Haklı ve Geçerli Nedenler Konusundaki Kararı


 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunun

 "Haklı ve Geçerli Nedenler" Konusundaki Kararı

 1. Öğrencilerin resmi bir sağlık kurumundan ya da resmi hasta kabul yetkisi olan özel sağlık kurumu veya kuruluşundan alınan durumu açıklayan belgeli mazeretleri, 
       2. 2547 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin d/2’nci fıkrasının üçüncü bendi uyarınca; “Eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak” zorunda kalınmış olması,
       3. Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,
     
4. Birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde kendisine bakacak kimsesinin bulunmaması durumunda, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
     
5. Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması, 
     
6. Öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan mahkumiyet halinde olması veya tutuklanması, 
    
7. Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenciliğe devam edemeyeceğini eğitim-öğretimin başladığı yarı yılının ilk haftası içerisinde belgeleyerek bildirmesi üzerine mazeretinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,
     
8. Yukarıda sayılan haller dışında, ilgili yönetim kurulunun kabul edeceği diğer mazeretler.