Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yarıyıl içi Uygulama Yönergesi


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 - Bu yönergenin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümündeki öğrencilerin, öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu yarıyıl içi uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümündeki öğrencilerin, öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu yarıyıl içi uygulama esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamanın Amacı

MADDE 4 – Öğrencilerin, öğrenim gördükleri bölümle ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratiğe de uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Zorunluluk

MADDE 5 – Her öğrenci, pratik çalışma deneyimini kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş hayatına uyum sağlamak amacı ile fakülte tarafından uygun görülen kurumlarda bu yönerge hükümleri uyarınca uygulama yapmak zorundadır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yarıyıl İçi Uygulama Sorumlularının Görevleri

 

Fakülte Dekanının Görevleri

MADDE 6 - Fakülte Dekanı uygulama organizasyonunun yetkili yöneticisidir. Bu yetkisini gerektiğinde, yardımcısına veya bir öğretim üyesine devredebilir. Görevleri şunlardır:

a) Yarıyıl içi uygulamasının eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

b) Yarıyıl içi uygulamasının yapılacağı kurumun ilgili yöneticileriyle iletişim kurarak gerekli iznin alınmasını ve resmi yazışmaların yürütülmesini sağlamak,

c) Gerektiğinde, yarıyıl içi uygulama yerlerini denetlemek.  

Bölüm Başkanının Görevleri

MADDE 7 – 

a) Yarıyıl içi uygulamasının eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, akademik takvime bağlı olarak uygulamaların başlangıç ve bitiş tarihlerini Fakülte Dekanlığına önermek,

b) Yarıyıl içi uygulama yerlerinin ölçütlerini, uygulama ünitelerini ve çalışma saatlerini belirlemek,

c) Yarıyıl içi uygulamasının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, ortaya çıkan problemleri çözmek ve gerektiğinde Fakülte Dekanına iletmek.

d) Fakültedeki Öğretim Elemanlarından birini yarıyıl içi uygulama yürütücüsü olarak atamak.   

 

Yarıyıl içi Uygulama Yürütücüsünün Görevleri

MADDE 8 –

a) Yarıyıl içi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihlerini akademik takvime bağlı olarak belirlemek ve bölüm başkanına önermek,

b) Yarıyıl içi uygulama yapılacak kurum ve kuruluşlara gönderilecek belgelerin hazırlanması ve gönderilmesini sağlamak,

c) Yarıyıl içi uygulama ünitelerini, ünitelerdeki çalışmaları ve bu çalışmaların sürelerini belirlemek,

d) Yarıyıl içi uygulamalarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, ortaya çıkan sorunları çözmek, gerektiğinde Bölüm Başkanına iletmek,

e) Yarıyıl içi uygulaması esnasında öğrencilerin devam durumlarını takip etmek ve davranışlarını denetlemek,

f) Uygulamanın verimli olması için gerekli önlemleri almak, öğrencilerin çalışmalarını yönlendirmek, denetlemek ve değerlendirmek,

g) Uygulamalarla ilgili olarak, uygulama yeri ve Bölüm Başkanı arasındaki iletişimi sağlamak,

h)  Uygulamalarda görevli öğretim elemanları, öğrencilerin uygulama amacına yönelik eğitimleri, disiplini vb. konularda yarıyıl içi uygulama yürütücüsü ile işbirliği yaparlar.  

Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 9 –

a) Öğrenciler, uygulama yaptıkları kurumun çalışma kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı hareket eden öğrencinin durumu, uygulama yürütücüsü tarafından Bölüm Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Fakülte Dekanlığı tarafından gerektiğinde bunlarla ilgili Yükseköğretim Kurulu’nun “Yükseköğretim Kurulları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

b) Öğrenciler, kontrol ve takiplerinden sorumlu Yarıyıl içi Uygulama Yürütücüsü ve öğretim elemanlarının, yarıyıl içi uygulamalarında kendilerinden istedikleri görevleri zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yapmalıdır,

c) Öğrenciler, uygulamada kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranmalıdır,

d) Öğrenciler, uygulama yerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen gösterirler. Aksi yönde davrananlar meydana gelecek zararı öderler.

e) Öğrenciler, uygulama yerinden habersiz olarak ayrılamazlar, uygulama yerini değiştiremez ve uygulamayı terk edemezler. Ancak gerekli durumda uygulama yürütücüsünün teklifi ile bölüm başkanının görüş ve iznini alarak uygulama yerini değiştirebilirler,

f) Öğrenciler, uygulama yerinde yapmış oldukları çalışmalara ilişkin formları doldurur ve bir rapor hazırlarlar. Bu raporu kullandıkları formlar ile birlikte kendisine bildirilen sürede uygulama yürütücüsüne teslim ederler.

g) Öğrenciler hemşirelik mesleğine uygun genel sağlıklı yaşam ve hijyen kurallarına uyar, kişisel temizlik-bakım ile kılık kıyafet temizliğine özen gösterirler. 

Yarıyıl içi Uygulama Kıyafeti

MADDE 10 - Öğrencilerin uygulamalı meslek derslerinin uygulamalarına Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği standartlara uygun üniforma ile katılmaları zorunludur. Öğrenci aile sağlığı merkezleri, okullar, ev ziyaretleri ve saha uygulamalarında, sahanın özelliğine ve dersin ilgili öğretim elemanının kararına göre üniforma yerine beyaz önlük giyebilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yarıyıl içi Uygulamalarının Yapılacağı Yerler

 

MADDE 11 - Öğrenciler yarıyıl içi uygulamalarını; Fakülte Dekanlığınca uygun görülen bütün resmi ve özel sağlık kurumları, sosyal hizmetlere ait kurumlar, eğitim kurumları ve uygulamalı dersin içeriğine uygun olacak diğer kamu kurumları ve özel kurumlarda yaparlar.

Yarıyıl İçi Uygulama Süreleri

MADDE 12 –

(1) Yarıyıl içi uygulamaları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu’nca belirlenen akademik takvimdeki eğitim-öğretim süresi içinde yapılır.

(2) Yarıyıl içi uygulama saatleri uygulamalı meslek derslerinin uygulama saatleridir.

Yarıyıl içi Uygulama Yapabilme Koşulları

MADDE 13 – Öğrenci eğitim-öğretim programı içinde düzenlenen dönem ve tarihlerde yarıyıl içi uygulama yapmak zorundadır.

Yarıyıl içi Uygulama Devam Zorunluluğu

MADDE 14 - Yarıyıl uygulamalarının % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler dersten başarısız olurlar. Söz konusu öğrenciler o dersin teorik ve uygulamasını tekrar almak ve devam etmek zorundadırlar.

Yarıyıl içi Uygulamanın Değerlendirilmesi

MADDE 15 –

(1) Uygulama notu 60’dan az olan öğrenciler o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve o dersten başarısız sayılırlar. Başarısız oldukları dersi, dersin ilk açıldığı yarıyılda yeniden alarak dersin teorik, uygulama ve laboratuvarına devam ederler.

(2) Öğrencilerin uygulama başarı durumunun değerlendirilmesi dersin ilgili öğretim elemanı tarafından uygulama ortamında yapılır. Başarı durumu, dersin özelliğine göre geliştirilmiş olan değerlendirme ölçütleri (kurumsal bilginin uygulamaya aktarımı, gözlem ve izlemlerin değerlendirilmesi, seminerler ve olgu sunumlarında ve tartışmalarında öğrenci performansının değerlendirilmesi, uygulama sınavı vb.) doğrultusunda dersin öğretim elemanınca belirlenir.

(3) Uygulama notu, uygulamayı yaptıran öğretim elamanları tarafından 100 tam not üzerinden değerlendirilir. 

Yürürlükten Kaldırma
MADDE 16
 - Karamanoğlu  Mehmetbey  Üniversitesi Senatosunun 23. 09. 2010 tarihli  ve

09-2010/56 sayılı kararı ile uygulanmakta olan “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Yarıyıl İçi Uygulama ve Yaz Stajı Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17
 - Bu yönerge, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme
MADDE 18
 - Bu yönergeyi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı yürütür.