Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi


BİRİNCİ BÖLÜM

 Genel Hükümler

Amaç

Madde 1-Bu yönergenin amacı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlayacak uygulama çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu yönerge Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim ve öğretim kurumlarında yapacakları okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması çalışmalarının, amaç, ilke ve yöntemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün B.08.0.ÖEG.0.13.01.02-300.8.2.55-4392 sayılı yazısı ve Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Arasında Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Olarak Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İş Birliği Protokolü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen:

a) Bölüm: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü,

b) Öğretmen Adayı: Okul ortamında, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı öğrencisini,

c) Öğretmenlik Uygulaması: Öğretmen adaylarına, öğretmeni olacağı alanda ve öğretim düzeyinde, bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandıran ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir şekilde öğretmesini sağlayan, uygulama etkinliklerinin tartışılıp değerlendirildiği bir dersi,

d) Okul Deneyimi: Öğretmen adaylarına, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme, ders dışı etkinliklere katılma, deneyimli öğretmenleri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanma olanağını veren, onların öğretmenlik mesleğini doğru algılayıp benimsemelerini sağlayan, bölüm öğretim programında yer alan dersi,

e) Yüksekokul: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu,

f) Uygulama Okulu: Öğretmenlik uygulamalarının yürütüldüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarını,

g) Yüksekokul Uygulama Koordinatörü:Öğretmen adaylarının okullarda yapacakları uygulama etkinliklerinin, öğretim elemanı, milli eğitim müdürlüğü koordinatörü ve uygulama okulu koordinatörüyle birlikte, planlanan ve belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan,yüksekokul müdür yardımcısını,

h) Bölüm Başkanı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanını,

ı) Uygulama Öğretim Elemanı: Alanında deneyimli, öğretmen adaylarının uygulama çalışmalarını planlayan, yürüten ve değerlendiren yüksekokulun öğretim elemanını,

i) Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü: Öğretmen adaylarının okullarda yapacakları uygulama etkinliklerinin, yüksekokul ve okul koordinatörleriyle birlikte planlanan esaslara göre yürütülmesini sağlayan, ilde milli eğitim müdürü veya yardımcısını/şube müdürünü, ilçede milli eğitim müdürü veya şube müdürünü

j) Uygulama Okulu Koordinatörü: Okulundaki uygulama etkinliklerinin belirlenen esaslara uygun olarak yürütülmesi için uygulama okulu, ilgili kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan okul müdürünü veya yardımcısını,

k) Uygulama Öğretmeni: Uygulama okulunda görevli, öğretmenlik formasyonuna sahip, alanında deneyimli öğretmenler arasından seçilen, öğretmen adayına öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanmasında rehberlik ve danışmanlık yapan sınıf veya ders öğretmenini, 
 

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Okul Uygulamaları İlkeleri

 

Madde 5-Öğretmenlik uygulaması, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda planlanır, programlanır ve yürütülür.

a) Kurumlararası işbirliği ve koordinasyon ilkesi: Öğretmenlik uygulamasına ilişkin esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ortaklaşa belirlenen,uygulama çalışmaları, sorumlulukların paylaşılması temelinde belirlenen esaslara dayalı olarak, milli eğitim müdürlükleri ile yüksekokul koordinasyonunda yürütülür.

b) Okul ortamında uygulama ilkesi: Öğretmenlik uygulamaları, öğretmen adaylarının öğretmeni olacağı öğretim düzeyinde, alanlarına uygun gerçek etkileşim ortamında il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ile yüksekokul müdürlükleri tarafından belirlenen Uygulama Okullarında yürütülür.

c) Aktif katılma ilkesi: Öğretmen adaylarının, öğretme-öğrenme ve iletişim süreçlerine etkili bir biçimde katılmaları esastır. Bunun için, öğretmenlik uygulamasında her öğretmen adayından, bir dizi etkinliği bizzat gerçekleştirmesi istenir. Öğretmen adaylarının; bunları aşamalı olarak, süreklilik içinde ve artan bir sorumlulukla yürütmeleri sağlanır. Öğretmen adayları; uygulama hazırlığı, uygulama okulunda gözlem, uygulama öğretmeninin görevlerine katılma, eğitim-öğretim ve ders dışı etkinliklere katılma, uygulama çalışmalarını değerlendirme etkinliklerini gerçekleştirir.

d) Uygulama sürecinin geniş zaman dilimine yayılması ilkesi: Öğretmenlik uygulaması programı; planlama, inceleme, araştırma, katılma, analiz etme, denetleme, değerlendirme ve geliştirme gibi kapsamlı bir dizi süreçten oluşur. Bu süreçlerin her biri hazırlık, uygulama, değerlendirme ve geliştirme aşamalarından oluşmaktadır. Öğretmen adayının, öğretmenlik davranışlarını bu süreçler yoluyla istenilen düzeyde kazanabilmesi için fiilen uygulama yapacağı süreden çok daha fazla zamana ve çabaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle öğretmenlik uygulamaları; öğretmen adayına giderek artan bir sorumluluk ve uygulama yeterliliği kazandırmak için, en az bir yarıyıla yayılarak programa yerleştirilir.

e) Ortak değerlendirme ilkesi: Uygulama etkinliklerini birlikte planlayıp yürüttükleri için öğretmen adayının öğretmenlik uygulamasındaki performansı, uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Öğretmen adayının öğretmenlik uygulamasındaki başarısı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmeler Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği kurallara göre birleştirilerek not olarak belirlenir. Uygulama öğretim elemanı notları süresi içerisinde yüksekokul uygulama koordinatörüne teslim eder.

f) Kapsam ve çeşitlilik ilkesi: Öğretmenlik mesleği, ders hazırlığı, dersi sunma, sınıf yönetimi, atölye ve laboratuvar yönetimi, okul, aile ve mesleği ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik yapma, öğrenci başarısını değerlendirme, yönetim işlerine ve eğitsel çalışmalara katılma gibi çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. Ayrıca öğretmenler, çeşitli bölgelerde, farklı olanak ve koşullara sahip genel-mesleki, gündüzlü-yatılı, pansiyonlu, şehir ve köy okullarında, müstakil veya birleştirilmiş sınıflarda görev yapmaktadır. Bu nedenle öğretmenlik uygulaması, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tüm görev ve sorumluluk alanlarını kapsayacak şekil ve çeşitlilikte planlanır ve yürütülür.

g) Uygulama sürecinin ve personelinin sürekli geliştirilmesi ilkesi: Öğretmenlik uygulaması çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre; öğretmenlik uygulaması süreci ve buna paralel olarak uygulamaya katılan personel yeterlilikleri sürekli geliştirilir.

h) Uygulamanın yerinde ve denetimli yapılması ilkesi: Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasından beklenen faydanın sağlanabilmesi, ancak; öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması kapsamında yapacakları etkinlikleri, bölüm öğretim elemanlarının yakından izleme, rehberlik etme, yanlışlarını düzeltme, eksikliklerini tamamlama ve değerlendirme çabaları ile mümkündür

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Madde 6-Öğretmenlik uygulamasında;

a)Yüksekokul Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

1) Yüksekokul uygulama koordinatörünü belirler.

2) Bölümden gelen önerileri dikkate alarak uygulama öğretim elemanlarını belirler.

3) İl/ilçe Milli Eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün işbirliği ile uygulama okullarını belirler.

4) Uygulama okullarındaki etkinliklerin, etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesini, denetlenmesini sağlar.

5) Uygulama sürecinde, öğretmen yetiştiren yüksekokul-uygulama okulu işbirliğinin gerçekleştirilmesi için her yıl belirli zamanlarda uygulama çalışmalarına ilişkin toplantılar, kurs ve seminerler düzenler.

b) Yüksekokul uygulama koordinatörünün görev ve sorumlulukları:

1) Bölüm başkanı ve milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü ile iş birliği yaparak uygulama okullarını belirler, öğretmen adaylarının bu okullara dağılımını sağlar.

2)   Uygulama çalışmalarını, yüksekokulun adına izler ve denetler.

3) Öğretmenlik uygulaması çalışmalarını değerlendirir ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır.

4) Uygulama öğretim elemanlarından gelen notları not sistemine girer.

c) Bölüm başkanının görev ve sorumlulukları:

1) Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasının düzenli yürütülebilmesi için gerekli önlemleri alır.

2) Uygulamaların başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek Yüksekokul Müdürlüğüne önerir.

3) Uygulama öğretim elemanlarını belirleyerek Yüksekokul Müdürlüğü’ne sunar.

4) Uygulama ile ilgili herhangi bir problem olduğunda durumu yüksekokul uygulama koordinatörüne bildirir.

d) Uygulama öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları:

1) Öğretmen adaylarını, öğretmenlik uygulaması etkinliklerine hazırlar.

2) Öğretmen adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerini, uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmeni ile birlikte planlar.

3) Öğretmen adayının çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile birlikte düzenli olarak izler, denetler.

4) Uygulamanın her aşamasında öğretmen adayına gerekli rehberliği ve danışmanlığı yapar. Uygulama sonunda öğretmen adayının çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile birlikte değerlendirir ve süresi içerisinde sonucu not olarak yüksekokul uygulama koordinatörüne bildirir.

e) İl/ilçe Milli Eğitim Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

1)Milli eğitim müdür yardımcılarından/şube müdürlerinden birini, milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü olarak görevlendirir.

2) Yüksekokulun düzenleyeceği uygulama çalışmalarına ilişkin toplantı, seminer ve kurslara; milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu koordinatörleri ile uygulama öğretmenlerinin katılımını sağlar.

3)Yüksekokul ve uygulama okulları arasında koordinasyonu ve işbirliğini kolaylaştırıcı önlemler alır.

4) Uygulama çalışmalarını izler ve denetler.

f) Milli Eğitim Müdürlüğü uygulama koordinatörünün görev ve sorumlulukları:

1) Yüksekokul ve okul uygulama koordinatörleri ile iş birliği yaparak uygulama okullarını belirler.

2) Uygulama okullarının, uygulama kontenjanlarını öğretim alanları itibariyle belirler.

3) Öğretmenlik uygulamalarını denetler, değerlendirir, etkili bir biçimde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

g) Uygulama okulu müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

1)Uygulama okulu koordinatörünü belirler.

2) Uygulama öğretim elemanlarının iş birliği ile uygulama öğretmenlerini belirler.

3) Uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarıyla toplantı yapar, kendilerine görev ve sorumluluklarını bildirir.

4) Uygulama çalışmalarının etkili ve verimli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli eğitim ortamını sağlar.

5) Uygulama öğretmenlerinin uygulama çalışmalarını denetler.

h) Uygulama okulu koordinatörünün görev ve sorumlulukları:

1) Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi ve yüksekokul arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlar.

2) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile iş birliği yaparak öğretmen adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinlikleri planlar.

3) Uygulama çalışmalarını izler, değerlendirir ve sağlıklı yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

i) Uygulama öğretmeninin görev ve sorumlulukları:

1) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama okulu koordinatörü ile iş birliği yaparak öğretmen adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinlikleri hazırlar.

2) Uygulama programının gerektirdiği etkinliklerin yürütülmesini sağlar, uygulama etkinliklerinin başarılı bir biçimde yerine getirilmesi için öğretmen adayına rehberlik eder, bu etkinlikleri izler ve denetler.

3) Yönetici adaylarının devam durumlarını takip eder, imzalanan devam fişlerini uygulama birim koordinatörüne imzalatarak uygulama sonunda uygulama öğretim elemanına teslim eder.

4) Uygulama sonunda öğretmen adayının uygulama çalışmalarını değerlendirir, süresi içerisinde uygulama öğretim elemanına teslim eder.

j) Öğretmen adayının görev ve sorumlulukları:

1) Uygulama programının gereklerini yerine getirir. Uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve diğer öğretmen adayları ile işbirliği içinde planlı bir şekilde çalışır.

2) Uygulama programının gereklerini yerine getirirken okul yönetimi, uygulamadan sorumlu öğretim elemanı, öğretmenler ve diğer görevlilerle işbirliği yapar.

3) Öğretmenlik uygulaması etkinlikleri kapsamında, yaptıkları çalışmaları ve raporları içeren bir dosyayı kurallara göre hazırlayarak süresi içerisinde uygulama öğretim elemanına teslim eder.

4) Kişisel ve mesleki yeterliliğini geliştirmek için sürekli çaba gösterir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamanın Yapılması

 

Öğretmenlik uygulaması dersinin zamanı ve süresi

Madde 7-Öğretmenlik uygulaması, son eğitim-öğretim yılında haftada bir tam, ya da iki yarım gün olmak üzere en az bir yarıyıl süre ile yapılır. Öğretmen adayları, bu sürenin en az 24 ders saatini bizzat ders vererek değerlendirir. Uygulama okullarının kapasitesi ve öğretmen adaylarının sayısı dikkate alınarak gruplara ayrılabilir.

Okul deneyimi dersinin zamanı ve süresi

Madde 8- Okul deneyimi dersi, belirtilen yıl ve yarıyıllarda, öngörülen süre ve kapsamda bu yönerge usul ve esasları çerçevesinde yapılır.

Uygulamanın yeri

Madde 9- Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları, Karaman il veya ilçe merkezlerindeki uygulama okullarında yapılır.

Uygulamanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi

Madde 10-Uygulamaya ilişkin aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Yüksekokul uygulama koordinatörü, öğretmenlik alanlarına göre öğretmen adayı sayılarını her öğretim döneminin başında ilgili bölüm başkanı ile iş birliği yaparak belirler.

b) İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu olarak seçilebilecek okulların müdürleri ile iş birliği yaparak uygulama okullarını ve her okulun öğretmen adayı kontenjanını belirler.

c) İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü uygulama koordinatörü ile yüksekokulun uygulama koordinatörü bir araya gelerek uygulama okullarının ve uygulama kontenjanlarının dağılımını yaparlar.

d) Yüksekokul uygulama koordinatörü, bölüm başkanı ile işbirliği yaparak; kendi yüksekokullarındaki her uygulama öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı 15’ i geçmeyecek şekilde öğretmen adaylarının gruplarını ve her grubun sorumlu öğretim elemanını belirler. Ancak bu sayı zorunlu durumlarda değişebilir.

e) Yüksekokul uygulama koordinatörü, kendilerine ayrılan uygulama kontenjanlarını dikkate alarak, uygulama öğretim elemanlarının ve sorumlu oldukları öğretmen adaylarının alanlarına ve uygulama okullarına göre dağılımlarını gösteren listeyi hazırlayarak, İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderir. İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü; Valilik/Kaymakamlık onayını aldıktan sonra bu listeyi, uygulama okul müdürlüklerine ve yüksekokul müdürlüğüne gönderir.

f) Uygulama Okulu koordinatörü, uygulama öğretim elemanları ile iş birliği yaparak uygulama öğretmenlerini belirler. Uygulama öğretmeni başına düşen öğrenci sayısının 6'yı geçmeyecek biçimde dağılımını yapar. Ancak bu sayı zorunlu durumlarda değişebilir.

g) Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen öğretmen adaylarını öğretmenlik uygulamasının dayandığı temeller, uygulama programında yer alacak etkinlikler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirir.

h) Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen öğretmen adaylarını uygulama okuluna götürerek, okul yöneticileri, uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmenleri ile tanıştırır. Uygulama okulu koordinatörü, öğretmen adaylarına okulu gezdirerek çeşitli birimlerini tanıtır ve etkinlikleri hakkında bilgi verir.

ı) Uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ile birlikte öğretmenlik uygulaması etkinlik planını hazırlar.

i) Öğretmen adayları, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin gözetim ve rehberliğinde öğretmenlik uygulamasının etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirir. Her etkinliğe ilişkin ayrıntılı bir çalışma raporu hazırlar.

j)Uygulama öğretmeni, izlediği derslerle ilgili gözlemlerini kaydeder. Gözlem sonuçlarını dersten sonra öğretmen adayları ile değerlendirir.

k) Uygulama öğretim elemanı, öğretmen adayları ile birlikte, her hafta okulda yapılan uygulamalarla ilgili gelişmeleri seminer amaçlı olarak, dersin teorik saatinde tartışır ve değerlendirir.

l) Uygulamalar sonunda öğretmen adayı, etkinlik planı çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ve raporları içeren dosyayı tamamlar uygulama öğretim elemanına teslim eder.

m) Uygulama derslerine devam zorunluluğu %80’dir.

n) Öğretmen adaylarının başarısı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Uygulama öğretim elemanı bu notları birleştirerek süresi içerisinde yüksekokul uygulama koordinatörüne teslim eder.

Başarı değerlendirmesinde, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarında, uygulama öğretim elemanının verdiği bu dersin teorik kısmından yapılan vize ve final/bütünleme notunun etkisi %40, uygulama öğretmeninin vize ve final dönemlerinde verdiği uygulama notunun etkisi %60’dır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 11- Uygulama çalışmalarının çeşitli nedenlerle bir okulda tamamlanamaması halinde eksik kalan kısmı, başka bir okulda tamamlattırılır.

Madde 12- Öğretmen adayı, Karaman’da uygulama yapacağı bir okul veya program bulunmaması halinde, yüksekokul kurulunca denkliği kabul edilen yakın bir alanda uygulama yapar.

Madde 13- Öğretmen adayının Karaman’da uygulamanın yapılacağı bir okul, program ve de yakın bir alanın belirlenememesi durumunda, öğretmenlik uygulaması, günlük ulaşımı mümkün olan il veya ilçede yapılır.

Madde 14- Denkliği kabul edilen bir alanın bulunmaması ya da doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlar nedeniyle aynı veya yakın il-ilçede öğretmenlik uygulamasının tamamen veya kısmen yapılamaması halinde, öğretmen adayları aynı programı uygulayan bir başka üniversiteye bağlı yüksekokulun öğretmen adayları ile birlikte uygulama yaparlar. Bunun için, yüksekokulların bağlı oldukları üniversiteler arasında bir protokol yapılır.

Disiplin Kuralları

Madde 15- Öğretmen adayları; uygulama yaptıkları okullarda görevli öğretmenlerin uymakla yükümlü oldukları yasa, yönetmelik ve yönergeler ile okul yönetiminin koyduğu kurallara uymak zorundadırlar. Kurallara uymayanlar uygulama okulu koordinatörü tarafından yüksekokul uygulama koordinatörüne bildirilir. Bu öğrencilere yükseköğretim kurumları disiplin hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 16- Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu yönerge hükümlerini, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü yürütür.