Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ve Komisyonu Yönergesi


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç, Kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenecek araştırma projelerinin ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim elemanlarından en az doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları tarafından yönetilen projelerin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulmasıyla ilgili esasları, bu konuda görevlendirilecek komisyonun görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58’inci maddenin (b) fıkrası ile ek 28’inci maddesine dayanılarak düzenlenmiş ve 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3-  (1) Bu Yönerge’nin uygulanmasında aşağıdaki tanımlarla birlikte 26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan tanımlar aynen kullanılır.

Bu Yönergede geçen;

a) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanlarını, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişileri,

b) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu,

c) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısını,

ç) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma altyapısı kurma ve geliştirme projelerini,

d) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yürütücünün bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi,

e) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,

f) Gerçekleştirme Görevlisi: Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkilisinin talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü görevlerini yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişileri,

g) Harcamaların Tasnifi: Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak izlenmesi,

ğ) Harcama Yetkilisi: Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörünü,

h) Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan ve harcama yetkilisi tarafından her bir proje için yazılı olarak görevlendirilen kişi ya da kişileri,

ı) Muhasebe Birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimi,

i) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu olanve yetkili mercilere karşı sorumluluğu bulunan kişiyi,

j) Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre cari veya sermaye ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde muhasebe birimi adına açtırılan banka hesabını,

k) Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacıları,

l) Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacıları,

m) YÖKSİS: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ortak veri tabanını,

n) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,

o) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Toplantı Usulleri, Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 

BAP Komisyonu

MADDE 4- (1) BAP Komisyonu, bu Yönerge’de belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısıbaşkanlığında Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Komisyon üyeleri, Üniversitede var olan bilim dalları arasından denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senatonun önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.

 

BAP Komisyonunun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

MADDE 5-(1) BAP Komisyonu, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde BAP Komisyonu Başkanının kullandığı oy belirleyicidir.

 

BAP Komisyonunun Yetki, Görev ve Sorumlulukları

MADDE 6-(1) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Proje başvuru takvimini hazırlar.

b) Projelerle ilgili kullanılacak formları hazırlar.

c) Projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler.

ç) Desteklenmesine karar verilen projeler için kullanılacak proje protokolünü hazırlar.

d) Proje başvurularının gerçekleştirilmesi, başvuruların değerlendirilmesi, projelerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını belirler.

e) Proje başvurularını değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları da değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

f) Yürütülmekte olan projelerin yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları ve proje bitiminde verilen sonuç raporlarını değerlendirir.

g) Komisyon projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir.

ğ) Proje sonuç raporlarının formatını belirler.

h) Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer tüm talepleri değerlendirerek karara bağlar.

ı) Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir ve/veya konunun uzmanlarına inceletebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi sonlandırabilir.

i) Yılı yatırım programında yer alan Rektörlük Bilimsel Araştırmalarıisimli projeler için sözleşmeli personel çalıştırılıp çalıştırılmayacağına karar verir.

j) Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir.

k) Ülke ve Üniversite bilim politikalarına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler.

l) Her yılın sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar.

m) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

n) Onaylanan projelerde özel araç ile yapılacak seyahatler için karşılanacak yakıt giderlerine ilişkin sınırları belirler.

o) Bilimsel araştırma projelerinin kaynak ihtiyacına ilişkin planları belirler.

ö) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik ile belirlenmiş diğer görevleri yerine getirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Önerileri, Projelerin Yürütülmesi ve Sonuçlandırılmasına İlişkin İşlemler

 

Proje Önerileri

MADDE 7- (1) Komisyon, üniversite öğretim elemanlarından en az doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yürütücülüğünü yaptığı aşağıdaki türden proje önerilerini değerlendirir.

a)Münferit Araştırma Projeleri: Üniversite öğretim üyeleri veya doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elamanlarının önerdikleri projelerdir.

b) Lisansüstü Tez Projeleri: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterliliğe ilişkin projelerdir. Bu projelerin yürütücüsü tez danışmanlarıdır. Ancak, tez danışmanı başka bir üniversiteden ise, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden bir öğretim üyesi proje yürütücüsü, tez danışmanı ise araştırmacı olur. Tez öğrencisi ve 2. danışman (eş danışman) haricinde bu projelere araştırmacı yazılamaz. Tez projelerinin sunumu esnasında, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun tez önerisi kabul kararı eklenmek zorundadır. Tez projelerinin süreleri, tez süresiyle sınırlıdır.

c) Kurumlar Arası Projeler: Uluslararası ya da ulusal kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yapılan projelerdir. Rektör ile ilgili kurum arasında yapılan sözleşme sonrasında yürürlüğe girer.

ç) Altyapı Projeleri: Bir araştırma biriminin (fakülte, bölüm vs), tek başına ya da başka araştırma birimleri ile ortaklaşa düzenledikleri, ülkenin ve üniversitenin bilimsel, teknolojik ve sosyal altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerdir.

(2) Bir öğretim elemanı aynı anda toplam üç adet lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) ve iki adet münferit araştırma projesi için destek alabilir. Proje destek üst limitleri komisyon tarafından her yılın ocak ayında belirlenir ve ilan edilerek araştırmacılara duyurulur. Lisansüstü tez projeleri hariç, bir proje yürütücüsünün ikinci bir projesi imkânlar ölçüsünde desteklenir.

 

Proje Önerilerinin Değerlendirilmesi

MADDE 8- (1) Proje önerileri, komisyonca başka bir tarih belirtilmedikçe, her yılın mart ve eylül aylarının 15’ine kadar verilir. Proje başvuruları BAP otomasyonundan yapılır. Proje öneri dosyası bir basılı kopya halinde BAP yönetim birime teslim edilir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, teklif edilen projeleri gerektiğinde en az birisi üniversite dışından olmak üzere konuyla ilgili en az üç kişilik bir uzman grubuna inceletir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje yürütücüsünden proje önerisi hakkında sözlü bir sunum yapmasını isteyebilir.

(2) Komisyon, proje teklifini inceleyen uzman grubun görüşlerini dikkate alarak, projenin desteklenip desteklenmeyeceğine, desteklenecek ise ne ölçüde destekleneceğine üç aylık bir süre içinde karar verir. Projeye ilişkin karar ilgili birime bildirilir.

 

Projenin Yürütülmesi

MADDE 9- (1) Komisyonca desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesinden, projelerin yürütücüleri sorumludur. Proje yürütücüsüyle komisyon başkanı arasında bir protokol imzalanır ve Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısınınonayıyla proje yürürlüğe girer. Onay tarihi projenin başlangıç tarihidir. Proje yürütücüsü, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Projeyle ilgili gelişme raporları, her yılın haziran ve aralık aylarında sunulur. Ara dönemde kabul edilen projenin birinci gelişme raporu bir sonraki rapor döneminde sunulur. Komisyon başkanlığı, yürütücülerden gelen bu ara raporları değerlendirerek ve/veya hakem görüşü alarak projelerin uygulanmasını izler ve başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verir.

(2) Projelere ait harcamalar komisyonca onaylanan ödeme planına göre yapılır. Komisyon oluru alınmadan projelerde personel değişiklikleri ve bütçe içi aktarmalar yapılamaz.

(3) Komisyon, gerekli görülen hallerde projeyle ilgili çalışmaları yerinde denetleyebilir veya denetletebilir.

           

Projeden Alınan Malzemeler

MADDE 10- (1) Projeden satın alınacak mal, malzeme ve demirbaşlar için Rektörlük Özel Kalem birimi altında ambar oluşturulup Koordinatörlükçe belirlenen taşınır kayıt yetkilisi tarafından giriş kaydının yapılması sağlanır. Satın alma ve taşınır kayıt işlemlerinin ardından, edinilen tüketim malzemeleri proje yürütücüsü adına tüketime verilir. Dayanıklı taşınırlar ise satın alma ve taşınır kayıt işlemleri yapıldıktan sonra yürütücü veya yürütücünün belirleyeceği bir kadrolu araştırmacıya teslim edilir. Proje sonuç raporundan sonra yürütücünün kadrosunun bulunduğu ilgili birime dayanıklı taşınır devir işlemleri gerçekleştirilir.

 

Projenin Sonuçlandırılması

MADDE 11- (1) Proje yürütücüsü, proje bitim tarihinden sonra en geç iki ay içinde sonuç raporunu BAP otomasyonuna yükler ve bir basılı kopya halinde komisyon başkanlığına sunar. Komisyonca uygun görülen sonuç raporları kabul edilir, uygun görülmeyen sonuç raporları reddedilir veya ek süre verilerek düzeltilmesi istenir.

(2) Onaylanmış lisansüstü tezler, tez projesinin sonuç raporu olarak kabul edilir ve ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulmaz.

  

Ödeneklerin Kullanımı ve Mali Hükümler

MADDE 12- (1) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılacak ödeneklerin özel hesaba aktarımı, ödeneklerin kullanımı ve mali hükümler Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in üçüncü bölümündeyer alan hükümler kapsamında yürütülür.

 

 

Proje Süresi ve Bütçesi

MADDE 13- (1) Araştırma projeleri ek süreler dâhil en az altı ay en çok otuz altı ay içinde tamamlanır. Proje yürütücüsünün talebi üzerine, komisyon kararıyla bir kereye mahsus olmak üzere projeler için verilebilecek ek bütçe ve ek süre,proje bütçesinin ve proje süresinin en fazla % 50’si kadar olabilir. Lisansüstü tez proje süreleri, tez süreci ile belirlenir.

 

Sonuçlarının Duyurulması

MADDE 14- (1) Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında özet bilgileri YÖKSİS’e girer. Bu bilgiler Üniversitenin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

 

Proje İptali

MADDE 15-  (1) Aşağıdaki hallerde komisyon kararıyla projeler iptal edilir:

a)Projenin mali desteğiyle sağlanan her türlü araç, gereç, yazılım, donanım, malzeme veya hizmetlerin amaç dışı kullanılması,

b)Gelişme ve/veya sonuç raporunun bir aydan fazla gecikmesi,

c)Komisyon tarafından projede ilerleme kaydedilmediğinin belirlenmesi,

ç)Lisansüstü tez projelerinde öğrencinin çalışmayı bırakması ve projenin münferit araştırma projesi statüsüne dönüştürülmemesi,

d)Gelişme ve sonuç raporunun reddedilmesi,

e) Proje öneri, gelişme veya sonuç raporlarında yanlış bilgi verilmesi,

f) Proje yürütücüsünün projenin iptaline yönelik gerekçeli talebinin komisyonca kabul edilmesi.

g)Komisyona sunulan proje önerisinin herhangi bir ulusal veya uluslararası kaynaktan destek alıyor olması.

İptal edilmiş projeler için satın alınmış her türlü araç, gereç, yazılım, donanım ve malzemeler komisyonca uygun görülen birime aktarılır.

Projesi iptal edilen yürütücü ve araştırmacılar (ç) ve (f) fıkralarında yer alan durumlar hariç üç yıl süreyle yeni bir proje başvurusunda bulunamazlar.

  

Telif Hakları

MADDE 16-  (1) Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı üniversiteye aittir.

             

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                         Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

 

Diğer Hükümler

MADDE 17- (1)Münferit araştırma proje yürütücüleri, yürüttükleri projelerin sonuçlarıyla ilgili en az bir çalışmasını uluslararası düzeyde taranan hakemli dergilerde yayımlatmamışsa veya yayıma kabul edildiğini belgelememişse yeni proje başvurusunda bulunamaz.

(2) Yeni bir lisansüstü tez projesinin sunumu için, maksimum sayı aşılmadığı sürece, biten tez çalışmasından makale yayımlanması şartı aranmaz.

(3) Sonuçlanmış veya iptal edilmiş proje için satın alınan her türlü araç, gereç, yazılım, donanım ve malzemeler, başka projelerde kullanıma tahsis edilebilir.

(4) Devam etmekte olan ya da tamamlanmış bulunan projelerle ilgili yapılacak her türlü yayımda (makale, bildiri, sonuç raporu ve tezler dahil) “Bu araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen ..........nolu proje kapsamında desteklenmiştir.” dipnotu konulması, yayımların bir kopyasının komisyon başkanlığına gönderilmesi zorunludur.

 

Uygulanacak Hükümler

MADDE 18- (1)Bu Yönerge’de yer almayan konular için Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ile genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 19- (1)04/12/2008tarihli Senato Kararı ile yürürlüğe konulan yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde: Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan ve devam eden projeler için, önceki yürürlükte bulunan Yönerge ve Protokol hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Yürürlük

MADDE 20- (1)Bu yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21- (1)Bu yönerge hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.