Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Politikası


  

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV POLİTİKASI
 
 
Gerekçe
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde bulunan tüm akademik çalışmaları (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb.) bir araya toplayarak uluslararası açık erişim standartlarına uygun bir kurumsal akademik arşiv sistemi oluşturmak ve dünya bilim çevrelerinin hizmetine sunmak.
 
Dayanak
Bu politika metni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4/c maddesine ve “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi” ne dayanarak hazırlanmıştır.
 
Bağlam
Üniversitemizin araştırma çıktılarına erişilebilirlik:
a) Temel amaçları arasında ileri düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma yapmak olan üniversitemizin araştırma çıktılarının “Açık Erişim” olarak yayımlanması, üniversitemizin ve dolayısıyla ülkemizin görünürlüğünü artıracak ve yeni yapılacak araştırmalarda kamu sektörü ve özel sektörden daha fazla proje desteği alınmasını sağlayacaktır.
b) Kurumsal Akademik Arşiv içeriğinin oluşmasında ve bu içeriğin bilimsel çalışma yapanların hizmetine sunulmasında üniversitelerimiz stratejik öneme sahip kurumlardır. Üniversitemizin ürettiği bilimsel bilgi, etik ve yasalar çerçevesinde özgürce erişilebilir olmalıdır. Çünkü bilimsel bilgiye erişim özgürlüğü, tüm araştırmacılar için nitelikli bilgi ve buna dayalı ürün ve hizmetlerin meydana getirilmesini sağlayacak çok önemli bir destek faktörüdür.
c) Üniversitemizde oluşturulacak olan “Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi” tarafından derlenen bilimsel çıktılar, Yükseköğretim Akademik Arşiv Sistemi aracılığıyla merkezi olarak harmanlanacak, ulusal ve uluslararası tüm kullanıcılara açık erişim olarak sunulabilecektir. 
 
Amaçlar
a)  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmaların açık erişim standartlarına uygun olarak derlenmesi ve KMÜ Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde korunmasını sağlamak.
b)  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde yapılan akademik çalışmaların tam metinlerine ulusal ve uluslararası tüm kullanıcıların finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık internet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmelerini sağlamak.
Tanımlar
Bu politika metninde adı geçen;
a) Açık Erişim: Araştırmacıların bilimsel yayınların tam metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık internet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmelerini,
b) Akademik Arşiv: Kurumsal Akademik Arşivlerde arşivlenen yayınların merkezi olarak harmanlanmasını ve açık erişime sunulmasını,
c) Ambargo: Araştırma sonuçlarının belli bir süre (6-12 ay) erişime kapalı tutulmasını ifade eder.
d) Arşivleme: KMÜ mensuplarının ürettiği akademik çalışmaların Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde depolanması sürecini,
e) İvedi Arşivleme: Akademik çalışmaların hakem denetiminden geçmiş biçimlerinin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde arşivlenmesi ve erişime açılma sürecini,
f) KMÜ Mensubu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi akademisyenleri, personeli ve öğrencilerini,
g) Kurumsal Akademik Arşiv: Yükseköğretim Kurumlarında üretilen akademik çalışmaların arşivlenerek açık erişime sunulduğu sistemleri,
 
Kapsam 
a) Bu politika, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmaları kapsar ve dağınık ortamda bulunan akademik çalışmaların (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb.) KMÜ Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde arşivlenmesini sağlar.
b) Akademik çalışmalar daha önce farklı bir üniversitenin kurumsal arşivinde arşivlenmişse yeniden arşivlenmesine gerek yoktur.
 
İlkeler 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı  akademik ve idari birimler ile Üniversite mensupları yapmış oldukları ve yapacakları  tüm akademik çalışmaların (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb.) dijital bir kopyasının Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde açık erişim ilkeleri ve standartlarına  uygun olarak  depolanması ve korunması hususunda aşağıdaki koşulları kabul eder:
a) Her KMÜ mensubu hakem değerlendirmesinden geçerek akademik bir dergide yayımlanması için onay almış makalesinin dijital bir kopyasını KMÜ Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde ivedi olarak arşivler.
b) KMÜ mensuplarının yayınlarını “Açık Erişim” seçeneği ile dergilere yayımlanmak üzere göndermesi esastır.  Ancak yazarın yayıncılarla yaptığı anlaşmalar ve arşivleme seçenekleri göz önüne alındığında çalışmalara erişim iki ana başlıkta uygulanacaktır:
1) Kamuya açık erişim
2) Ambargo süresi sonunda açık erişim (Ambargo süresi 12 ayı geçmeyecektir).
c) Telif hakkı olan araştırmaların üst verileri kullanılabilir olduğunda, en kısa sürede arşivlenecek ve bu üst veriler arşivleme anından itibaren Açık Erişime açılacaktır.
d) Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmalar KMÜ Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde depolanacaktır.
e) KMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Merkez Kütüphanesi, yayınların derlenmesi ve standartlara uygun olarak KMÜ Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde yer alması için üniversite mensuplarıyla koordineli olarak çalışacaktır.
f) KMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, KMÜ Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminin kurulumu, güncellenmesi, yedeklenmesi ve Yükseköğretim Açık Arşiv Sistemine açık erişim standartlarında veri aktarılması süreçlerini koordine edecektir.
g) KMÜ mensupları, birden fazla kurumdan birden fazla yazarla işbirliği yaparak gerçekleştirdikleri çalışmalarını KMÜ Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde depolayabilirler. Birden fazla KMÜ mensubu tarafından gerçekleştirilen çok yazarlı çalışmalarda ise kaynağı sadece ilk yazar depolar.
 
Lisanslama
Yasal koşullar çerçevesinde her KMÜ Mensubu çalışmalarını yayıncılarla yapmış olduğu anlaşmaların koşullarını ihlal etmeyecek şekilde, tekelci olmayan, geri alınamaz ve tüm dünyada geçerli bir lisans anlaşması ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde depolamaya onay verir.
 
Uygulama 
a) Bu işlemler Rektör veya görevlendireceği  bir Rektör Yardımcısı tarafından takip edilir.
b) Bu işlemlerin uygulanmasından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü sorumludur.  Üniversite Rektörü ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümünde ve yapılacak değişikliklerde yürütücü görevini üstlenecektir.
c) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde  Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu kurulmasına öncülük ederek akademik birim temsilcileri ve kütüphane yöneticisinden oluşan bu kurulun yürütücülüğünü üstlenecektir.
 
KMÜ kurumsal akademik arşiv danışma kurulu
Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının başkanlığında fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarından birer temsilci ile birlikte Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından temsilci bulunur.
KMÜ Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu, Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv politikasının yürürlüğe girmesini takip eden ilk üç yıl içerisinde her yıl, bu üç yılın sonunda ise her üç yılda bir bu politikanın değerlendirmesini gerçekleştirmekle yükümlüdür.  Kurul,  gerekli gördüğü hallerde politikayı revize etme veya değiştirme çalışmalarından sorumludur.
Öneri ve görüşler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'ne sunulacaktır.