar, 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesi gereğince hazırlanan 14/08/2010 Tarih ve 27672 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ve 03/01/2013 tarih ve 28517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ve 03/05/2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6462 sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
(Değişik başlık: SK-07.11.2013-10-2013/72) Engelsiz Üniversite Biriminin Yapılanması  ve Çalışma Esasları
 
(Değişik başlık: SK-07.11.2013-10-2013/72) Engelsiz Üniversite Birimi
MADDE 4- (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Engelsiz Üniversite Birimi Komisyonu; eğitim öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda, Rektörce atanacak birim koordinatörü, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci Birim Temsilcileri arasından bir öğretim elemanı, daire başkanlıkları arasından 3 kişi ve eğitim öğretim dönemi başında engelli öğrencilerin kendi aralarından seçecekleri bir öğrenci temsilcisinden oluşur.
 
Engelsiz Üniversite Birimi; engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, gerekli tüm çalışmaları yürütür.
 
 
 
Birim Koordinatörü: Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek kişidir. Koordinatör, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin tüm birimlerinde bu Usul ve Esaslar doğrultusunda yapılan/yapılması planlanan çalışmaları, ihtiyaçları ve yapılan uygulamaları tespit eder. İhtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, Engelsiz Üniversite Birimi Komisyonu üyeleri ve birim temsilcileri ile birlikte koordineli olarak gerekli tüm çalışmaları yürütür.
 
Birimin mimari ve fiziksel erişimle ilgili her türlü ihtiyaçları Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bütçesinden, eğitim materyalleri ile ders araç ve gereçleri ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanır.
 
Birimin personel ihtiyacı, ilgili mevzuat çerçevesinde Rektörlük tarafından görevlendirilecek personeller tarafından karşılanır.
 
(Değişik başlık: SK-07.11.2013-10-2013/72) Engelsiz Üniversite Birimi  Temsilcisi
            MADDE 5- (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Fakülte, yüksekokul, enstitü ve meslek yüksekokullarında, engelsiz üniversite birimi kararlarının uygulanması ve birimdeki ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bir temsilci belirlenir.
 
(Değişik başlık: SK-07.11.2013-10-2013/72) Engelsiz Üniversite Biriminin Görevleri
MADDE 6- (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Engelsiz Üniversitebiriminin görevleri şunlardır;
a) (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi birimlerine bağlı bölüm ve programlara  kayıtlı engelli öğrencilerin  öğrenimleri süresince eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
b) (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
            c) (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
ç) (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak. Ayrıca yıl sonu faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmek, 
e) (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Yükseköğretim kurumları engelsiz üniversite birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,
f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
g) (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
ğ) (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için, engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
            h) (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,
            ı) (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
i) (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak,
j) (Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Engelli öğrencilerin üniversite topluluklarında görev almalarını ve topluluk faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmek ve sağlamak.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                                            Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 7- 15.05.2009tarihli ve 24 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Özürlü Öğrenci Biriminin Çalışma Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
MADDE 8(Değişik: SK-07.11.2013-10-2013/72) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Engelsiz Üniversite Biriminin Çalışma Usul ve Esasları Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 9- Bu çalışma usul ve esaslarını Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör’ü  yürütür.