Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hizmet içi Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar


 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
HİZMET İÇİ EĞİTİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1)Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde görev yapan idari personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumun sağlanması ile mesleki ve idari faaliyetlerin kalitesinin artırılması amacıyla, personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yönetimini, bu faaliyetlerde görevlendirilecek yöneticiler ve eğitim görevlilerinin görev yetki ve sorumlulukları ile eğitim faaliyetlerine katılanların hak ve yükümlülüklerine ait esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51’inci maddesi, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29’uncu maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 55’inci maddesi ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 - (1) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hizmet İçi Eğitime İlişkin Usul ve Esaslarda kullanılan kısaltma, tanım ve kavramlar aşağıda açıklanmıştır:
Üniversite      : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
Rektör            : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü,
Senato                        : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu,
Komisyon      : Hizmet İçi Eğitim Komisyonu,
Başkanlık       : Personel Dairesi Başkanlığı,
Birimler         : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi akademik ve idari birimleri,
Eğitim            :Aday ve asli tüm personelin hizmete ilişkin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak ve daha ileriki kadrolara hazırlamak amacıyla verilecek her türlü eğitimi.
Hizmet içi eğitimin hedefleri
MADDE 4- (1) Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında, kalkınma planlarında, hükümet programlarında ve Üniversite stratejik planında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda;
a)    Üniversite ile ilgili genel bilgi ve hizmetlerin yerine getirilmesinde yararlı olacak bilgi, teknik, beceri ve davranışlar kazandırmak,
b)   Personelin Üniversitemiz özgörev ve uzgörüşünü benimsemesini sağlamak,
c)    Personelin; bilgisini ve verimliliğini arttırmak onları daha üst görev ve kadrolara hazırlamak,
d)   Devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumlulukları anlatılarak genel haklar ve yasaklar hakkında bireyleri bilgilendirmek,
e)    Yönetimde ve uygulamada etkinliğin, ekonomikliğin ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak,
f)    Mal ve hizmetlerin tam zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak anlayışı kazandırmak,
g)   Yurtdışına gidecek personeli, yeni bilgilerin hızla arttığı alanlara yönlendirmek ve bu alanda oryantasyon eğitimine tabi tutmak,
h)   Yabancı dil eğitim seviyesini artırmak,
i)     Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmaktır.
 
Hizmet içi eğitimin ilkeleri
MADDE 5- (1) Hizmet içi eğitimin hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler;
a)    Eğitimin; etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,
b)   Eğitimin; Üniversitenin amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,
c)    Eğitimde beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması,
d)   Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,
e)    Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitim amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi,
f)    Kurum veya kuruluşlardaki ilk kademe amirlerinden başlamak üzere, gözetimleri altında hizmet gören personele, işlerini yaptıkları sırada kendi hizmet alanları içinde kısa sürelerle münferiden, gerektiğinde toplu olarak ihtiyaç duyulan eğitimi yaptırmaları,
g)   Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç-gereç ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanması,
h)   Personelin yaptığı görev için gerekli eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetlerinin uygulanmasıdır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Teşkilatı ve Görevleri
Hizmet içi eğitim teşkilatı
MADDE 6- (1) Üniversite hizmet içi eğitim faaliyetleri:
a)    Hizmet İçi Eğitim Komisyonu,
b)   Personel Daire Başkanlığı
tarafından yürütülür.
Hizmet içi eğitim komisyonu
MADDE 7- (1)Komisyon Rektör veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri varsa Eğitim bilimleri alanında bir öğretim elemanı, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ve Personel Daire Başkanı ile Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri arasından Rektör tarafından belirlenecek 9 kişiden oluşur. Komisyon her yıl Aralık ayında ve gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü en az 5 kişinin katılımı ile toplanır ve salt çoğunluk esasına göre karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.  Komisyon kararları Rektörün onayı ile kesinleşir.
Hizmet içi eğitim komisyonunun görevleri
MADDE 8- (1)Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a)    Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim planını belirlemek,
b)   Yıllık olarak uygulanacak hizmet içi eğitim ihtiyacını ve her yıl yapılacak hizmet içi eğitimleri belirlemek,
c)    Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek yeni programda aksayan hususları göz önünde bulundurmak,
d)   Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile eğitim görevlilerinin getireceği önerileri incelemek ve karara bağlamak,
e)    Eğitim plan ve programlarının etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Rektörlüğe yararlı olabilecek olanak ve kaynakları belirlemek,
f)    Yabancı dil eğitimi alacak personeli belirlemek,
g)   Hizmet içi eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarı ve verimi ile Başkanlık tarafından hazırlanacak raporları değerlendirmek.
Personel daire başkanlığının görevleri
MADDE 9 (1) Personel Daire Başkanlığı;
a)    Komisyon tarafından belirlenen eğitim planına uygun olarak yıllık eğitim programını hazırlamak,
b)   Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
c)    Hazırlanan eğitim programı göz önünde bulundurularak Üniversite personelinin eğitimi ile ilgili işleri yürütmek ve izlemek,
d)   Komisyonca belirlenen; eğitim planı doğrultusunda eğitim programı ile verilecek eğitime seçilecek eğitim görevlileri ve haftalık ders programlarına ilişkin yazıları Rektörün onayına sunmak,
e)    Eğitim görevlileri ile kursiyerlerin devam durumlarını kontrol edip, bunlarla ilgili ders ücreti puantajlarını tutmak,
 

f)    Üniversite personelinin aldıkları hizmet içi eğitim kayıtlarını tutmak,

g)   Eğitim sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapmak veya yaptırmak,
h)   Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç-gereç ve sarf malzemelerini tespit ederek, eksikliklerin giderilmesi için çalışma yapmak,
i)     Hizmet içi eğitim çalışmalarından alınan sonuçları rapor halinde değerlendirilmek üzere Komisyona sunmaktır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Görevlileri
Eğitim görevlilerinin seçimi
MADDE 10- (1)Her düzeydeki hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında öncelikle üniversite bünyesindeki personel görevlendirilir. İlgili program konusunda üniversite bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun kurum dışından yetkili kimseler tarafından verilmesinde fayda görülmesi halinde, Rektörün onayı ile kurum dışından eğitim görevlisi çağrılabilir. Eğitim görevlilerinin seçiminde, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve eğitici niteliğe sahip olmasına dikkat edilir.
Eğitim görevlilerinin yetki ve sorumlulukları
MADDE 11- (1) Hizmet içi eğitimde görev verilenler aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a)    Eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmak,
b)   Eğitim programı çerçevesinde yaptıkları planla birlikte ilgili eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az 10 gün önce program yöneticisine vermek,
c)    Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlamak ve gerekli önlemleri almak,
d)   Gerektiğinde eğitim sınavlarını yapmak ve değerlendirmek,
e)     Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamak,
f)    Eğitim süresince program yöneticisiyle işbirliği yapmak,
g)   Zorlayıcı nedenlerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmek.
            (2) Hizmet içi eğitim süresince eğitim görevlileri, hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar.
 
Program yöneticisi
MADDE 12- (1)Program yöneticisi başkanlıkça belirlenir.
 (2) Program yöneticisi, programın gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü hazırlığı yapmak, gerekli araç ve gereci eğitimde hazır bulundurmak, programı gerçekleştirmek, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmak, eğitime katılanların devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle görevlidir. Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamakla, hizmet içi eğitim sonunda; eğitime katılan personelin devam durumlarını, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamakla ve hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programı
Eğitim ihtiyacının analizi ve uygulama aşamaları
            MADDE 13 - (1) Eğitime, birimlerden alınan görüşler, mevzuatta yapılan değişiklikler, denetimlerde görülen eksiklikler ve personele yapılan anket sonuçları göz önünde bulundurularak karar verilir.
            Eğitim planı
MADDE 14- (1) Eğitim planı ve eğitim programı her yıl 01 Şubat ile gelecek yılın 31 Ocak tarihlerini kapsayacak şekilde hazırlanır. Bu amaçla başkanlıkça en geç Kasım ayı sonuna kadar eğitim planı ve eğitim programının oluşturulmasına yönelik olarak çalışmalar tamamlanır, eğitim plan ve program taslakları komisyona sunulur. Aralık ayı sonuna kadar komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen eğitim planı Rektörün onayı ile uygulamaya konulur.
Eğitim programına ilişkin genel ilkeler
MADDE 15 - (1) Eğitim programı, eğitim planına uygun olarak, eğitim faaliyetlerinin, konu, yer, süre, eğitim görevlileri ve katılımcı grubun niteliklerinin ayrıntılı şekilde belirlenmesini ifade eder.
(2) Eğitim görevlileri eğitim başlama tarihinden en az bir ay önce tespit edilir.
(3) Hazırlanan eğitim programı, tüm birimlere ve personele eğitim programı başlamadan önce duyurulur.
(4) Eğitim alt konu başlıkları üzerinden eğitim faaliyetleri yürütüleceğinden, bu çalışmaların katılımcı, ayrıntılı ve sistemli yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda;
a)    Genel eğitim konularının alt konu başlıkları, Başkanlık koordinatörlüğünde Ek- 1 örneğinde gösterildiği şekilde belirlenir. Başkanlık, geçmiş yıllarda yapılan hizmet içi eğitim programlarını inceler, akademik ve idari birimlerimizin görüş ve düşüncelerini değerlendirir.
b)   Birimlere yönelik eğitim konuları ve alt konu başlıkları ise tüm birimlerle yapılan görüşmeler ve söz konusu birimlerden mevzuatları gereği almaları gereken eğitimlerin değerlendirilmesi sonucunda ortaya konulacaktır.
c)    Eğitim programı, birimlerdeki iş ve işleyişi aksatmayacak şekilde yürütülür. Gerektiğinde personel gruplar halinde eğitime tabi tutulur.
d)   Kariyer memurlara yönelik eğitimlerde, söz konusu personelin yetişmesine ve yeterliliğine ilişkin ilgili mevzuatında yer alan hükümlerde göz önünde bulundurularak program oluşturulur.
 

(5) Aday memurlar adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde, “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümlerine göre eğitime tabi tutulur.

(6) Aday memurlarla birlikte, Üniversitede yeni göreve başlayan tüm personele, üç günü geçmemek üzere uyum eğitimi verilir. Söz konusu eğitim, Başkanlıkta görevli bir personel yardımıyla, Üniversitenin, görevlilerin ve kuruma ait internet sitesinin tanıtılması, akademik ve idari birimler ve faaliyet alanları hakkında bilgilendirilmesi ve Üniversite ile ilgili temel belgelere (stratejik plan, performans programı, bütçe, etik ilkeler, faaliyet raporu vb.) ilişkin bilgi verilmesi şeklinde yürütülür.
 
            Eğitim programlarının türleri :
MADDE 16- (1) Hizmet İçi Eğitim Programları;
a)    Kurs
b)   Seminer
c)    Konferans
d)   Uygulamalı eğitim (staj)
gibi metotlardan bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir.
Program süreleri ve öncelik
MADDE 17- (1) Programların süreleri varılmak istenilen amaca uygun olarak ve programı oluşturacak unsurların (programın yeri, tahsis olunacak para, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, diğer programlarla ilişkisi gibi) her biri dikkate alınarak tespit edilir, idari zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır.
Personelin, tümünün eğitime tabi tutulması esastır. Ancak, bütün personele verilebilecek eğitim çeşitlerinin aynı anda uygulanmasının mümkün olmaması durumunda eğitime tabi tutulması gereken personelin tespiti ile bunlara verilmesi zaruri olan eğitimlerin öncelikle uygulanması gerekir.
Eğitimin yapılacağı yer ve yönetimi
MADDE 18- (1) Hizmet içi eğitimin Üniversite merkezinde uygulanması esastır. Ancak, gerekli görülen hallerde veya özellikle bir aylık süreyi aşmayan programlar için programların özelliği ve yer şartları da dikkate alınarak yer tespiti yapılır.
Yurt dışında eğitim
MADDE 19- (1) Personelin yurt dışında yetiştirilmesi "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme,
İzin ve Disiplin İşlemleri
Eğitime katılma
MADDE 20- (1) Personel hizmet içi eğitimlere katılmak mecburiyetinde olup bu husus bütün birim amirlerince titizlikle takip ve kontrol edilir. Ancak geçerli özürleri nedeniyle eğitime katılamayacak olanlar önceden Başkanlığa bildirilir.
(2) Haklarında adli kovuşturma ve idari soruşturma yapılanlar bu işlemler sonuçlanıncaya kadar eğitime katılamazlar.
(3) Geçerli bir özrü olmaksızın eğitime katılmayanlar hakkında “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre işlem yapılır.
(4) Eğitime katılanlar aşağıdaki hususlara uymak zorundadır.
a)    Eğitime katılanlar, eğitim süresince derslere ve uygulamalara zamanında katılmaya, verilen ödevleri yapmaya ve sınavlara girmeye mecburdur.
b)   Eğitim süresi içinde hastalık ve diğer geçerli bir mazerete dayansa bile eğitim süresinin 1/8 oranında devamsızlığı olanların programla ilgileri kesilir ve başarısız sayılırlar.
c)    Üniversite dışında eğitime katılanlar eğitime katıldıkları kurumun eğitimle ilgili şartlarına uymak zorundadır.
 

d)   Eğitim programları çerçevesinde başka kurumlarda hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitime katılanlar, aldıkları eğitimle ilgili bir raporu eğitimin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde Başkanlığa vermekle yükümlüdürler.

Sınavlar
MADDE 21- (1) Eğitimin özelliğine göre, eğitim süresi içinde veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere sınav yapılabilir. Konferans, panel ve seminer sonunda sınav yapılmaz. Eğitim sonunda sınav yapılıp yapılmayacağı eğitim programında belirtilir.
(2) Eğitim programında sınav yapılması öngörülmüş ise;
 

a) Hizmet içi eğitim programlarının sonunda Rektörlük oluruyla belirlenecek en az üç kişilik komisyon veya eğitim programında belirlenen eğitim görevlisi tarafından sınav ve değerlendirme yapılır.

b)   Sınavda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır.
c)    Yazılı sınav kâğıtları sınav komisyonu veya eğitim görevlisi tarafından değerlendirilerek, sonuçları ve başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir. Sınav sonuçları üniversitemiz web sitesinden ilgililere duyurulur.
            (3) Eğitim sonu sınavlarına mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca haklarında “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
(4) İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanını takip eden 10 gün içinde bir dilekçe ile sınavı değerlendiren mercie yapılır. Bu itirazlar sınavı değerlendiren merci tarafından incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir.
 

(5) Aday memurlar için düzenlenmesi gereken temel eğitimi, hazırlayıcı eğitimi, staj eğitimi sınav ve değerlendirmesi “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

 

(6) Görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği sınavları “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yapılır.

Değerlendirme ve başarı
MADDE 22- (1) Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için 60 puan almak gereklidir. Daha düşük puan alanlar başarısız sayılır.
(2) Eğitim sonu sınavlarının yazılı, sözlü ve uygulamalı yapılması halinde başarı puanı sınav sonuçlarının ortalaması alınarak hesaplanır.
(3) Sınavlarda alınan puanlardan 0.50 den aşağı kesirler dikkate alınmaz, 0.50 ve daha yukarı kesirler tam sayı olarak değerlendirilir.
            Puanlar;
0-59 Başarısız
60-69 Başarılı-Orta
70-84 Başarılı-İyi
85-100 Başarılı-Pekiyi
olarak değerlendirilir.
            (4) Eğitime katılan personele eğitim çalışmaları sonunda öngörülmesi halinde “Hizmet İçi Eğitim Başarı Belgesi” veya “Hizmet İçi Eğitim Katılım Belgesi” verilir. Belgelerin bir sureti de ilgilinin özlük dosyasına konulur.
Eğitim sonuç anketleri
MADDE 23 – (1) Eğitim faaliyetleri, eğitime katılanlar ve eğitim verenler tarafından izlemeye ve değerlendirmeye tabi tutulur.
(2) Üniversitede yapılan eğitimlere katılanlar, “Eğitim Sonuç Anketini” (Ek- 2) ve
“Hizmet İçi Eğitim Anketini” (Ek- 3) veya Eğitim Komisyonunca hazırlanacak anket formlarını doldururlar.
İzinler
MADDE 24- (1) Hizmet içi eğitim süresince, eğitime katılanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104’üncü maddesinin dışında izin kullanamazlar.
            (2) Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşların izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar.
Disiplin
MADDE 25- (1) Eğitim süresinde, izinsiz ve özürsüz derslere devam etmeyenler ile disiplin hükümlerine aykırı davrananlar hakkında “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
 
ALTINCI BÖLÜM
Mali Hükümler
Eğitim giderleri
MADDE 26- (1) Hizmet içi eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler kurum bütçesinden karşılanır.
Eğitim görevlilerinin giderleri
MADDE 27- (1) Eğitim Görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır.
Eğitime katılanların giderleri
MADDE 28-(1) Hizmet içi eğitime katılanlara 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 29-(1) Sınav belgeleri aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulur.
a)    Soruların cevap anahtarları, cevap kâğıtları, tutanaklar ve değerlendirme fişleri iki yıl,
b)   Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.
Saklı Hükümler
MADDE 33- (1)Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Eğitim Genel Planı, Yetiştirmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 34- Bu usul ve esaslar Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35- Bu usul ve esasları Rektör yürütür.
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ek -1
 
Örnek Genel Eğitim Konuları ve Alt Konu Başlıkları
 
1. Kamu Mali Yönetimi
 
 
1.1. Yeni Sayıştay Denetimi
 
1.1.1. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
1.1.2. Düzenlilik Denetiminin Esasları
1.1.3. Performans Denetiminin Esasları
 
1.2. Stratejik Yönetim Anlayışı ve Uygulamaları
 
1.2.1. Stratejik Plan Hazırlanması ve Uygulamaları
1.2.2. Performans Programının Hazırlanması ve Uygulama Esasları
1.2.3. Bütçeleme, Bütçenin Etkin Kullanımı ve Faaliyet Odaklı Bütçe Anlayışı
1.2.4. Faaliyet Raporunun Hazırlanması
1.2.5. Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporu İlişkisi ve Uyumu
 
1.3. Taşınır Mal Mevzuatı
 
1.3.1. Taşınır Mal İşlemleri
1.3.2. Taşınır Kesin Hesabının Verilmesi
 
1.4. Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Uygulamaları
 
1.4.1. Harcama Birimlerine Yönelik Temel Muhasebe
1.4.2. Mali Tablo Analizi ve Yönetim Muhasebesinden Yararlanma
1.4.3. Dönemsonu ve Dönembaşı Muhasebe İşlemleri
1.4.4. Devlet Muhasebesinde Amortisman Uygulaması
 
1.5. Harcama Belgeleri Mevzuatı
 
1.5.1. Giderin Gerçekleştirilmesinde Belge Düzeni
 
1.6. Mali Sorumluluk Kavramı
 
1.6.1. Kamu Mali Yönetiminde Görevliler ve Sorumluluk Alanları
 
1.7. İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
 
1.7.1. İç Kontrolün Tanımlanması ve Eylem Planı Süreci
1.7.2. Ön Mali Kontrol İşlemleri
 
2. Personel Mevzuatı
 
 
2.1. Devlet Memurları Kanunu
 
2.1.1. Devlet Memurları Kanunu Genel Bilgiler
2.1.2. Devlet Memurlarına Yönelik Disiplin Uygulamaları
 
2.2. İşçi, Sözleşmeli ve Geçici Personel İşlemleri
 
2.2.1. İş Kanunu Genel Bilgiler
2.2.2. Geçici ve Sözleşmeli Personel Uygulaması
2.2.3. İşçi Personel Disiplin İşlemleri
2.2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği
 
2.3. Kamu Personeli Sorumluluğu ve Risk Yönetimi
2.4. Kamuda Etik Uygulamaları 
 
3. Kamu Alım ve Satım Mevzuatı
 
3.1. Mal Alım İhaleleri Uygulamaları
3.2. Hizmet Alım İhaleleri
3.3. Yapım İşleri İhaleleri Uygulamaları
3.4. Doğrudan Temin Uygulamaları
3.5. Pazarlık İhaleleri Uygulamaları
3.6. İhale Komisyonu Çalışmaları 
3.7. Sözleşme Öncesi İşlemler 
3.8. Muayene ve Kabul İşlemleri ile Kontrol Teşkilatı İşlemleri 
3.9. İhalelerde Kamu Personelinin Riskleri 
3.10. Devlet İhale Kanunu İşlemleri 
3.11. EKAP Uygulamaları 
 
4. Yönetici Geliştirme ve Kişisel Gelişim
 
4.1. Doğru ve Etkileyici Konuşma ile Başarılı İletişim 
4.2. Karar Verme ve Sorun Çözme  
4.3. Örgütsel Kurumsallaşma Öğeleri ve Süreci 
4.4. İşgücü Verimliliği ve Hizmet Kalitesi  
4.5. Sorun Çözme ve Karar Verme Süreçleri 
4.6. Stres Yönetimi ve Zaman Yönetimi  
4.7. Proje Yönetimi 
4.8. Liderlik ve Yöneticilik  
4.9. Proje ve Faaliyetlerde Yaratıcılık 
4.10. Temel Bilişim Teknolojileri
 
5. Kurumsallaşma Çalışmaları
 
5.1. Süreç Yönetimi
5.2. Norm Kadro Mevzuatı, Görev Tanımı ve İş Analizi Çalışmaları
5.3. Resmi Yazışmada Temel Kurallar
5.4. Kalite Çalışmaları
5.5. Kurumsal Kimlik Çalışmaları
 
6. Üniversite Mevzuatı
 
6.1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
6.2. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
6.3. 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanun
6.4. Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
6.5. İlgi diğer kanun ve yönetmelikler
 
KMÜ-GF-26
 
EK-2
EĞİTİM SONUÇ ANKETİ
 
Eğitimin Tarihi / Süresi
 
 
 
Eğitimi veren Kişi / Kurum
 
 
 
Eğitimin Konusu
 
 
Kesinlikle katılmıyorum
 
Kesinlikle katılıyorum
1
2
3
4
5
             
 
Değerlendirme Kriteri
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
Eğitici seçimleri yerinde ve doğru yapılmıştı.
 
 
 
 
 
Eğitim programı aksamadı, belirlendiği şekilde yürütüldü.
 
 
 
 
 
Eğitim dokümanı dağıtıldı ve sonradan kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştı.
 
 
 
 
 
Eğitim konusu çalıştığım alanla doğrudan ilgiliydi.
 
 
 
 
 
Eğitici Üniversitemize aynı konuda eğitim vermesi amacıyla davet edilmeli.
 
 
 
 
 
 
Gözlemleriniz ve Önerileriniz:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KMÜ-GF-27
 
 
 
 
 
 
Ek-3
HİZMET İÇİ EĞİTİM ANKET FORMU
 
 
1.
Eğiticinin konu hakkında yeterli olup olmadığı
 
 
 
 
 
 
 
a)
Konuyu biliyor ama aktaramadı
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
Konuya yeterince hazırlanmamış
 
 
 
 
 
 
 
 
c)
Oldukça hazırlıklı ve eğitim verimliydi
 
 
 
 
 
 
2.
Eğitim bittiğinde oluşan düşünceleriniz
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
Bazı bilgilerim oldukça yanlışmış ve yeterli araştırma yapmadan işlem yürütmüşüm
 
 
 
b)
Anlatılanlar yeni değildi zaten uyguluyorduk
 
 
 
 
 
 
 
c)
Anlatılanlar doğrultusunda işlemlerdeki bazı eksiklikleri gördüm
 
 
 
 
3.
Eğitim sonunda...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
Anlatılanlar konunun önemli kısımları ama tamamı değil, bir kütüphane oluşturmam gerekiyor
 
 
 
b)
Sorunla karşılaştıkça eğiticiye soru sorarım
 
 
 
 
 
 
 
c)
Konuyu tamamen kavradım artık evraklarımda ilgili mevzuatında gerekli araştırmayı yapabilirim
 
 
4.
Eğitici, dersi oldukça akıcı anlattı, sıkılmadım.
 
 
 
 
 
 
 
a)
Katılıyorum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
Katılmıyorum
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
Eğitim sunumu profesyonel hazırlanmış ve eğitim yöntemi üzerinde önceden çalışma yapılmış
 
 
 
a)
Katılıyorum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
Katılmıyorum
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
Ders için belirlenen süre yeterliydi.
 
 
 
 
 
 
 
 
a)
Katılıyorum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
Katılmıyorum
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
Aynı konuda başka eğiticilerden de faydalanmak isterdim
 
 
 
 
 
 
a)
Katılıyorum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
Katılmıyorum
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
Eğiticiye öneriniz varsa aşağıda belirtiniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
KMÜ-GF-28