Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yönetimi Uygulaması Yönergesi


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1-Bu yönergenin amacı; spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin, eğitim-öğretim programlarında yer alan konuları alan uygulaması içinde tatbik edebilmeleri; yöneticilikle ilgili kazanmış oldukları bilgi, beceri,  tutum ve davranışlarını çalışma hayatı içinde uygulayabilmeleri ve mezuniyet sonrası çalışma hayatına kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için deneyim sahibi yapacak okul dışı çalışmalara yönlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu yönerge,  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda yapacakları spor yönetimi uygulamasının amaç, ilke ve yöntemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Ek-23’üncü maddesi esas alınarak, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen:

a)      Bölüm: Spor Yöneticiliği bölümünü,

b)      Müdürlük: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünü,

c)      Yönetici Adayı: Yöneticisi olacağı öğretim düzeyi ve alanında, çalışma ortamında, spor yönetimi uygulaması yapan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisini,

d)     Spor Yönetimi Uygulaması: Yönetici adaylarına, yöneticisi olacağı alanda ve öğretim düzeyinde, bizzat sınıf içinde yöneticilik becerisi kazandıran ve uygulama etkinlik sonuçlarının tartışılıp değerlendirildiği bir dersi,

e)      Yüksekokul: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu,

f)       Uygulama Birimi: Yöneticilik uygulamalarının yürütüldüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatlarına bağlı kuruluşlar, Spor Federasyonları, sporla ilgili birimleri bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşları,

g)      Bölüm Başkanı: Spor yönetimi uygulaması dersinin verildiği bölümün başkanını,

h)      Yüksekokul Uygulama Koordinatörü: Yönetici adaylarının birimlerde yapacakları uygulama etkinliklerinin, uygulama birimi koordinatörüyle birlikte, planlanan ve belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan yüksekokul müdür yardımcısını,

i)        Uygulama Öğretim Elemanı: Alanında deneyimli,yönetici adaylarının uygulama çalışmalarını planlayan, yürüten ve değerlendiren bölüm öğretim elemanını,

j)        Uygulama Birimi Koordinatörü: Birimindeki uygulama etkinliklerinin belirlenen esaslara uygun olarak yürütülmesi için uygulama birimi, ilgili kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan birim müdürünü veya yardımcısını,

                   k)      Uygulama Elemanı: Uygulama biriminde görevli, alanında deneyimli elemanlar arasından seçilen, yönetici adayına yöneticilik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanmasında rehberlik ve danışmanlık yapan ve uygulamaları değerlendiren uygulama birimi   elemanını,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 Spor Yönetimi Uygulama İlkeleri

 

Madde 5-Spor yönetimi uygulaması, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda planlanır, programlanır ve yürütülür.

a) Kurumlararası işbirliği ve koordinasyon ilkesi: Spor yönetimi uygulamasına ilişkin esaslar Müdürlük ile uygulama birimleri tarafından ortaklaşa belirlenir. Uygulama çalışmaları, sorumlulukların paylaşılması temelinde belirlenen esaslara dayalı olarak, uygulama birimi koordinatörlükleri ile yüksekokul koordinasyonunda yürütülür.

b) İş ortamında uygulama ilkesi: Yöneticilik uygulamaları, yönetici adaylarının yöneticisi olacağıiş düzeyinde, alanlarına uygun gerçek etkileşim ortamında, uygulama birimlerinde yürütülür.

c) Aktif katılma ilkesi: Yönetici adaylarının, yönetme ve iletişim süreçlerine etkili bir biçimde katılmaları esastır. Bunun için, spor yönetimi uygulamasında her yönetici adayından, bir dizi etkinliği bizzat gerçekleştirmesi istenir. Yönetici adaylarının; bunları aşamalı olarak, süreklilik içinde ve artan bir sorumlulukla yürütmeleri sağlanır. Yönetici adayları; uygulama hazırlığı, uygulama biriminde gözlem, uygulama birim elemanının görevlerine katılma, uygulama çalışmalarını değerlendirme etkinliklerini gerçekleştirir.

d) Uygulama sürecinin geniş zaman dilimine yayılması ilkesi: Spor yönetimi uygulaması programı; planlama, inceleme, araştırma, katılma, analiz etme, denetleme, değerlendirme ve geliştirme gibi kapsamlı bir dizi süreçten oluşur. Bu süreçlerin her biri hazırlık, uygulama, değerlendirme ve geliştirme aşamalarından oluşmaktadır. Yönetici adayının, yöneticilik davranışlarını bu süreçler yoluyla istenilen düzeyde kazanabilmesi için fiilen uygulama yapacağı süreden çok daha fazla zamana ve çabaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle yöneticilik uygulamaları; yönetici adayına giderek artan bir sorumluluk ve uygulama yeterliliği kazandırmak için, en az bir yarıyıla yayılarak programa yerleştirilir.

e) Ortak değerlendirme ilkesi: Uygulama etkinliklerini birlikte planlayıp yürüttükleri için yönetici adayının spor yönetimi uygulamasındaki performansı, uygulama öğretim elemanı, uygulama elemanı tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Yönetici adayının spor yönetimi uygulamasındaki başarısı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama elemanının yaptığı değerlendirmeler Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği kurallara göre birleştirilerek not olarak belirlenir. Uygulama öğretim elemanı notları süresi içerisinde yüksekokul uygulama koordinatörüne teslim eder.

f) Kapsam ve çeşitlilik ilkesi: Spor yönetimi uygulaması, yöneticilik mesleğinin gerektirdiği tüm görev ve sorumluluk alanlarını kapsayacak şekil ve çeşitlilikte planlanır ve yürütülür.

g) Uygulama sürecinin ve personelinin sürekli geliştirilmesi ilkesi: Spor yönetimi uygulaması çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre; yöneticilik uygulaması süreci ve buna paralel olarak uygulamaya katılanların yeterlilikleri sürekli geliştirilir.

h) Uygulamanın yerinde ve denetimli yapılması ilkesi: Spor yönetimi uygulamasından beklenen faydanın sağlanabilmesi, ancak; yönetici adaylarının yöneticilik uygulaması kapsamında yapacakları etkinlikleri, uygulama öğretim elemanının yakından izleme, rehberlik etme, yanlışlarını düzeltme, eksikliklerini tamamlama ve değerlendirme çabaları ile mümkündür. Bu nedenle spor yönetimi uygulaması, Karaman ili veya ilçelerindeki uygulama birimlerinde yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Madde 6-Spor yönetimi uygulamasında;

a)Yüksekokul Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları:

1) Yüksekokul uygulama koordinatörünü belirler.

2) Bölümlerden gelen önerileri dikkate alarak uygulama öğretim elemanlarını belirler.

3) Uygulama birimlerindeki etkinliklerin, etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesini, denetlenmesini sağlar.

b) Yüksekokul uygulama koordinatörünün görev ve sorumlulukları:

1)Uygulama öğretim elemanlarını ve uygulama birimi koordinatörü ile iş birliği yaparak uygulama birimlerini belirler, yönetici adaylarının bu birimlere dağılımını sağlar.

2)   Uygulama çalışmalarını, yüksekokul adına izler ve denetler.

3)Spor yönetimi uygulaması çalışmalarını değerlendirir ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır.

4) Uygulama öğretim elemanından gelen notları not sistemine girer.

c) Bölüm başkanının görev ve sorumlulukları:

1)Spor yönetimi uygulamasının düzenli yürütülebilmesi için gerekli önlemleri alır.

2) Uygulamaların başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek Yüksekokul Müdürlüğüne önerir.

3) Uygulama öğretim elemanlarını belirleyerek Yüksekokul Müdürlüğüne sunar.

4) Uygulama ile ilgili herhangi bir problem olduğunda durumu yüksekokul uygulama koordinatörüne bildirir.

d) Uygulama öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları:

1) Yönetici adaylarını, spor yönetimi uygulaması etkinliklerine hazırlar.

2)Yönetici adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerini, uygulama birimi koordinatörü ve uygulama elemanı ile birlikte planlar.

3)Yönetici adaylarının çalışmalarını, uygulama elemanı ile birlikte düzenli olarak izler, denetler.

4) Uygulamanın her aşamasında yönetici adayına gerekli rehberliği ve danışmanlığı yapar. Uygulama sonunda yönetici adayının çalışmalarını, uygulama elemanı ile birlikte değerlendirir ve süresi içerisinde sonucu not olarak yüksekokul uygulama koordinatörüne bildirir.

e) Uygulama birimi koordinatörünün görev ve sorumlulukları:

1)Uygulama birim yönetimi ve yüksekokul arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlar.

2) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama elemanı ile iş birliği yaparak yönetici adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinlikleri planlar.

3) Uygulama çalışmalarını izler, gözlemler ve sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

f) Uygulama elemanının görev ve sorumlulukları:

1) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama birimi koordinatörü ile iş birliği yaparak yönetici adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinlikleri hazırlar.

2) Uygulama programının gerektirdiği etkinliklerin yürütülmesini sağlar, uygulama etkinliklerinin başarılı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetici adaylarına rehberlik eder, bu etkinlikleri izler ve denetler.

3) Yönetici adaylarının devam durumlarını takip eder, imzalanan devam fişlerini uygulama birim koordinatörüne imzalatarak uygulama sonunda uygulama öğretim elemanına teslim eder.

4) Uygulama sonunda yönetici adayının uygulama çalışmalarını değerlendirir, süresi içerisinde uygulama öğretim elemanına teslim eder.

g) Yönetici adayının görev ve sorumlulukları:

1) Uygulama programının gereklerini yerine getirir. Uygulama öğretim elemanı, uygulama elemanı ve diğer yönetici adayları ile işbirliği içinde planlı bir şekilde çalışır.

2) Uygulama programının gereklerini yerine getirirken işyeri yönetimi, uygulamadan sorumlu öğretim elemanı, uygulama elemanı ve diğer görevlilerle işbirliği yapar.

3)Spor yönetimi uygulaması etkinlikleri kapsamında, yaptıkları çalışmaları ve raporları içeren bir dosyayı kurallara göre hazırlayarak süresi içerisinde uygulama öğretim elemanına teslim eder.

4) Kişisel ve mesleki yeterliliğini geliştirmek için sürekli çaba gösterir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamanın Yapılması

 

Spor yönetimi uygulaması dersinin zamanı ve süresi

Madde 7-Spor yönetimi uygulaması, eğitim-öğretimin 8. yarıyılında en az bir yarıyıl süre ile yapılır. Yönetici adayları, uygulama birimlerinin kapasiteleri ve yönetici adaylarının sayısı dikkate alınarak gruplara ayrılabilir.

 

Uygulamanın yeri

Madde 8-Spor yönetimi uygulamaları, Karaman veya ilçedeki belirlenen uygulama birimlerinde yapılır.

Uygulamanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi

Madde 9-Uygulamaya ilişkin aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Yüksekokul uygulama koordinatörü, yönetici adayı sayılarını uygulama döneminin başında ilgili bölüm başkanı ile iş birliği yaparak belirler.

b)Uygulama birim koordinatörü ile yüksekokul uygulama koordinatörü bir araya gelerek uygulama birimlerini ve uygulama kontenjanlarını belirlerler.

c) Yüksekokul uygulama koordinatörü, bölüm başkanı ile iş birliği yaparak; kendi yüksekokullarındaki her uygulama öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı 15’ i geçmeyecek şekilde yönetici adaylarının gruplarını ve her grubun uygulama öğretim elemanını belirler. Ancak bu sayı zorunlu durumlarda değişebilir.

d) Yüksekokul uygulama koordinatörü, kendilerine ayrılan uygulama kontenjanlarını dikkate alarak, uygulama öğretim elemanlarının ve sorumlu oldukları yönetici adaylarının alanlarına ve uygulama birimlerine göre dağılımlarını gösteren listeyi hazırlayarak, uygulama birim koordinatörlüklerine gönderir.

e) Uygulama birimi koordinatörü, uygulama öğretim elemanları ile iş birliği yaparak uygulama elemanlarını belirler. Uygulama elemanı başına düşen öğrenci sayısının 6’yı geçmeyecek biçimde dağılımını yapar. Ancak bu sayı zorunlu durumlarda değişebilir.

f) Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen yönetici adaylarını, spor yönetimi uygulamasının dayandığı temeller, uygulama programında yer alacak etkinlikler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirir.

g) Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen yönetici adaylarını uygulama birimlerine götürerek, uygulama birimi koordinatörü ve uygulama elemanı ile tanıştırır. Uygulama birimi koordinatörü, yönetici adaylarına birimi gezdirerek tanıtır ve etkinlikleri hakkında bilgi verir.

h) Uygulama öğretim elemanı, uygulama elamanı ile birlikte spor yönetimi uygulaması etkinlik planını hazırlar.

i)Yönetici adayları, uygulama öğretim elemanı ve uygulama elamanının gözetim ve rehberliğinde spor yönetimi uygulamasının etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirir. Her etkinliğe ilişkin ayrıntılı bir çalışma raporu hazırlar.

j) Uygulama elamanı, izlediği çalışmalarla ilgili gözlemlerini kaydeder. Gözlem sonuçlarını çalışmadan sonra yönetici adayları ile değerlendirirler.

k) Uygulama öğretim elemanı, yönetici adayları ile birlikte, her hafta birimde yapılan uygulamalarla ilgili gelişmeleri seminer amaçlı olarak, dersin teorik saatinde tartışır ve değerlendirir.

l) Uygulamalar sonunda yönetici adayı, etkinlik planı çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ve raporları içeren dosyayı tamamlar uygulama öğretim elemanına teslim eder.

m)Uygulama derslerine devam zorunluluğu %80’dir.

n)Yönetici adaylarının başarısı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama elemanı tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Uygulama öğretim elemanı bu notları birleştirerek süresi içerisinde yüksekokul uygulama koordinatörüne teslim eder.

Başarı değerlendirmesinde, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarında, uygulama öğretim elemanının verdiği bu dersin teorik kısmından yapılan vize ve final/bütünleme notunun etkisi %40, uygulama elemanının vize ve final dönemlerinde verdiği uygulama notunun etkisi %60’dır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 10- Uygulama çalışmalarının çeşitli nedenlerle bir birimde tamamlanamaması halinde eksik kalan kısmı, başka bir birimde tamamlattırılır.

Madde 11-Karaman ve ilçelerinde uygulama yapacağı bir birim bulunmaması halinde, yüksekokul kurulunca denkliği kabul edilen yakın bir alanda uygulama yapar.

Madde 12-Yönetici adayının öğrenim gördüğü ilde uygulamanın yapılacağı bir birim ve de yakın bir alanın belirlenememesi durumunda, spor yönetimi uygulaması, günlük ulaşımı mümkün olan il veya ilçede yapılır.

Madde 13- Denkliği kabul edilen bir alanın bulunmaması ya da doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlar nedeniyle aynı veya yakın il-ilçede spor yönetimi uygulamasının tamamen veya kısmen yapılamaması halinde, yönetici adayları aynı programı uygulayan bir başka üniversiteye bağlı yüksekokulun yönetici adayları ile birlikte uygulama yaparlar. Bunun için, yüksekokulların bağlı oldukları üniversiteler arasında bir protokol yapılır.

Madde 14- Bu yönergede bulunmayan diğer hükümler Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği kurallar çerçevesinde yürütülür.

Disiplin Kuralları

Madde 15-Yönetici adayları; uygulama yaptıkları birimlerde görevli çalışanların uymakla yükümlü oldukları yasa, yönetmelik ve yönergeler ile birim yönetiminin koyduğu kurallara uymak zorundadırlar. Kurallara uymayanlar uygulama birimi koordinatörü tarafından yüksekokul uygulama koordinatörüne bildirilir. Bu öğrencilere yükseköğretim kurumları disiplin hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 16- Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu yönerge hükümlerini, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü yürütür.